AFDELING 5 Zuid-Holland
Attraktievluchten

Geachte Leden,

De Attractie Commissie verzorgt een Tv vlucht vanaf Fontenay op 4 Juni 2022

Poulebrief Niveau 5 Kolom 25 aantal duiven invoeren. aantal gaat vanaf de eerste getekende

Allen succes toegewenst

 
Verslag afstemmingsoverleg 21 november en toelichting stemgedrag op 1 december.

Beste liefhebbers,

Woensdag, 21 november, heeft het bestuur deelgenomen aan het afstemmingsoverleg tussen de secties, afdelingen en het NPO bestuur aangaande het nationaal vliegprogramma.

Voorafgaand aan dit overleg is er een bijeenkomst geweest tussen de secties en de afdelingen, zonder het NPO bestuur. Dit overleg was een initiatief van afdeling 5 en de sectie vitesse/midfond. De reden voor dit overleg was om nader kennis te maken en om de kou uit de lucht te halen die er duidelijk was tussen de secties en de afdelingen. Het is een constructief gesprek geweest waarbij alle partijen hun zegje hebben kunnen doen. Belangrijkste punt van kritiek vanuit de afdelingen naar de secties ging over het feit dat de secties geen toenadering hebben gezocht tot de afdelingen. De afdelingen zijn van mening dat er veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als dit wel was gedaan. Uiteraard zijn de secties van mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook is er door de afdelingen nogmaals aangegeven dat we eventuele discussie punten niet via de social media moeten uitvechten en dat het onaanvaardbaar is dat afdelingsbestuurders daar zwart worden gemaakt. Hier waren de secties het unaniem over eens.

Ook zijn de secties en de afdelingen het eens dat de hele communicatie rondom GPS2021 niet bepaald de schoonheidsprijs verdient, dit had breder en duidelijker uitgedragen moeten worden. Maar wat vooral niet duidelijk is op dit moment, waar willen we met GPS2021 nu precies naar toe en op welke manier? Gezamenlijk hebben de afdelingen en de secties het NPO bestuur gevraagd om op korte termijn met een stappenplan te komen, zodat duidelijk is waaraan we met z`n allen aan het werk zijn. Wij hopen hier uiterlijk begin januari 2019 meer over te horen.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met het vliegprogramma, de meeste knelpunten zijn eruit gehaald omdat iedereen bereid was water bij de wijn te doen.

Over dit vliegprogramma is vandaag , 1 december, gestemd en zoals u heeft kunnen zien heeft afdeling 5 tegen gestemd. Wij horen u denken, hoe kan dit nu als je zelf mee hebt geholpen aan het tot stand komen van dit programma. Wij zullen u dit proberen uit leggen.

Primair zijn we niet tegen het nationaal programma als zodanig, onze concours commissie is inmiddels bezig met de invulling hiervan. Waar we wel tegen zijn is de wijze waarop er gewerkt wordt in het traject GPS2021. Dit werd nog eens versterkt door een stuk in het Spoor van 23 november, waar op de pagina`s 45 en 48 wordt gesproken over de 10 V`s waarop GPS2021 gestoeld is. We hebben daarbij vooral problemen met de V`s 4,5 en 6

V4 Vliegprogramma`s en kampioenschappen

“Vliegprogramma en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO ledenraad.”

Het bestuur is van mening dat dit in strijd is met het huidige wedvluchtreglement.

V5 het vervoer

Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend, De sectie stelt het ideale vluchtprogramma voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

Het bestuur ziet hier grote bezwaren in. Ten eerste willen we er nog maar eens op wijzen dat het vervoer eigendom is van de rechtspersoon afdeling 5. En je wilt toch graag zelf bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Daarnaast zien wij nog te veel onduidelijkheden, hoe kunnen we transportkosten berekenen als we niet eens weten waar we heen moeten of waar we duiven op moeten halen in Nederland. Het risico van vluchten die niet rendabel zijn ligt dan wel bij de afdelingen, want de secties zijn geen rechtspersoon. De vraag is zelfs of vrachtprijzen niet landelijk gelijk getrokken gaan worden, gezien de verschillen die er bestaan binnen het vervoer in de afdelingen onderling lijkt dit voor het bestuur geen haalbare kaart.

V6 Veiligstellen van afdelingsvermogens

Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden: het vermogen wordt geoormerkt en veiliggesteld.

Het bestuur vraagt zich af wat de achterliggende reden van deze V is. Op papier kun je van alles veilig stellen, echter wie draait er op voor een eventueel verlies? Rechtspersoon Afdeling 5 dus..

Wij kunnen niet voldoende benadrukken dat wij eerst duidelijkheid willen over deze zaken voordat we voor een nationaal vluchtprogramma stemmen wat niet volgens de regels tot stand komt. Stem je nu voor dan ben je het in feite eens met deze manier van werken en stellen de statuten die de autonomie van de afdelingen waarborgen ook weinig of niets meer voor. Om die reden heeft uw bestuur besloten tegen te stemmen om niet in een later stadium in de problemen te komen.

We willen ook benadrukken dat het bestuur ook niet anti- GPS2021 is, echter we zijn wel tegen de manier waarop er uitvoering aan wordt gegeven.

We hopen binnen een paar weken het vliegprogramma klaar te hebben, deze wordt dan ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Het bestuur.
Verslag ALV 28 januari jl.

Beste liefhebbers,

Wat later dan de bedoeling was ontvangt u hierbij de notulen van de laatst gehouden ALV, met als hoofd agendapunt de stemming over het vliegprogramma. Via de volgende link kunt u het verslag lezen.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Verslag ALV en overige belangrijke info

Beste liefhebbers,

 

Via de volgende link kunt u het verslag lezen van de 4 maart jl gehouden leden vergadering van onze afdeling. Tevens willen we ook een kanttekening maken bij de informatie die er vandaag verspreid is via "Op de Hoogte" van de NPO. U kunt daar lezen welke voorstellen er wel en niet zijn aangenomen. Er staat onder andere dat het het verhogen van het aantal leden is aangenomen. Dit klopt niet, het is afgewezen. Wel moet iedere afdeling in kaart gaan brengen waar de verenigingen zitten die zich in de "gevarenzone" bevinden en met hen in gesprek gaan om een eventuele fusie te bespreken. Daarnaast staat er dat ons voorstel om de FCI eisen aan te passen is afgewezen. Ook dit klopt niet, over het voorstel is niet gestemd. De voorzitter van de NPO heeft toegezegd dat hij dit probleem wel wil aankaarten, maar niet op de wijze zoals voorgesteld. We hebben hiervan melding genaakt bij het NPO.

Tevens willen we u meedelen dat we in de week van 25 maart met afdeling 6 om tafel zitten om de sectorale vluchten (dagfond en JD) in te vullen. Dit doen we samen met het bestuur van de NPO. Dit is veel te laat naar onze zin echter de voorzitter van het NPO kan aanstaande week niet ivm andere verplichtingen. We gaan dit op deze wijze doen omdat we een nieuwe "Sezanne" willen voorkomen. We willen ervoor zorgen dat alle vluchten voor de liefhebbers van afdeling 5 voldoen aan de Olympiade eisen, maar ook aan die van de Nationale Kampioenschappen.

En als laatste en zeker niet onbelangrijk, lever op tijd uw hoklijsten en N-lijsten in bij onze 2e secretaris, bij voorkeur digitaal via secretaris2@afdeling5.nl Daarnaast vezoeken we de ledenadministateurs van de verenigingen ervoor te zorgen dat alle gegevens goed in de NPO ledenadminstratie staan. Ook het doorgeven van de P- leden in uw vereniging is belangrijk, dit kunt u doen via voorzitter@afdeling5.nl

Als dit allemaal in orde is kunnen we zonder al te veel problemen beginnen aan het nieuwe seizoen

Het bestuur
Wijziging gepubliceerde uitslagen

Beste liefhebbers,

Op verzoek van het bestuur gaat de Compuclub dit jaar een aantal uitslagen niet meer publiceren. Het gaat om uitslagen die voor geen enkel kampioenschap in de afdeling tellen. Denk hierbij aan de uitslagen per lossingsgroep en de afdelingsuitslagen voor de Midfond vluchten. De Midfond kampioenschappen zijn namelijk per rayon en niet op afdelingsniveau. De uitslagen van deze vluchten zullen uiteraard wel per rayon gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor de midfond JD vluchten, de 3 sectorale vluchten worden natuurlijk als sectoruitslag gepubliceerd.

De enige vluchten die op afdelingsniveau (of sectoraal niveau) worden gepubliceerd zijn de E en de A vluchten. We gaan er weer vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Nieuwe jeugd commissieleden stellen zich voor

Beste (jeugd) liefhebbers,

Sinds kort is de jeugdcommissie uitgebreid met een aantal jeugdleden die het voortouw gaan nemen om de jeugd van afdeling 5 wat meer voor het voetlicht te krijgen. Ze zullen proberen ook wekelijks een kort blog te maken over hun duiven belevenissen, samen met de andere jeugdleden uit de afdeling.

Klik op de volgende link om kennis te maken met deze mannen!

Veel succes jongens!

Het bestuur
Analyse dagfondvlucht Vierzon

Beste liefhebbers,

Zoals bekend heeft er gisterenavond een evaluatie plaatsgevonden van de dagfondvlucht Issoudun, die uiteindelijk gelost is in Vierzon.

Uiteraard waren er 2 zaken van belang, ten eerste hoe we tot de beslissing gekomen zijn de duiven te lossen en ten tweede wat we ervan geleerd hebben en hoe we dit in de toekomst willen voorkomen. Wat we met deze analyse en de verklaring op de website ook willen bereiken is ervoor te zorgen dat de liefhebbers niet gaan speculeren of invullen wat er nu gebeurt is en wie er nu welke beslissingen heeft genomen.

Zaterdag is er besloten tot uitstellen. Vervolgens is er overleg geweest binnen LC, CC en bestuur wat te doen. Na dit overleg, en met de informatie van de meteoroloog dat een lossing in Issoudun 50/50 kans had, is besloten om in Issoudun te blijven staan en het zondagmorgen vroeg aan te kijken.

Zondagochtend 05:00 is besloten om vanuit Issoudun naar een kortere losplaats te gaan rijden. Toen het in Vierzon nog goed weer bleek te zijn, is er contact geweest tussen de LC en de mannen ter plaatsen en is besloten hier te gaan staan en is de lossing voorbereid. De duiven werden dan ook uiteindelijk om 06:40 gelost.

Bij het nemen van beslissingen , zeker bij het lossen van duiven onder lastige omstandigheden, is het van het grootste belang dat de juiste mensen voorzien zijn van de juiste informatie. Daarvan was in dit geval op zondagochtend geen sprake is gebleken tijdens de analyse. Buiten dat de communicatie slecht was en er uiteindelijk beslist is om te lossen zonder goed overleg zijn er nog een aantal zaken die van invloed geweest zijn op het verloop van de vlucht. Het vroeg, in het schemerdonker rijden met de duiven en het snel lossen na het aankomst op de losplek is meestal niet bevorderlijk voor een goed vertrek van de duiven na de lossing.

Ter verduidelijking van de situatie hebben we een analyse toegevoegd die wij op zondag al gevraagd hebben van onze meteoroloog. Deze kunt u vinden door op de volgende link te klikken. Hierin kunt u lezen, dat de omstandigheden niet ideaal waren, maar dat er geen negatief advies is gegeven. Wel is uit de evaluatie met de meteoroloog gebleken dat er ruis was tussen de meteoroloog en de LC over de exacte plek waar de duiven stonden. Bij goed weer is een verschil van enkele kilometers geen enkel probleem, echter met aankomend of vertrekkend front maakt dit uiteraard wel degelijk uit. Al met al hebben deze factoren  ertoe hebben geleid dat er een inschatting is gemaakt die achteraf fout bleek te zijn.

Dat er rekening is gehouden met de afstanden om alsnog een dagfond vlucht te houden staat buiten kijf. De druk die er op het programma staat om alle criteria te voldoen is groot en heeft mede geleid tot de genomen beslissing. Zoals u weet heeft het bestuur dit probleem al meermalen bij de NPO aangekaart tot aan een officieel voorstel voor de ledenraad toe.

Naar aanleiding van de gang van zaken zijn er een aantal beslissingen genomen die deze problemen in de toekomst moeten voorkomen. Ten eerste bepaald de LC zonder overleg met de CC of er wel dan niet verplaatst of terug gereden wordt en waarheen. Hierbij zullen de afstanden nooit meer leidend zijn. Daarnaast zijn de afspraken hoe de communicatie binnen de LC en met de adviseurs en meteoroloog moeten lopen aangepast en vastgelegd.

Ondanks het feit dat de LC verantwoordelijkheid neemt voor de genomen beslissingen heeft ook het bestuur nagelaten in te grijpen en de LC in dit geval te overrulen in hun keuze voor overstaan in Issoudun. Al met al heeft dit geleid tot een matige lossing met bijzonder slecht verloop. We gaan ervan uit dat de gemaakte afspraken in de toekomst wel nagekomen worden en alle beslissingen echt in het belang van de duiven wordt genomen.

Tijdens de analyse speelde het item “afstanden/criteria” een grote rol. Zoals al eerder aangegeven vindt het bestuur dat het een te grote rol speelt. We hebben gisterenavond de eerste plannen in de week gelegd om volgend jaar het programma anders in te gaan richten waarbij niet de afstandscriteria leidend zijn, maar de haalbaarheid van het programma. Hier zal de CC commissie mee aan de slag gaan.

Conclusie van de analyse is dat door slechte communicatie er met onjuiste informatie adviezen zijn gegeven waarop beslissingen zijn genomen. Dit is te wijten aan een collectief falen. Waar dit toe heeft geleid is bij een ieder bekend en dit geeft de Zuid Hollandse duivensport een behoorlijke tik, niet alleen de duiven en de liefhebbers, maar ook de betrokken LC, convoyeurs en het bestuur. De genomen beslissingen kunnen we niet meer terug draaien en daar willen we onze excuses voor aanbieden. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten voor de duivensport en blijven hierin rekenen op uw steun, ondanks de frustraties over de gang van zaken.

Wij gaan ervan uit u hiermee een eerlijk en open beeld geschetst te hebben van de gang van zaken het afgelopen weekend.

Het bestuur ( iom het vervoer, de LC en de CC)
Opstappen Bas Verkerk uit Concourscommissie

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u meedelen dan Bas Verkerk afgelopen weekend besloten heeft uit de concourscommissie (CC) te stappen. Belangrijke reden hiervoor is het in diverse bronnen systematisch zwart maken van zijn persoon aangaande beslissingen die hij persoonlijk zou hebben beïnvloed.

Vooropgesteld, Bas is een aantal jaar geleden door het toenmalige bestuur gevraagd in de CC plaats te nemen. Dit om ervoor te zorgen dat alle liefhebbers in onze afdeling mee konden doen aan allerlei kampioenschappen waaronder de Olympiade. Op basis daarvan is er al een aantal jaar een programma gemaakt wat aan de bij de diverse competities opgestelde eisen voldoet.  De CC, waar Bas onderdeel van uit maakte, heeft zich ervoor ingezet dat ook de liefhebbers op de kortste afstanden een eerlijke kans kregen.

Dat er inmiddels gebleken is dat zo`n programma, zeker gezien de weersomstandigheden van de laatste seizoenen, eigenlijk niet uitvoerbaar is, is ook wel duidelijk. Hier heeft het bestuur van Afdeling 5 het NPO bestuur ook op gewezen tijdens de laatste Ledenraad.

Als je de social media mag geloven zijn de beslissingen met betrekking tot Argenton en Vierzon onder invloed van Bas tot stand gekomen. De aandachtige lezer heeft gezien wat het bestuur hierover heeft gepubliceerd op de website, deze verdachtmakingen zijn dus nergens op gebaseerd. Het bestuur begrijpt dat Bas het zat is om onterecht de kop van jut te zijn, maar betreuren het dat deze beslissing genomen is.

Wij willen Bas bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem nog veel succes de rest van dit seizoen.

Het bestuur
Waar zijn ze in afdeling 5 nu allemaal mee bezig?!

Beste liefhebbers,

Zoals u alleen weet is het niet de intentie van uw bestuur om te reageren op alles wat er op social media, lees Facebook, wordt uitgebraakt. Maar uitzonderingen bevestigen de regel, toch? Ook dit weekend weer een hoop gekrakeel over wel of niet lossen en speculaties met betrekking tot de reden van overstaan. Om maar te beginnen met het laatste.

In afdeling 5 is er vastgelegd dat er geen concoursen op zondag worden georganiseerd, concreet betekent dit, dat er niet op zaterdagavond ingekorfd mag worden om een vlucht zondag te vervliegen. Deze afspraken zijn gemaakt toen de zaterdag en zondagvliegers in het verleden samen zijn gegaan. Daarnaast is er afgesproken dat we wel met alle duiven overstaan wanneer er op zaterdag niet gelost kan worden. P leden zullen dan niet klokken op deze zondagsvlucht. Dus overstaan en een concours op zondag organiseren is niet hetzelfde, u kunt dit vreemd vinden maar zo is het nu eenmaal. Los van de achtergrond van deze afspraak moet het ook praktisch wel mogelijk zijn om op zaterdag duiven op te gaan halen. Niet alle vrijwilligers die op vrijdagavond uw duiven op willen halen zijn ook bereid om dit op zaterdag avond te doen. Niet alle chauffeurs die op de ophaalroutes zitten gaan ook mee naar de losplek, dat zal u allen duidelijk zijn.

Dus ondanks het feit dat het bestuur al in de loop van de week heeft gemeld dat het met grote zekerheid een zondagvlucht zou worden, betekent dit dus niet dat we op zaterdag kunnen inkorven.

Maar als we veel liefhebbers mogen geloven is het niet de eerder genoemde reden dat we overstaan, nee de kas van de afdeling moet gespekt worden. Als we de heren deskundigen mogen geloven levert dit goud geld op. Ook hier willen we duidelijk over zijn, de werkelijk gemaakte kosten van het overstaan ( voer en vergoeding convoyeurs en eventueel ingehuurde externe transporteurs) worden doorberekend , niet meer en niet minder. Dus overstaan levert de kas van de afdeling niets op.

Om over die “prutsers” van de LC maar niet te spreken. Hoe is het mogelijk dat iedereen lost , maar alleen afdeling 5 niet? Gelukkig zijn ze er nog, liefhebbers die verder kijken dan hun eigen hok. Die hebben gezien dat het aan de kust vanaf s ochtends vroeg windkracht 6/7 waaide. Geen weer om duiven te lossen in onze ogen, dus een volledig terechte beslissing van de LC. Inmiddels hebben we Pontoise en Meer achter de rug en we hebben begrepen dat deze vluchten overal vlot en nagenoeg zonder verliezen zijn verlopen, terwijl we helaas uit andere afdelingen die gisteren gelost hebben andere berichten ontvangen. Ja zelfs een aantal complimenten hebben we als bestuur en LC ontvangen over de communicatie vooraf over de vluchten en de keuze om uit te stellen. Die positieve berichten krijgen we per mail en als persoonlijk bericht, de negatieve gaan via social media. Probeer het eens andersom zouden we willen zeggen en probeer de feedback die u dan geeft een positieve lading mee te geven. ( de eerste hebben we al gezien, super ga zo door !)

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, dat doen we maar niet en we hopen dat dit stukje uitleg een deel frustratie en onwetendheid bij de liefhebbers weg kan nemen. Wel is er 1 ding wat het bestuur blijft verbazen. Er zijn blijkbaar heel veel mensen die precies weten wat er anders moet volgend jaar in de afdeling. Maar steeds als er gevraagd wordt om vrijwilligers en bestuursleden voor samenspelen en het afdelingsbestuur ( er zijn nog meerdere vacatures) kunnen we genieten van een oorverdovende stilte. Uiteraard begrijpen we dat, niemand zit erop te wachten wekelijks uren van zijn/haar vrije tijd op te offeren en als dank daarvoor vooral negatieve kritiek en commentaar te krijgen. Dus denk daar even over na wanneer u weer uw mening op facebook gaat ventileren. We vragen u deze tijd beter te gebruiken en met onderbouwde en uitgewerkte voorstellen te komen die u kunt indienen bij uw samenspel. Zij zullen er dan voor zorgen dat dit bij het bestuur terecht komt zodat het op de agenda kan komen te staan van de ALV.  Maar minstens zo belangrijk, stuur deze voorstellen ook naar de secties, zij zijn degene die uiteindelijk met de voorstellen komen voor bijvoorbeeld een nieuw vliegprogramma 2020. En u kunt daar rechtstreeks invloed op uitoefenen! Succes

Het bestuur
Aankondiging afdelings en sectie vergaderingen

Beste liefhebbers,

Nog 1 weekje en dan ziet het officiële vliegseizoen er weer op. De tijd van vergaderen is weer aangebroken. Wij willen u hierbij op de hoogte brengen dat de najaars ALV gepland is op maandag 25 november. De samenspelen kunnen tot 28 oktober hun voorstellen inleveren, zorg dat ook binnen uw club overleg wordt gepleegd.

Naast deze vergadering heeft het bestuur ook een informeel overleg gepland met de samenspelen op 30 september, we zullen daar met elkaar de richting moeten uitzetten die we in 2020 willen koersen.

Naast de vergadering die de afdeling organiseert staan er nog meer vergadering op de rol, onder andere die van de secties. Als u inlogt op uw NPO account kunt u zien van welke secties u lid bent (onder “mijn gegevens”). Op 5 oktober vergaderen de secties op Papendal.  Ja we weten het, niet om de hoek maar als u uw stem wilt laten horen adviseren we u er wel heen te gaan. Onder andere het voorstel voor een nieuwe indeling van de vlieggebieden zal daar op tafel komen ( sectie dagfond). Dit voorstel roept uiteraard een aantal vragen op. In het voorstel gaan de leden van afdeling 5 de sectorale dagfond vluchten in 3! Verschillende sectoren vliegen. Wat betekent deze indeling voor de toekomst van de afdelingen. Erg belangrijk om daar uw licht over op te gaan opsteken. Vorig jaar stemden welgeteld 34 leden van de sectie Jonge duif over een voorstel voor een JD programma, voor heel Nederland wel te verstaan. Dat is volgens het bestuur niet de bedoeling.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven, bent u nog geen lid van een sectie dan kunt u dat ook direct regelen.

https://gallery.mailchimp.com/cdc091021783866d425a7c32f/files/709dcbad-570c-4fa2-b883-9002841932f2/uitnodiging_sectievergadering_5_oktober_2019.pdf

Het bestuur.
Afdelingen sturen brief aan NPO bestuur

Beste liefhebbers,

De afdelingen hebben afgelopen woensdag 20 november een constructief overleg gehad over de toekomst van de Nederlandse duivensport. Daarbij is het functioneren van het NPO bestuur uitgebreid aan de orde gekomen. 1 van de zaken die daarbij is aangekaart is het feit dat ook dit jaar de vergaderstukken voor de Ledenraad te laat binnen zijn. Alle afdelingen achten het niet wenselijk om de ledenraad van 21 december doorgang te laten vinden. We hebben dit per mail aan het bestuur NPO duidelijk gemaakt. De gestuurde mail hebben we in de link hieronder toegevoegd.

Mail aan het NPO bestuur

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur afdeling 5 io de overige afdelingen.
Overleg afdelingen met NPO bestuur

Beste liefhebbers,

 

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben is het op bestuurlijk vlak onrustig in duivenland.  Naar aanleiding van een overleg tussen de afdelingen op 20 november is er gezamenlijk besloten om een gesprek met het NPO bestuur aan te vragen. Er leven bij de afdelingen veel vragen waar we graag een duidelijk antwoord op willen. Daarbij moet u denken aan voortdurend slechte communicatie rondom stukken voor de vergadering, het zich niet houden aan statuten en reglementen en de zorgen rondom de financiële situatie van het NPO. Daarbij ook denkend aan de eventuele organisatie van de Olympiade en een per direct opgestapte penningmeester en secretaris van de NPO.

De afdelingen hebben daarop het NPO bestuur uitgenodigd voor een gesprek wat plaatsgevonden heeft op woensdag 4 december jl. Dit gesprek heeft voor de afdelingen helaas niet het gewenste effect opgeleverd, namelijk duidelijke antwoorden op de gestelde vragen.  De afdelingen zijn in onderling overleg over hoe nu verder. Het garanderen van het ordentelijk functioneren, continuiteit en toekomst van de duivensport staan daarbij centraal. Zodra de gezamenlijke afdelingen hun standpunt hebben bepaald in deze belangrijke zaken zullen we dat communiceren met het NPO bestuur en de liefhebbers.

Het verslag van 4 december zal uiterlijk dinsdag 10 december aan u gecommuniceerd worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.

 
Notulen vergadering tussen afdelingen en NPO bestuur.

Beste liefhebbers,

 

Hierbij publiceren wij, zoals beloofd, de notulen van de vergadering die er 4 december is geweest tussen de afdelings besturen en het NPO bestuur. We hebben als afdelingsbestuur een slecht gevoel overgehouden aan dit overleg. De verhoudingen binnen de organisatie zijn op dit moment dusdanig verstoord dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Inmiddels zijn er meer afdelingen die dit onderkennen en deze situatie aan hun leden gaan voorleggen met de vraag hoe zij willen dat hun bestuur daarmee omgaat. Het bestuur van afdeling 5 heeft van de samenspelbesturen mandaat gekregen om in deze te handelen zoals het bestuur denkt te moeten handelen, in het belang van de duivensport en haar liefhebbers.

Hierbij de link naar de notulen van de vergadering van 4 december

Het bestuur

 
Update: Spanningen tussen afdelingen en NPO bestuur

Beste liefhebbers afdeling 5,

Gisterenavond laat hebben wij de volgende mail ontvangen van het bestuur NPO.

 

Aan alle Afgevaardigden, Afdelingen, Platforms en Secties,

Bijaand ontvangt u het concept Landelijk Vliegprogramma 2020 als voorstel 4b voor de Ledenraad van 25 januari 2020.

 

Wij nodigen u uit om dit te bespreken op zaterdag 21 december a.s.

 

Deze datum stond al in uw agenda als geplande Ledenraad en rekenen dus op uw komst.

Locatie:                                Zaal Verploegen in Wijchen.

Aanvang:                             10:00 uur.

De agenda voor deze ochtend zal zijn:

                1. Concept Landelijk Vliegprogramma 2020

                2. Ontwikkelingen duivensport

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn.

 

Voorafgaan aan onderstaande publicatie willen we u duidelijk maken dat dit een schrijven is van het bestuur van afdeling 5.

Aangezien we transparant proberen te zijn naar leden van onze afdeling willen we aangeven dat het NPO bestuur opnieuw een afspraak niet heeft nagekomen. Zoals beloofd zou uiterlijk 14 december een concept programma bij de afdelingen liggen( zie hiervoor de eerder gepubliceerde notulen). Helaas hebben we als afdelingen het bestuur NPO moeten herinneren aan deze afspraak. Dit heeft geresulteerd in de hierboven getoonde uitnodiging. Vooral de aanmatigende toon in de zin “Deze datum stond al in uw agenda als geplande Ledenraad en rekenen dus op uw komst” is een aantal afdelingen in het verkeerde keelgat geschoten. Op dit moment zijn de afdelingen in overleg ( zowel binnen de eigen besturen als met de afdelingen onderling) wat ze met dit verzoek gaan doen. Om zaken met elkaar te doen is het van het grootste belang dat je vertrouwen hebt in de mensen waarmee je aan tafel zit. Dit vertrouwen was er al niet meer bij de afdelingen na hun overleg op 20 november en het bewijs voor het gebrek hieraan wordt nogmaals onderstreept door dit verzoek van het NPO bestuur.

Dat neemt niet weg dat het bestuur zich terdege realiseert dat het vliegprogramma voor u als liefhebber een hot item is en u zo snel mogelijk wilt weten waar u volgend jaar aan toe bent.  We zullen dit ook zeker mee nemen in onze overweging of we wel of niet naar deze vergadering gaan.

We houden u op de hoogte

Bestuur afdeling 5
Utnodiging jaarlijkse jeugddag

Beste jeugdliefhebbers,

 

Inmiddels hebbe jullie als het goed is via e-mail ( en een enkele via de post) de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse jeugddag ( en tevens kampioenenhuldiging) van afdeling 5. Via de volgende link kun je de uitnodiging lezen. Inmiddels zijn de eerste aanmedlingen binnen, vergeet jezelf niet aan te melden. Wil je alvast weten wat er op de laokatie van de jeugddag allemaal te doen is, kijk dan alvast even op www.roofvogelboerderij.nl 

We hopen jullie te zien op 11 januari!

Het jeugdbestuur
Verslag bijeenkomst herindeling afdeling

Beste liefhebbers,

Jullie hebben nog steeds het verslag tegoed van de bijeenkomst die er gehouden is op 18 november, tussen de samenspel besturen en het hoofdbestuur. Het verslag is te vinden onder deze link.

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Open brief aan het NPO bestuur

Beste liefhebbers,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van een open brief die wij, in overleg met de andere afdelingen hebben gestuurd aan het NPO bestuur. Zoals u kunt zien onderschrijven een aantal afdelingen deze brief, terwijl in een aantal andere afdelingen deze kwestie aan de orde is geweest ( afdeling 8) of aan de orde komt ( afdeling 3 en 11) tijdens de ALV. Ook op de website van afdeling 10 is te lezen dat de ontwikkelingen binnen de duivensport en de handelingen van het NPO bestuur kritisch worden gevolgd.

Graag willen we onze liefhebbers, maar ook in de rest van Nederland, nog eens duidelijk maken dat de afdelingen een aantal facetten van GPS2021 nog steeds omarmen en ook vinden dat we daarmee verder moeten ( en er ook mee verder gaan). Het heeft in deze fase echter geen enkel nut meer om te gaan zwarte pieten wie er nu wel of geen gelijk heeft, de situatie is helaas onwerkbaar geworden. Vanuit dat oogpunt is deze open brief dan ook tot stand gekomen en hopen we zo snel mogelijk weer met een schone lei verder te kunnen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Antwoord NPO bestuur op open en brief agenda ALV 13 januari

Beste liefhebbers,

Zoals u heeft kunnen zien op de website hebben we daar alle stukken voor de NPO ledenraad geplaatst die zal plaatsvinden op 25 januari. Deze stukken zullen tijdens de ALV van onze afdeling behandeld worden, we hebben de agenda hiervoor bijgevoegd. Tevens zullen de afdelingen as maandag 6 januari met het NPO bestuur, de secties en de platforms vergaderen over het concept vliegprogramma. De afdelingen zijn onderling in afstemming geweest over de knelunten van het programma, we hopen daar in goed overleg uit te komen tijdens deze vergadering. We hopen de uitkomst van deze vergadering dan ook te kunnen behandelen tijdens de ALV van de afdeling op 13 januari.

Tevens heeft het NPO bestuur de open brief van de afdelingen beantwoord, het antwoord kunt u lezen via de volgende link. Wij gaan hier als bestuur nu inhoudelijk niet op reageren, dit zal gebeuren in de vergadering van as maandag.

Wij vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Concept vliegprogramma 2020

Beste liefhebbers,

Afgelopen maandag hebben afdelingen, secties, platform transport en het NPO bestuur bij elkaar gezeten voor het vliegprogramma 2020. Hier is het volgende concept uitgekomen. Een aantal belangrijke wensen is hierin verwezenlijkt, zoals minder vluchten, minder kilometers en mogelijkheden tot een goed opleidingsprogramma voor de jonge duiven. Dit concept zal in de ALV van as maandag besproken worden.

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Aankondiging voorjaars ALV

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we jullie meedelen dat de voorjaars ALV gehouden zal worden op maandag 9 maart, aanvang 20.00 uur, bij pv de Snelvlieger in Capelle aan den IJssel,

De uiterste inleverdatum voor voorstellen is maandag 3 februari, dit is als het goed is gecommuniceerd aan de verenigingen door de samenspelsecretaris.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Kandidaturen nieuw NPO bestuur

Vrijdag 28 februari a.s. worden kandidaten voor het bestuur bekend gemaakt

 

Het oplossen van de bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een gezamenlijke aanpak. Na het uitwerken van een bestuurlijke agenda op 15 februari jl. is de volgende stap het samenstellen van een nieuw NPO bestuur.

Om dat eensgezind op te pakken hebben de door het NPO ingestelde Selectie Commissie en ondergetekenden een gesprek gehad en wachten we nog op een antwoord van de Selectiecommissie.

 

Komende vrijdag, 28 februari a.s., verwachten we de door ons benaderde kandidaten voor het NPO-bestuur bekend te kunnen maken. Kandidaten kunnen zich behalve bij ons uiteraard ook kandidaat stellen langs de daarvoor geëigende kanalen.

Vanzelfsprekend zal er volledige vertrouwelijkheid richting kandidaat-bestuurders in acht worden genomen.

 

Gerard v.d. Aast

Gert Visser.

Harry Blaak
Kandidaturen nieuw NPO bestuur

Vrijdag 28 februari a.s. worden kandidaten voor het bestuur bekend gemaakt

 

Het oplossen van de bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een gezamenlijke aanpak. Na het uitwerken van een bestuurlijke agenda op 15 februari jl. is de volgende stap het samenstellen van een nieuw NPO bestuur.

Om dat eensgezind op te pakken hebben de door het NPO ingestelde Selectie Commissie en ondergetekenden een gesprek gehad en wachten we nog op een antwoord van de Selectiecommissie.

 

Komende vrijdag, 28 februari a.s., verwachten we de door ons benaderde kandidaten voor het NPO-bestuur bekend te kunnen maken. Kandidaten kunnen zich behalve bij ons, uiteraard ook kandidaat stellen langs de daarvoor geëigende kanalen.

Vanzelfsprekend zal er volledige vertrouwelijkheid richting kandidaat-bestuurders in acht worden genomen.

 

Gerard v.d. Aast

Gert Visser.

Harry Blaak
Bekendmaking en oproep NPO bestuur kandidaten

Oproep aan kandidaat NPO bestuurders.

De eerste kandidaten voor het nieuwe NPO bestuur hebben zich inmiddels gemeld. (zie bijgesloten informatie)

Het is belangrijk dat na een bestuurlijk turbulente periode de duivensport weer verder kan. Een goed functionerend NPO bestuur is daarbij van groot belang.

Als afdeling ondersteunen wij de oproep aan kandidaat NPO bestuurders om zich te melden. U kunt zich melden bij de Afdeling secretaris.

Met vriendelijke sportgroet,

Het bestuur.
Mogelijke gevolgen corona maatregelen!

Beste liefhebbers,

Uiteraard volgen jullie allemaal het nieuws over de corona crisis. Vanmiddag zijn er weer nieuwe maatregelen bekend gemaakt die een behoorlijke impact hebben. Wat dit precies gaat inhouden voor onze hobby is nu nog niet bekend. Wel denken we dat u er rekening moet houden dat we later zullen starten met het seizoen. Aanstaande woensdag vergadert het bestuur , we zullen u donderdag op het hoogte brengen welke maatregelen er getroffen gaan worden met betrekking tot onze sport. Dit zal mede afhangen welke mededelingen het NPO bestuur hierover zal doen.

Inmiddels bereiken ons vragen over het inleveren van de hoklijsten. Ook hier gaan we als bestuur naar kijken. We hebben gehoord dat er verenigingen zijn die de hoklijsten ophalen bij de liefhebbers thuis of ze door de liefhebbers bij de verantwoordelijke verenigingsfunctionaris laten brengen.  Deze scant ze daarna in en verstuurt ze naar secretaris2@afdeling5.nl Dit is zeker een goede optie om ervoor te zorgen dat de hoklijsten op tijd ingeleverd worden.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Update maatregelen ivm corona virus

Beste liefhebbers,

 

Inmiddels is ook het bestuur NPO met een verklaring omtrent maatregelen ivm het corona virus gekomen. Deze verklaring kunt u hier lezen. Vooruitlopend op de bestuursvergadering van as woensdag kunnen we wel aangeven dat we deze richtlijnen zullen volgen. Zodra er meer bekend is zullen we dit via de website bekend maken.

Het bestuur
Verbod tot opleren duiven

Beste liefhebbers,

Vandaag heeft het NPO bestuur een Publicatie gedaan over het vermeend opleren van Nederlandse duiven in Belgie. Er is hier op grote schaal door Belgische liefhebbers over geklaagd. De Belgische bond heeft de NPO dringend verzocht om de Nederlandse liefhebbers duidelijk te maken geen duiven op te leren in Belgie. Hieronder volgt het schrijven van de KBDB aan de NPO en het verzoek van het NPO bestuur aan alle afdelingen. We vertrouwen er op dat liefhebbers uit afdeling 5 gehoor geven aan dit verzoek!

Het bestuur.

Aan alle secretarissen van de afdelingen in Nederland:

Nederlandse lossingen in België

Helaas ontvingen wij van de voorzitter van de KBDB (de Belgische Duivenliefhebbersbond) het bericht dat er massaal duiven worden gelost in België.

Dat verbaast ons en niet op een positieve manier. Zoals bekend mogen de Belgische duivenliefhebbers hun duiven niet opleren omdat er geen verplaatsingen worden toegestaan die niet strikt noodzakelijk zijn. We hebben dit verbod ook gepubliceerd op onze site, op Facebook en in de nieuwsbrief https://www.duivensportbond.nl/nieuws/opleren-van-duiven-in-belgie-verboden \

Het is dan ook niet te begrijpen en niet goed te praten dat er Nederlandse liefhebbers zijn die in België met hun duiven gaan rijden en ze daar lossen. Toch gebeurt het klaarblijkelijk. Behalve dat het niet solidair is, brengen ze hiermee de verhoudingen met de Belgische Bond in gevaar, wat gevolgen kan hebben voor het verstrekken van lossingsvergunningen later dit seizoen!  Daarnaast lopen we, door deze acties, allemaal het risico dat de maatregelen die nu gelden langer van kracht blijven en versoepeling van de regels langer uitblijft. Wat dus inhoudt dat dan voor iedereen, dus ook voor de liefhebbers die wel de voorschriften volgen, het vliegseizoen nog later start en nog korter duurt.

We doen nogmaals een dringende oproep om geen duiven op te leren en al helemaal niet in België. Het is onacceptabel onder deze omstandigheden.

 

Hieronder de tekst van de mail van de Belgische voorzitter.

 

Van: Maggy De Clerck 

Verzonden: zondag, 12 april 2020 19:06

Aan: info@duivensportbond.nl;

Onderwerp: Nederlandse lossingen in België

Geachte,

Wij krijgen massaal meldingen dat er Nederlandse duiven worden gelost in ons land.

In België wordt, naast het organiseren van wedvluchten, ook het opleren van duiven, zowel individueel als gezamenlijk, VERBODEN aangezien UITSLUITEND ESSENTIELE verplaatsingen mogen plaatsvinden in het kader van de beperkingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid i.v.m. de coronacrisis. Teneinde de goede verstandhouding tussen onze beide federaties niet te verstoren en het lossen van Nederlandse duiven in België voor de toekomst niet in het gedrang te brengen, vragen wij u om uw liefhebbers hierover te informeren en eventueel ook te sanctioneren indien een overtreding wordt vastgesteld.

Er moet nu echt kordaat worden opgetreden indien wij voor de toekomst versoepelingsmaatregelen willen bekomen. Kunt u ons bovendien, ten informatieve titel, mededelen of de Nederlandse liefhebbers hun duiven individueel mogen opleren in Nederland? Hebt u enig zicht of er in Nederland binnenkort eventueel versoepelingsmaatregelen zullen worden uitgevaardigd?

 

Hartelijk dank voor de verstrekte informatie.

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
Ontwikkelingen rondom corona crisis in de duivensport

Beste liefhebbers,

Ook de duivensport is in de ban van de uitbraak van het corona-virus. De start van ons vliegseizoen is uitgesteld vanwege de maatregelen van de overheid. Onze eerste prioriteit is natuurlijk de gezondheid van onze naasten en onszelf en de impact die het virus in de persoonlijke omgeving en/of uw werk heeft. 

Nu er landelijk gesproken wordt over het mogelijk op niet al te lange termijn aanpassen van de huidige maatregelen, is het voor ons als afdelingsbestuur zaak om samen met de diverse commissies verder te werken aan plannen om zo snel als mogelijk en verantwoord is, de draad weer op te pakken en te zorgen dat we kunnen vliegen zodra dat ook mag. Zoals u allemaal hebt kunnen lezen moeten we als Nederlanders nadenken over een 1,5 meter-maatschappij en dat betekent dat wij ons als bestuur ook voorbereiden op duivensport die daarbij past. Dit betekent dat wij in contact treden met de NPO, andere afdelingen, de vervoerder, maar ook contact hebben gezocht met de veiligheidsregio. Op dit moment horen wij nog niet veel nieuws uit Papendal, vandaar dat we afgelopen week (16-04) een mail hebben gestuurd met verzoek om informatie. De inhoud van deze mail vind u onderaan dit schrijven. Op deze mail hebben we nog geen antwoord ontvangen ( 18-4)

Wij bereiden ons voor op een aangepast vliegprogramma en een aangepaste manier van inkorven, vervoeren en afslaan van wedvluchten. Na 21 april, als het kabinet eventueel nieuw beleid bekend zal maken, zullen wij u zo snel mogelijk informeren hoe en op welke termijn wij denken dat we veilig het vliegseizoen 2020 kunnen beginnen.

Wat kunt u in ieder geval doen als vereniging? Afgelopen week heeft de 2e secretaris nog een herinneringsmail naar alle samenspelen gestuurd met de vraag om in ieder geval te zorgen dat alle N-lijsten bij de 2e secretaris worden aangeleverd. Stuurt u als vereniging dus zo snel mogelijk de N-verklaring naar secretaris2@afdeling5.nl Tevens kunt u nadenken hoe u straks ook de hoklijsten kunt verzamelen, ook die moeten er weer zijn zodra we kunnen beginnen met vliegen.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur

Inhoud van mail aan het NPO bestuur:

 

Geacht NPO bestuur,

Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte gisterenavond is het wel duidelijk geworden dat je als organisatie met een waterdicht plan moet komen om in aanmerking te komen voor versoepeling van de huidige noodverordening, met inachtneming van de huidige corona regels.

Wij gaan ervan uit dat het NPO bestuur deze plannen aan het voorbereiden is of wellicht al heeft klaar liggen. Dit betreft dan niet alleen alternatieve vluchtprogramma`s (met verschillende startdata en vanuit verschillen richtingen , de oostlijn onder ander), maar ook een protocol hoe we duivensport kunnen organiseren in een 1,5 meter samenleving. Uiteraard zijn wij als afdeling bereid om daar waar nodig te helpen deze plannen compleet te maken. Graag horen wij van u wat wij daarin kunnen betekenen.

Mochten de plannen al klaar zijn dan zouden wij het prettig vinden dat de afdelingen hierover ingelicht worden, zodat we een beeld kunnen vormen wat de consequenties zijn en dienaangaande  al voorbereidende werkzaamheden in de afdeling te doen. Daarnaast kunnen we met elkaar afstemmen hoe we de liefhebbers kunne inlichten.

 Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 Groetjes

 Harry Blaak

Secretaris afdeling 5
Update: concept protocol ivm corona crisis

Beste liefhebbers,

Gisterenavond laat hebben we een mail gehad van het NPO betuur, waarin wordt ingegaan op de huidige corona crisis en hoe we daar als duivensport mee om moeten gaan. Hieronder volgt het begeleidend schrijven ven het NPO bestuur.

                                                            

                                                    

Beste collega bestuurders,

 Allereerst hoop ik van ganser harte dat u gezond bent en dat u en uw naasten het goed maken in deze bizarre tijden. Helaas is al een aantal liefhebbers aan de gevolgen van Corona overleden. Wie van ons had een tweetal maanden geleden kunnen bedenken in welke situatie wij nu verkeren? Niemand waarschijnlijk. Ondertussen worden ons geduld, vertrouwen, veerkracht en ook onze wendbaarheid maximaal op de proef gesteld. Dat vraagt veel van ons allemaal en ik ben ook zeer te spreken over de wijze waarop wij als duivenliefhebbers met de situatie omgaan.

Zoals u weet heeft de minister-president alle sectoren gevraagd om na te denken over de periode na een verruiming van de maatregelen. Belangrijk voorwaarde hierbij is ‘social distancing’ de noodzakelijke 1.5 meter afstand tot elkaar.  Wij zijn de afgelopen periode veel benaderd met vragen over een mogelijke opstart van de wedvluchten in Nederland.

Werkgroep COVID afdeling 10&11
De werkgroep COVID van de afdeling 10 & 11 was één van hen. Zij hebben een vergevorderd protocol dat wij graag  met u delen. Het protocol is afgestemd met de WOWD en wij stellen voor dit protocol te gaan gebruiken als landelijk protocol. 
Het is gebaseerd op een protocol voor de sportbranche vanuit de NOC-NSF. Het is aangepast op de situatie van de duivensport en gaat uit van een minimale bezetting in onze lokalen en bij het vervoeren van onze duiven. Route. Op dit moment zijn de regio-burgemeesters leidend en vallen wij onder het regime van de Veiligheidsregio’s en de vigerende Noodverordening. De route is momenteel dat verzoeken om verruiming vanuit de brancheorganisaties of via de landelijke bonden worden geleid naar de Veiligheidsregio’s.

Instructie
Het protocol voorziet in een instructie voor alle voorkomende handelingen rondom het inkorven, vervoeren van de duiven en het verwerken van de vluchtgegevens. Om de procedure te verduidelijken wordt er naast het protocol ook 
een instructiefilm gemaakt. Hierin worden alle handelingen uitgelegd. Dit geeft duidelijkheid naar de verenigingen maar ook naar het bevoegd gezag dat ons toestemming moet geven om weer vluchten te mogen organiseren.

Pilot Sector 4
We hebben op basis van het huidige verloop van het virus, in Nederland en de landen om ons heen, de verwachting dat er in het noorden van Nederland eerder mogelijkheden ontstaan om weer vluchten te organiseren. We stellen 
daarom voor om, als deze gelegenheid zich voordoet het protocol hier te testen en in de praktijk te brengen. Met de input uit de pilot kunnen we landelijk ons voordeel doen.

Nationaal vliegprogramma
Op dit moment is het speculeren over wanneer we in heel Nederland weer kunnen vliegen met de duiven. Zodra het moment voor een landelijke opstart van de vluchten zich voordoet willen we gezamenlijk een 
alternatief vliegprogramma opstellen. Op dit moment is het uitwisselen van concepten nog te vroeg.

Input
We willen jullie vragen om input te leveren op het concept-protocol. Deze ontvangen wij graag voor vrijdag 24 april. We zullen de input verwerken en hopen zo te komen tot een landelijk protocol

voor de duivensport. U kunt uw reacties sturen naar corona@duivensportbond.nl

Alvast dank voor het meedenken en bijdragen tot een goed gedragen protocol.

 namens Bestuur NPO,

Bij dit begeleidende schrijven is het volgende concept protocol toegevoegd, klik op de link om deze te openen. De bedoeling is dat de afdelingen deze week allemaal hun op- en aanmerkingen doorgeven aan de COVID- werkgroep, zodat aan het einde van de week een compleet protocol klaar is wat gedragen wordt door alle afdelingen. Dit protocol zal dan bij de overheid worden aangeboden. Afhankelijk van de wijze waarop de overheid versoepleingen gaat doorvoeren zal bekeken worden of en wanneer de duivensport weer opgestrat kan worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Update 2: maatregelen rondom corona crisis

Beste liefhebbers,

Afgelopen week is er achter de schermen weer hard gewerkt aan het inrichten van het vluchtseizoen als dit nog mogelijk wordt. De vervoers-en  concourscommissie zijn afgelopen week samen gekomen en daaruit is een programma gekomen met een fictieve startdata ( dus een aanname, omdat er op dit moment nog niets bekend is) Daarnaast is het afdelingsbestuur actief om ervoor te zorgen dat er dit weekend een landelijk gedragen protocol wordt gepubliceerd, wat aangeboden kan worden aan de overheid. Tevens is dit protocol leidend in de aanpassingen die er in de verenigingen noodzakelijk zijn, wil men straks aan de wedvluchten deel gaan nemen.

Wij willen beide items, dus het voorgestelde vluchtprogramma en het landelijke protocol, maandag op de website zetten ( er vanuit gaande dat het protocol dan klaar is)

Tevens willen wij u erop wijzen dat het bestuur de N-lijsten en de de overzichten met de P-leden uiterlijk 2 mei binnen wil hebben. De P-leden moeten zoals bekend gemeld worden bij de samenspelbesturen, die zorgen ervoor dat er een overzicht per samenspel naar de ledenadministratie gaat.

Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd, maandag hopen we u meer te berichten. Blijf gezond!

Het bestuur
Corona update 3

Beste liefhebbers,

Zoals aangegeven zouden wij vandaag het aangepaste COVID 19 protocol en een vliegprogramma presenteren. We hebben vanavond laat het aangepaste protocol gemaild gekregen van de COVID 19 werkgroep. Dit protocol ligt nu ter inzage bij alle afdelingen. De afdelingen kunnen hier nog vragen over stellen of voor vrijdag aanstaande hun instemming geven voor dit protocol. Om te voorkomen dat er straks meerdere protocollen in omloop zijn, plaatsen we het protocol pas als het definitief is. Dit zal dus naar verwachting aanstaande vrijdag zijn.

Tevens zullen we dan een vliegprogramma presenteren met een fictieve startdatum. We vertrouwen erop jullie voor dit moment weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Corona update 4

Beste liefhebbers,

Afgelopen week is er druk overleg geweest tussen de afdelingen mbt het concept corona protocol. In principe hebben alle afdelingen akkoord gegeven voor dit protocol.  De Covid-19 werkgroep heeft tientallen mails met enkele honderden aanbevelingen ontvangen, die allemaal zijn gedocumenteerd en worden meegewogen. Morgen heeft de Covid-19 groep een laatste vergadering met het NPO bestuur voordat het protocol definitief wordt gemaakt en aan het ministerie wordt aangeboden, die zal het protocol beoordelen en zo nodig voorzien van advies tot aanpassingen. Wanneer dit niet nodig is hebben we als duivensport een goed document in handen waarmee we , zodra er van verdere versoepeling sprake is, aanspraak hopen te maken op het in aanmerking komen van deze versoepeling.

Zoals eerder aangegeven willen we niet diverse protocollen plaatsen, met het  gevaar dat er verschillende in omloop zijn. We moeten dus nog enkele dagen geduld hebben voordat we het definitieve protocol op de website publiceren. Tevens hebben de afdelingen overleg gehad over de mogelijke vliegprogramma`s. Het lijkt erop dat de afdelingen dit jaar niet koste wat het kost een nationaal vliegprogramma willen hebben. Ook hier hopen we begin volgende week duidelijkheid over te hebben.

We danken de Covid-19 groep ( afvaardiging afdeling 10+11 en de WOWD) voor hun inspanningen de afgelopen week en zijn ook blij met de constructieve discussie hierover binnen de afdelingen. Dit biedt hoop voor de toekomst, zeker wanneer er straks gewerkt kan worden met een nieuw NPO bestuur. (Zie voor meer info hierover in Op de Hoogte)

We vertrouwen erop  u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, blijf gezond

Het bestuur.
Corona update 5

Beste liefhebbers,

Vandaag hebben wij via het NPO bestuur het volgende bericht ontvangen van de Covid-19 werkgroep. Daarnaast hebben de afdelingen overleg over een mogelijk vliegprogramma, al dan niet nationaal. Aanstaande woensdag vergadert het bestuur hierover en zullen we aan de andere afdelingen kenbaar maken hoe we hierin staan. We zullen u later deze week het standpunt van het bestuur in deze meedelen.

We hopen later deze week ook een schrijven van de Covid-19 werkgroep te ontvangen, waarin wat meer uitleg gegeven wordt over de procedure waaraan nu hard gewerkt wordt. We zijn wellicht op de goede weg, echter we zullen nog even geduld moeten hebben.

Het bestuur
Corona update 6

Beste liefhebbers,

Zoals u allen heeft kunnen lezen in Op de Hoogte van hedenmiddag, mogen we , onder strikte voorwaarden, weer gaan vliegen met onze duiven. Mocht u de nieuwsbrief nog niet hebben gelezen, klik dan hier op de link.

Wat betekent dit nu concreet. Tot nader order hebben we het over trainingsvluchten, dus er zullen GEEN competities georganiseerd worden. Daarnaast moeten we als afdeling aan een aantal eisen voldoen, voordat we een lossingsvergunning krijgen. Dit betekent dat er nog werk aan de winkel is voor de verenigingen, samenspel besturen en het afdelingsbestuur. Een en ander houdt in dat we op z`n vroegst 22 mei kunnen starten met een africhting vanaf Meer of Roosendaal.

Wat moet er allemaal gebeuren?

De samenspelsecretarissen hebben allemaal een mail gekregen met de spelregels waaraan de vereniging zich moet houden. Hiervoor is een protocol opgesteld, wat hier te vinden is. Tevens moeten alle verenigingen aan alle punten van de checklist voldoen. De verenigingen worden allemaal gecontroleerd door het ( samenspel) bestuur waarbij de checklist wordt doorlopen en moet worden ondertekend.

De spelregels zien er als volgt uit:

Vanaf 11 mei 2020 kunnen afdelingen toestemming vragen aan de NPO om weer te starten met vliegen. Hiervoor levert de afdeling een concreet plan van aanpak in die door de Covid-19 werkgroep wordt beoordeeld. Alleen bij goedkeuring krijgt de afdeling een lossingsvergunning. In dit plan van aanpak is in ieder geval opgenomen:

 • Een werkwijze om alle verenigingen te controleren of zij duiven kunnen inkorven volgens het vastgestelde protocol. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.
 • Bewijs dat alle verenigingen voorafgaand aan de (eerste) vlucht zijn gecontroleerd, middels de getekende checklist.
 • Een werkwijze om steekproefsgewijs de verenigingen te controleren nadat de verenigingen hun goedkeuring hebben ontvangen. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.
 • De afspraak om de Covid-19 werkgroep wekelijks op de hoogte te houden van de voortgang.
 • Duiven worden alleen vervoerd en gelost zoals toegestaan in Nederland en Duitsland.
 • Verenigingen moeten zich houden aan de voorschriften van de eigen afdeling en tekenen de checklist die de afdeling tijdens de controle gebruikt. Ze moeten de afdeling kunnen tonen dat ze alles op orde hebben om volgens het protocol te werken.   Klik hier voor de checklist.

Falco Ebben heeft het inkorfproces in een filmpje uitgebeeld. Dat vindt u via de volgende link

De concourscommissie en het bestuur zijn druk bezig met het voldoen aan bovenstaande maatregelen EN het verzorgen van een vliegprogramma. Aangezien er nog geen zicht is op het feit of we België of Frankrijk in mogen moeten we bekijken welke mogelijkheden we hebben in Nederland en later ook in Duitsland. Zodra we hier meer zicht op hebben informeren we u daarover.

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Hoe nu verder?

Beste liefhebbers,

Morgenavond vergadert het afdeling 5 bestuur en wordt het draaiboek om te starten met het seizoen definitief. In grote lijnen kunt u al zien wat er in de vereniging gedaan moet worden om in aanmerking te komen om in te korven, zie hiervoor ons bericht van afgelopen vrijdag op de website. We streven ernaar uiteralijk aanstaande zaterdag 16 mei, alle verenigingen gecontroleerd te hebben. We verwachten dat de controles door de samenspelen aanstaande dinsdag al kunnen beginnen. Na de vergadering morgenavond krijgt u een definitief bericht waarin de hele gang van zaken nogmaals zal worden toegelicht.

Het bestuur
Besluiten naar aanleiding bestuursvergadering 11 mei

Beste liefhebbers,

Vanavond hebben we als bestuur vergaderd en een zaken aantal kort gesloten. Daaruit zijn de volgende besluiten genomen:

Zoals bekend moeten alle verenigingen deze week coronaproof gemaakt worden. Wat moeten ze daarvoor doen?

Er moeten 3 documenten aangeleverd worden. Deze worden ingeleverd bij de samenspel functionaris die het lokaal komt controleren.

 1. Getekende checklist
 2. Tekening inkorflokaal
 3. Plan van aanpak, daarin staat wie de functionarissen zijn, hoe wordt er voorkomen dat er teveel mensen tegelijk samenkomen ( dus inkorfplanning maken) etc. Lees hiervoor het protocol door.

Deze 3 documenten dienen door het SAMENSPEL verzameld te worden en uiterlijk zaterdag 16 mei om 18.00 uur te zijn ingeleverd bij onze 2e secretaris. Dit kan uiteraard digitaal via secretaris2@afdeling5.nl of anders moet het die zaterdag in de postbus zitten, Dorpstraat 28 Schipluiden.

Morgen vergaderd de concourscommissie. Vooruitlopend op de uitkomst daarvan kan het bestuur het volgende alvast bekend maken. De laatste berichten uit België en Frankrijk zijn hoopvol, daarmee bedoelen we dat het mogelijk zou kunnen zijn dat we over een aantal weken lossingsvergunningen kunnen krijgen voor België en Frankrijk. De concourscommissie zal daarom een programma bekend maken tot 6 juni. De komende 4 weken kunnen we dan afwachten wat er in Frankrijk en België gebeurt. Gezien het feit dat de ontwikkelingen zich snel opvolgen moeten we dit van week tot week bekijken. We zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Via de samenspelen ontvangt u naar verwachting morgen een aanvullende mail. Wellicht heeft u van het samenspel al een mail gehad. Succes met de voorbereidingen!

Het bestuur.
Reminder procedure

Beste verenigingsfunctionaris,

Het is de bedoeling van de 3 documenten (draaiboek, checklist en tekening) ingeleverd worden bij het samenspel bestuur en niet bij het afdelingsbestuur. Het samenspel controleert de vereniging, ondertekend de stukken en stuurt die door naar de 2e secretaris.

Graag uw aandacht hiervoor

Het bestuur
Uitleg met betrekking tot uitstellen J30

Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van de vragen die wij als LC en bestuur hebben gekregen over het uitstellen van J30 willen we u wat achtergrond informatie geven.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we , mede door het corona tijdperk, elke week dicht op elkaar staan met de diverse afdelingen. Tevens is het zo dat er (oostelijke) afdelingen zijn die erg westelijk lossen, in dit geval afdeling 8 die op Duffel en Meer staan.  Let op, afdeling 8 doet niets verkeerd op papier, want als u kijkt op het overzicht van de lossingsplaatsen op de NPO site, dan zult u zien dat de genoemde losplaatsen voor zowel de oost als de westlijn te gebruiken zijn. Of dit logisch is durven wij te betwijfelen, daarover hebben we als bestuur gisteren ochtend al een mail gestuurd naar het NPO bestuur.( overigens heeft uw secretaris dit 2 jaar geleden ook al eens gedaan)

Daarnaast stond afdeling 7 op Asse Zellik ( losplek die te klein is voor afdeling 5, oude losplek is niet meer in gebruik) en Duffel. Concreet betekent dit dat wij als 5 moeten wachten tot zowel afdeling 7 als 8 gelost heeft en de duiven ver genoeg weg zijn. Door de omstandigheden hadden we gisteren in Lennik op z`n laatst om 7.15 moeten beginnen met lossen ( onze laatste groep gaat er dan 8.00 uur uit) Echter omdat we te lang opgehouden werden door de andere afdelingen was de kans op een lossing eigenlijk al snel verkeken. Zeker toen onze hoofdconvoyeur te horen kreeg van de Belgische correspondent dat wij (maar ook afdeling 7 in Asse Zellik) niet meer mochten lossen na 11.15. En dat betrof direct de rest van de dag. Omdat ook niet duidelijk was of verkassen naar Duffel zekerheid gaf op een goede lossing later op de dag, is er besloten te blijven staan en uit te stellen naar zondag.

Dat later op de dag zowel afdeling 2 ( vanuit Quivrain) en afdeling 7 ( Duffel) wel lossen maakt het er allemaal niet duidelijker op, ook niet voor ons als bestuur. De secretaris heeft s middags nog contact opgenomen met het NPO bestuur om na te gaan waarom er met 2 maten gemeten wordt. Duidelijk is in ieder geval dat de Belgische liefhebbers geen lossingen willen hebben wanneer hun duiven thuiskomen, dat is, vinden wij als bestuur en Lc, ook logisch. Echter bijna heel de dag niet meer mogen lossen is niet te begrijpen. Deze vraag gaat het NPO bestuur dan ook bij de KBDB neerleggen.

Uiteindelijk hebben we zondag bijtijds kunnen lossen en zijn de jongen goed naar huis gekomen. Achteraf kunnen we stellen, gezien de berichten uit de andere afdelingen, dat de keuze om uit te stellen een juiste en verantwoorde keuze was. Ja dat is de spreekwoordelijke koe in de kont kijken, wellicht wat makkelijk. Wat ook makkelijk is, is om via social media de LC en het bestuur met de strontkar te overrijden, zonder dat u op de hoogte bent van alle feiten.  Er wordt volgens u gelogen en bedrogen en overstaan doen we om de zakken van de afdeling te vullen. Daarbij wordt wel erg makkelijk voorbij gegaan aan het feit dat het grootste deel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Vrijwilligers, waar we op verschillende posten nog steeds een tekort aan hebben en gaan krijgen, dus schroom niet om u aan te melden!

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zonder dat we de illusie hebben dat iedereen tevreden is met deze verklaring.

Succes met het klaarstomen van de duiven komende week.

Bestuur en LC afdeling 5
Update Hitteprotocol van kracht

Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van het bericht wat we vanmorgen plaatsten het volgende. Het bestuur , maar ook het platform transport, zijn in overleg met het bestuur NPO over de aantallen die er nu genoemd worden in het Hitte protocol. Er is in 2019 een advies/voorstel gedaan door de WOWD. Echter dit is niet aangenomen tijdens de NPO Ledenraad. Vooralsnog houden we voor Issoudun 25 duiven per mand aan en voor Quivrain 27 duiven per mand. Zodra dit definitief is melden we dit nog in het blog van de concourscommissie.

We vertrouwe erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

Het bestuur 
Hitteprotocol DAX en vluchten komend weekend

Beste liefhebbers,

Van het bestuur NPO ontvingen wij vandaag het volgende bericht.

Hitteprotocol Dax

Beste liefhebbers,

Later deze week en in het weekend worden hoge temperaturen verwacht.  

Voor de vlucht vanuit Dax is het Hitteprotocol van kracht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand) en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.

Het is mogelijk dat gezien de verwachte hoge temperaturen dit weekend ook maatregelen nodig zijn voor de voor zaterdag geplande midfond en jonge duiven vluchten.

 • We zullen uiterlijk woensdag 12:00 een besluit nemen of de midfond vluchten worden aangepast naar 1 nacht mand.
 • We zullen uiterlijk vrijdag 10:00 een besluit nemen over het al dan niet doorgaan van de jonge duiven vluchten. Afdelingen die reeds donderdagavond hun jonge duiven in korven dienen dit in ieder geval te verzetten naar vrijdag.

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

namens Bestuur NPO

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

het bestuur
Hitteprotocol Bergerac , inkorfdag ongewijzigd!

Beste liefhebbers,

Onderstaande mail ontvangen wij zojuist van het NPO bestuur.

Hitteprotocol Bergerac

Beste liefhebbers,

Voor de vlucht vanuit Bergerac is het Hitteprotocol van kracht. Inkorven op dinsdag 11 augustus volgens schema.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand) en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.

We korven volgens schema in op dinsdag. Zo is er ruim tijd voor de reis naar Bergerac en kan de reis optimaal ingepland worden. Er is dan voldoende ruimte om op het heetst van de dag te stoppen en de schaduw op te zoeken en de containers half open te zetten en de duiven goed te verzorgen. In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

namens Bestuur NPO

We vertouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, succes met de laatste voorbereidingen.

Het bestuur

 
Toelichting lossing Roye afgelopen weekend

Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van de lossing in Roye afgelopen weekend zijn er vragen binnen gekomen bij het bestuur over het feit dat er maar 5 minuten tijd zat tussen de lossing van afdeling 7 en afdeling 5. Navraag heeft duidelijk gemaakt dat de afspraak was dat onze duiven om 10.00 uur gelost zouden worden. De mannen ter plekke hebben echter besloten om de duiven kort na lossing van afdeling 7 te lossen met als reden dat het weer ter plekke snel verslechterde.

Het bestuur en de LC ondersteunen deze beslissing niet en zullen dit met betrokkenen kort na het seizoen gaan evalueren.  We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Toelichting voor niet verkrijgen losverguningen Frankrijk

Beste liefhebbers,

Via het NPO bestuur ontvingen we het volgende persbericht, wat hopelijk duidelijkheid geeft over de situatie zoals deze nu in Frankrijk is.

"Beschikbaarheid losplaatsen in verband met het coronavirus.

Niet alle losplaatsen in België en Frankrijk meer beschikbaar

Het Bestuur NPO volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet. Wanneer door de Nederlandse, Belgische of Franse overheid gebieden als rood of oranje worden aangemerkt, worden de losplaatsen die in deze gebieden liggen per direct uit het schema gehaald.

Het kan daarom zijn dat bepaalde losplaatsen per direct niet meer beschikbaar zijn. De afdelingen worden hiervan op de hoogte gesteld. Niet in alle landen hebben hetzelfde beleid hierin. Het kan dus zijn dat België een losplaats nog wel kan gebruiken en wij niet.

De reden dat we dit doen is: als de convoyeurs en chauffeurs terugkomen uit een dergelijk gebied dan zouden zij 10 dagen in quarantaine moeten.  Dit willen wij niet, nog afgezien van het feit dat wij deze functionarissen zouden blootstellen aan extra risico's.

Wij vinden de bovengenoemde argumenten zwaarwegend genoeg om deze maatregelen te treffen.

Bestuur NPO"

We gaan ervan uit dat dit bericht een antwoord geeft op de vragen die er leven. Toch nog een extra aanvulling. Op dit moment is Fontenaye nog een beschikbare losplek. De keuze om het vliegprogramma aan te passen is genomen omdat een ruime meerderheid van de samenspelen, 7 voor 2 tegen, dit als wenselijk zag in het belang van de duiven. Dit belang verandert nu niet ineens omdat we wellicht volgende week niet in Fontenaye kunnen lossen. Uiteraard zitten bestuur en concourscommissie niet stil en zijn bezig om alternatieven losplekken e zoeken om ervoor te zorgen dat we volgende week een 400 km + vlucht kunenn organiseren. Hierover is inmiddels contact met het NPO bureau.

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Uitstel najaars ALV

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we kenbaar maken dat we de ALV, die gepland stond voor 9 november as niet door laten gaan. Deze beslissing is in overleg met alle samenspel besturen genomen, die het gezien de omstandigheden onverantwoord vinden om nu “live”    te vergaderen. Tevens heeft het bestuur mandaat gekregen om naar eigen inzicht te handelen daar waar het gaat om de vergaderstukken voor de NPO ledenraad,(die volledig digitaal gehouden zal worden.) Ook zal het bestuur van de afdeling zaken waar uitstel niet wenselijk is ( denk daarbij onder andere aan het vliegprogramma) wel gaan oppakken. Overige voorstellen van de samenspelen zullen worden doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd

Het bestuur

 

2021 19-01

De voorlopige agenda ALV is verzonden naar de samenspelen de ALV van afdeling 5 is op 8 maart 2021

het bestuur 

2021 21-01

Beste liefhebbers,

Ondanks de corona periode is en wordt er achter de schermen door het bestuur hard gewerkt aan het komende seizoen. Een van de taken was in ieder geval om ervoor te zorgen dat het bestuur op “oorlogssterkte” zou blijven. Wij denken dat dat wel gelukt is, ondanks het feit dat, zoals eerder gemeld, Jan Opstal als vice-voorzitter en Harry Blaak als secretaris per 1 januari 2021 niet meer in functie zijn. Daarentegen hebben we eind 2020 René Nootenboom al bereid gevonden toe te treden tot het bestuur en is ook Jaap Westhoeve bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Het bestuur stelt voor Arthur v Marrewijk aan te stellen als voorzitter, Marian v Leeuwen als 1e penningmeester en John Briggeman als 1e secretaris. Deze aanstelling van het dagelijks bestuur moet bekrachtigd worden in de komende ALV.

Tevens hebben we recent een overleg gehad met de lossingscommissie (LC), hierin is het afgelopen seizoen geëvalueerd. Uitkomst van dit overleg is dat de LC ook komend seizoen weer bereid is deze lastige taak op zich te nemen. Wel is er besloten om ( mede naar aanleiding van opmerkingen die het bestuur vanuit de samenspelen heeft ontvangen) te gaan werken aan een betere en informatievere wijze waarop er wordt gecommuniceerd door de LC op de website. De voorbereidingen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium.

Daarnaast is er vanuit een aantal samenspelen het verzoek gekomen om de mogelijkheid te onderzoeken of er automatische deuren op onze trailers en bakwagens gemaakt kunnen worden. Dit om eerlijk spel te bevorderen .Inmiddels kunnen we u melden dat de eerste trailer nagenoeg klaar is. Zodra deze helemaal klaar is zullen we het systeem uitgebreid gaan testen. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Opbrengst bonnenverkoop

Opbrengst bonnenverkoop

Gisteren liep de bonnenverkoop van Afdeling 5 op Toppigeons af.

Met een gemiddelde van eur 335,81 per bon in totaal een opbrengst van ruim eur 10.000, een fantastisch resultaat!

Alle schenkers bedankt voor het beschikbaar stellen van een bon en alle kopers bedankt voor het kopen van de bonnen. 

Wij wensen de kopers uiteraard veel succes met hun aankoop.

Bestuur Afdeling 5
Start van het seizoen, ver weg of dichtbij?

Gisteren is aangekondigd dat de avondklok in ieder geval nog wordt verlegd tot 30 maart. Dit houdt in dat de africhting die wij voor 27 maart op het programma hebben staan geen doorgang kan vinden. De komende weken zal duidelijk moeten worden welke verruimingen er plaats gaan vinden eind maart en dan zal ook duidelijk worden of een africhting op de eerste zaterdag in april wel mogelijk is. 

Duidelijk is in ieder geval wel dat als wij kunnen starten dat op een vergelijkbare wijze zal zijn als in 2020, dus met de nodige beperkingen. Hiervoor is inmiddels een protocol 1.1 opgesteld. Het protocol vind u onder het kopje "Seizoen 2021". In het protocol staat onder meer beschreven dat alle verenigingen voor aanvang van het seizoen weer gecontroleerd moeten gaan worden om te zien of er aan de voorwaarden (denk aan de inrichting van het gebouw, looproutes, instructieposter, aanwezigheid ontsmettingsmiddelen) is voldaan. Het is dus zaak om niet te wachten met het in orde maken van de gebouwen tot er groen licht is, maar om nu alvast alles in gereedheid te brengen. 

Zodra we meer informatie hebben, hoort u dat van ons.

Bestuur Afdeling 5
N-lijsten / Hoklijsten

Geachte Verenigingen,

Geen entlijsten insturen naar de afdeling maar N-Lijsten

Tijdens de controle van de hoklijsten constateren we veel fouten. o.a.

- aanleveren alleen als PDF

- onjuiste of niet ingevulde lidnummers, 

- onjuiste of ontbrekende jaartallen

- ontbreken ledenlijst met gemarkeerd ingediende hoklijsten

 

N-Lijsten separaat insturen naar Hoklijsten@afdeling5.nl (niet toevoegen aan de hoklijsten maar apart)

 

Geen entlijsten insturen naar de afdeling
Aanpassing programma jonge duiven

Ook deze week blijkt weer dat de weergoden niet echt meewerken om de jonge duiven op een goede manier voor te bereiden op de wedvluchten. Ook de vooruitzichten voor komende dagen zijn niet geweldig. Om toch voldoende opleermogelijkheden te realiseren hebben we besloten het programma voor de jonge duiven nogmaals aan te passen. Hieronder het aangepaste programma:

De eerste twee vluchten van de jonge duiven (op 17-07 en 24-07) willen we in meer dan drie groepen lossen, dit kan alleen als we daar toestemming voor krijgen vanuit de NPO.

De bedoeling is om dan in deze groepen te gaan lossen: 

Bovenstaande is dus nog onder voorbehoud van goedkeuring door de NPO.

We hopen dat we met deze aanpassingen onze jonge duiven met voldoende auto ervaring aan de eerste wedvluchten te kunnen laten deelnemen.

Met vriendelijke groet

Bestuur Afdeling 5
Voorlopige agenda alv van 24-11-2021

 

 
Huldiging Kampioenen afdeling 5Huldiging Kampioenen afdeling 5

 
Huldiging Kampioenen afdeling 5

 
Kompioenenhuldiging 20 november 2021

 
Kompioenenhuldiging 20 november 2021

./pdfBestuur/Uitnodiging.pdf
De Attractie Commissie verzorgt een Tv vlucht

De Attractie Commisie verzorgt een TV vlucht vanaf Fontenay op 4 Juni 2022

 
De Attractie Commissie verzorgt een TV vlucht

De Attractie Commissie verzorgd een TV vlucht vanaf Fontenay op 4-Juni 2022

 
De Attractie Commissie verzorgt een TV vlucht

Flyer afdeling 5 2022 pdf 2
Uitnodiging Kampioenenhuldiging 2021

Hierbij de uitnodigng voor onze jarlijkse feestavond
UPDATE : Voorstel herindeling afdeling 5

Beste liefhebbers,

Inmiddels zullen de plannen voor de herindeling via de samenspel besturen naar de verenigingen zijn gestuurd. Wij hebben begrepen dat er bij sommige samenspelen een inloopavond is georganiseerd om met elkaar te brainstormen over de opties om de afdeling anders in te delen en daarbij toekomst bestendig te maken. Bij het versturen van de plannen is grote zorgvuldigheid betracht, namelijk via de samenspelen de liefhebbers informeren. Toch hebben we begrepen dat de gedacht onder een klein deel van de liefhebbers  leeft dat er geheimzinnig gedaan wordt over de plannen. Laat dit nu juist totaal niet de insteek zijn van het bestuur. Om dit duidelijk te maken plaatsen we alle plannen nu ook nog eens op de website, om een en ander zo transparant mogelijk te maken. Nogmaals, als het goed is heeft u de informatie al via samenspel en vereniging ontvangen, maar beter dubbel dan helemaal niet. Kijk kritisch naar de voorstellen en geef zo nodig feedback aan uw samenspel. Binnen een paar weken zal het afdelingsbestuur opnieuw met de samenspel besturen vergaderen om alle input uit de samenspelen te evalueren. Aan de hand van die evaluatie gaan we verder met deze plannen, al dan niet aangepast, of verdwijnt alles in de prullenbak en blijft het bij het oude ( niet toekomstbestendige) vertrouwde.

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/werkgroep2019.pptx

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/herindeling2019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie12019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie22019.pdf

We rekenen op uw positief kritische en onderbouwde feedback.

Het bestuur

 

 

Beste liefhebbers,

Zoals u weet is er 30 september een informeel overleg geweest tussen de samenspel besturen en het bestuur van de afdeling. Een van de agenda punten was de uitwerking van een plan voor een mogelijke herindeling. Tijdens deze avond is er een optie besproken en naar aanleiding daarvan is er door diverse samenspelen gevraagd om nog een andere optie uit te werken. Dat is inmiddels gedaan.

De complete presentatie van de herindeling en de 2 uitgewerkte opties zijn naar alle samenspelen gestuurd, uiteraard met de vraag om dit naar alle verenigingen door te sturen. Inmiddels is op facebook de discussie alweer losgebroken over dit onderwerp, terwijl de meeste liefhebbers nog geen idee hebben van de onderbouwing van de plannen of de voorgestelde herindelingen. Sterker nog, men denkt te weten waarom deze herindeling er komt, blijkbaar hebben de bestuurders van afdeling 5 er voordeel bij. We hopen dat u als liefhebber deze zwartmakerij naast u neerlegt en kritisch kijkt naar de voorstellen en de onderbouwing. En ja, u zult dan verder moeten kijken dan uw eigen hok, maar we hebben er vertrouwen in dat dat lukt.  De intentie is om begin november weer met de samenspelen te vergaderen en dan te inventariseren wat de reacties uit de verschillende samenspelen zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Herindeling afdeling uitgesteld

Beste liefhebbers,

Afgelopen maandag hebben de samenspelen samen met het afdelingsbestuur een vergadering gehad met betrekking tot de voorgenomen herindeling van de afdeling. Voor dit moment kunnen we melden dat een herindeling voor het seizoen 2020 nog niet gaat plaatsvinden. Later volgen een kort verslag van de vergadering en de standpunten van de verschillende samenspelen.

Het bestuur
Verslag bijeenkomst herindeling afdeling

Beste liefhebbers,

 

Jullie hadden nog een verslag tegoed van de vergadering die er is geweest over de herindeling van de afdeling, deze is te vinden onder de volgende link.  Tevens hebben we een document gemaakt waarin alle op-en aanmerkingen zijn gezet die er door de samenspelen zijn gemaakt. Dit document is hier te lezen

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd. 

Het bestuur

 
Uitnodiging aan alle afdelingen, secties en platforms

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 5 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we wel onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Corona update en incasso contributie gelden

Beste liefhebbers,

Inmiddels zijn er zoals jullie weten nieuwe maatregelen van kracht om het corona virus in te dammen. Een van die maatregelen is dat alle grote evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Wat deze precies gaan inhouden voor de duivensport is niet duidelijk. Uiteraard zijn we op de achtergrond bezig met het maken van alternatieve vluchtprogramma`s voor het geval we vanaf een bepaalde datum wel kunnen gaan vliegen. Ook de NPO is hiermee bezig en zal naar verwachting op korte termijn met een verklaring komen. Zodra hier meer van bekend is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Ondanks bovenstaande gaan er een aantal zaken ook gewoon door, zoals bijvoorbeeld het innen van de contributies voor dit jaar. Het is namelijk zo dat de contributie die wij als afdeling afdragen aan de NPO inmiddels al is voldaan. We vragen de verenigingen dan ook om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de juiste rekening staat, zodat deze gelden vlot geïncasseerd kunnen worden.  We vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ook vanaf deze plek willen we graag benadrukken, houd u aan de afgesproken regels en blijf gezond!

Het bestuur

 
Achtergrond informatie bij lossing Quivrain 1 augustus

Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van het zeer matige verloop van de vlucht Quivrain van afgelopen zaterdag hebben we met de LC en de verantwoordelijke meteoroloog gekeken naar de oorzaak hiervan.

Feit was dat vroeg lossen een negatief advies kreeg omdat er een front langs kust lag wat landinwaarts zou kunnen gaan trekken. Volgens de weermodellen was het de verwachting dat de bewolking ging oplossen in de loop van de morgen, waardoor de lossing vanaf 10.00 uur door zowel het IWB als Zimoa werd geadviseerd.
Ondanks het feit dat weer modellen, zeker op korte termijn, het vaak bij het rechte eind hebben, is hier afgelopen zaterdag geen sprake van geweest. De verwachte en voorspelde opklaringen bleven ( deels) uit waardoor er op een deel van de vlieglijn (te) lage bewolking aanwezig was. Dit heeft ertoe geleid dat de oriëntatie van vooral de jonge duiven ernstig verstoord is geweest.

Lossen vanaf 10.00 uur werd dus ingegeven door het groene licht van onze meteoroloog en door het bericht dat we na 10.30 uur niet meer mochten lossen van de Belgen. Daarbij was er op dat moment ook geen duidelijkheid of deze mogelijkheid er nog wel zou komen op zaterdag.

Zoals al eerder gemeld baart dit laatste de LC en het bestuur zorgen. Lossen onder lastige omstandigheden is al moeilijk genoeg omdat je naast het weer ook rekening moet houden met andere lossingen en afdelingen. Als dan ook de Belgische correspondenten nog een bepalende invloed gaan hebben wordt het window waarin je kunt lossen wel erg klein. Het bestuur heeft deze ontwikkeling al aangekaart bij het NPO bestuur , die het op haar beurt in bespreking heeft bij de KBDB. Het bestuur denkt er ook over na hoe we hier volgend seizoen mee om kunnen gaan, wellicht door het kiezen van een meer zuidelijk gelegen losplek.

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Hitteprotocol van kracht voor inkorvingen deze week

Beste liefhebbers,

Onderstaand bericht ontvingen we van het bestuur NPO.

Hitteprotocol voor donderdag 13 augustus

Beste liefhebbers,

Voor alle vluchten die ingekorfd worden op donderdag 13 augustus is het Hitteprotocol van kracht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand)

en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.  Wel raden wij aan de geplande jonge duivenvluchten van komende week te beperken tot 1 nacht mand.

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

namens Bestuur NPO

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd

Het bestuur
Najaars ALV

Beste liefhebbers,

Het bestuur schrijft een ALV uit voor maandag 9 november, voorlopige agenda wordt dan 28 september rond gestuurd  aan de samenspel besturen(met NPO stukken die dan beschikbaar zijn) en de definitieve agenda op 19 oktober. De samenspelen kunnen voorstellen indienen tot 12 oktober. We wijzen de samenspelen er nogmaals op dat de voorstellen uit het samenspel besproken moeten zijn door het samenspel bestuur en voorzien zijn van een pré-advies. Voorstellen zonder pré- advies worden niet in de ALV behandeld. Hieruit kunt u afleiden dat de verenigingen het beste in de 1e week van oktober kunnen vergaderen.

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur 
Aankondiging najaars ALV

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we jullie meedelen dat de najaars ALV gehouden zal worden op maandag 9 november. De samenspelen hebben tot 12 oktober de mogelijkheid om voorstellen in te leveren voor de ALV. Het NPO zal op 9 oktober de benodigde stukken aanleveren die er besproken moeten worden op de  NPO Ledenraad die op 28 november gehouden zouden moeten worden. Aanstaande zaterdag 3 oktober is er een informeel overleg met alle afdelingen en secties over de beleidsstukkend die het NPO bestuur de laatste maanden heeft gepubliceerd. Deze stukken hebben in "Op de hoogte" gestaan, maar zijn ook aan de secretarissen van de samenspelen gestuurd. Deze zullen er zorg voor dragen dat alle verenigingen deze stukken ook nog een keer krijgen toegestuurd.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Het bestuur
Oprichten Activiteiten commissie

Beste liefhebbers,

Het bestuur van de afdeling heeft sinds kort een nieuwe Activiteiten commissie samengesteld, die gaat komend seizoen de competities voor de jeugd en de Ladies League (LL) groter ( groots) aanpakken. Zoals jullie wel gezien hebben, heeft het NPO bestuur een nieuw logo laten ontwikkelen voor de LL. Dit logo wordt momenteel voor alle afdelingen aangepast , zodat het een specifiek afdelingslogo wordt, maar wel met dezelfde landelijke uitstraling. Op deze manier krijgt de Ladies League eindelijk de aandacht die het verdient.

Binnenkort zal er ook een Activiteiten-blog op de website komen, waaronder dan de jeugd en Ladies League gaan vallen. We houden u op de hoogte!  De insteek van deze commissie zal zijn dat iedereen , vrouw of kind, amateur of professional op de uitslag komt. Tevens zal ook iedereen kans maken op mooie luxe prijzen. Wordt vervolgd!

Het bestuur

I.o.m. de Activiteitencommissie
Verslag herindeling vlieggebieden nationaal

Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben gelezen heeft het nieuwe NPO bestuur ook de handschoen opgepakt daar waar het gaat om te komen tot nieuwe sectorale vlieggebieden in Nederland. Afgelopen maandag hebben heeft een afvaardiging van het NPO bestuur een online vergadering gehad met alle afdelingen , waarbij Arthur van Marrewijk afdeling 5 heeft vertegenwoordigd. Hierbij plaatsen we een kort verslag van deze vergadering.

We gaan ervan uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd

Het bestuur
Van het Bestuur

2021 26-01

Wij hebben berichten ontvangen dat er verenigingen zijn die afspraken hebben gemaakt over de in hun vereniging maximaal in te korven aantallen duiven. Omdat er zowel binnen de NPO als binnen Afdeling 5 geen inkorfbeperking is vastgelegd, kan genoemde inkorfbeperking niet gehanteerd worden op de vluchten dat een vereniging wil optreden als nationaal inkorfcentrum of als centraal inkorfpunt voor de dagfond/jonge duiven. Wil een vereniging deze beperking toch aanhouden, dan horen wij dat graag per mail via secretaris@afdeling5.nl . De vereniging zal dan niet opgenomen worden in het ophaalschema voor de dagfond en ook niet aangemerkt worden als nationaal inkorfcentrum.

Bestuur Afdeling 5
ALV 8 MAART 2021

Verslag Digitale ALV maandag 8 maart 2021

 

 1. Opening

                Er zijn voor deze digitale ALV 21 kiesmannen uitgenodigd.

                Waarvan er voor 8 maart jl. 16 hun stem hebben uitgebracht op de Afdeling 5 stempunten.

 

 1. Bestuursverkiezing

Nieuwe bestuursleden.

Stempunt 2a: Dhr. Westhoeve.                16 Voor (aangenomen)

Stempunt 2b: Dhr. Noteboom.                 16 voor (aangenomen)

Stempunt 2c: Dhr. Briggeman.                   16 voor (aangenomen)

 

Rooster van aftreden.

Stempunt 2d: Rooster van aftreden.       13 voor (aangenomen)

 

In functie kiezen.

Stempunt 2e: Voorzitter A. van Marrewijk            13 voor (aangenomen)

Stempunt 2f: Secretaris J. Briggeman                     13 voor (aangenomen)

               

 

 1. Kiesregister Afdeling 5

Stempunt 3: Kiesregister Afdeling 5.                       16 voor (aangenomen)

 

 1. Vaststellen notulen ALV 9 maart 2020

Stempunt 4: Vaststellen notulen ALV 9 maart 2020.        16 voor (aangenomen)

 

 1. Email Harry Blaak inzake ALV 9 november.

Bijgevoegd in de uitnodiging ALV 8 maart 2021 (informatief)

 

 

 1. Bestuur kandidaten gezocht

Bestuurslid 8.    Geen aanmeldingen ontvangen

Bestuurslid 9,    Geen aanmeldingen ontvangen

 

 1. Decharge boekjaar 2020

Stempunt 7: Decharge boekjaar 2020.    13 voor (aangenomen)

 

 1. FBCC-verkiezing

Stempunt 8a: Dhr. Geerlings      16 voor (aangenomen)

Stempunt 8b: Dhr. Strijker           16 voor (aangenomen)

Stempunt 8c: Dhr. Van Riek        13 voor (aangenomen)

 

 1. Voorstellen

Stempunt 9a: Schrappen aftrekvlucht. 11 tegen (voorstel niet aangenomen)

Stempunt 9b: 5 Juni Chateauroux ipv Isoudun. 11 tegen (voorstel niet aangenomen)

 

 1. Voorstellen NPO-ledenraad

Separaat stemformulier (zie bijlage)

 

 1. Benoemen kiesmannen NPO-ledenraad

Stempunt 11a: A. van Marrewijk. 16 voor (aangenomen)

Stempunt 11b: R. Wijnties. 16 voor (aangenomen)

 

 1. Vliegprogramma 2021

Bijgevoegd in de uitnodiging ALV 8 maart 2021 (informatief)

 

 1. Kampioenschappen 2021 (inclusief aftrekvlucht)

Stempunt 13a. Kampioenschappen 2021 (inclusief aftrekvlucht) 11 voor (aangenomen)

 

 

 

Namens het bestuur Afdeling 5
Controleer NPO ledenbestand

De africhting vanuit Meer is door veel verenigingen gebruikt om alle apparatuur en andere zaken te testen. Ook zijn er uitslagen gemaakt. Daarbij is duidelijk geworden dat in meerdere samenspelen liefhebbers niet op de uitslag staan om de simpele reden dat hun hokcoordinaten niet in het NPO ledenbestand vermeld staan. Hierbij dus een oproep de secretaris van elke vereniging om via www.duivensportbond.nl het ledenbestand te controleren en daar waar nodig de ontbrekende coordinaten aan te vullen. Doe zit zo snel mogelijk, dat voorkomt een hoop gedoe bij de eerste wedvlucht.

Bestuur afdeling 5. 
Herkansing Fietsvlucht Pontoise 29 mei 2021

Ter ere van het 25 jarig bestaan van Afdeling 5 organiseren we een jublieumvlucht op Pontoise 29 mei 2021. Er is per rayon (West, Midden en Oost) een prachtige elektrische Gazelle fiets te winnen. De inleg bedraagt 50 cent per duif. De fiets wordt gewonnen op de middelste prijs van de rayonuitslag, uiteraard alleen als de duif voor de fietsprijs gezet is. Is de duif niet gezet, dan schuift de prijs naar beneden door naar de eerstvolgende voor de fiets ingezette duif.

Hoe in te schrijven en verdere omschrijving van de spelregels volgen binnenkort op de website van Afdeling 5.

Klik hier voor de FietsFlyer

klik hier voor het voorbeeld om de gezette duiven in het verenigingsprogramma in te voeren. Dit moet uiteraard op de inkorfdag gebeuren met het verzenden van de deelname udp bestand. Aantal gezette duiven invoeren op niv 05 kolom 25

De activiteitencommissie
Winnaars elektrische Gazelle fiets M21

 

Prijs winnaars Fietsvlucht Pontoise M21 29-05-2021

Beste liefhebbers van Afdeling 5,

Nadat de vorige vlucht vanuit Pontoise niet door kon gaan, is nu dan toch de Fietsvlucht vervlogen.

De winnaars van de elektrische Gazelle fiets zijn geworden:

Rayon West:

Op Prijs 1054  Grimbergen-Zuiderwijk uit Poeldijk

Rayon Midden:

Op prijs 1053  N. Turk uit Oude Wetering

Rayon Oost:

Op prijs 1209  J.J Eskes uit Streefkerk.

Alle winnaars van Harte Gefeliciteerd en alle deelnemers bedankt voor het inzetten van de duiven voor de fietsprijs!!

De fietsen zullen worden uitgereikt op de feestavond van Afdeling 5 die, zoals het er nu naar uitziet dit seizoen gewoon doorgang zal kunnen vinden.

Met vriendelijke groet

De Activiteitencommissie afdeling 5.

 
Vogelgriep in Vleuten

Gisteravond laat bereikte ons het volgende bericht:

Vandaag 10 juni is vogelgriep geconstateerd in Vleuten

In Vleuten is vogelgriep uitgebroken. Per 21 april zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zones.

De consequenties zijn:

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

 

Tien kilometer zone.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht, zijn verboden. Inkorflokalen binnen dit gebied (1755 Oudewater, 1766 Woerden en 1767 Woerden) kunnen dus niet gebruikt worden. De liefhebbers buiten de drie kilometer zone, maar binnen de tien kilometer zone kunnen wel inkorven maar moeten naar een vereniging buiten de tien kilometer zone.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

 
Hitteprotocol Bordeaux nu 23 duiven in de mand

Zojuist heeft de NPO het onderstaande bericht verzonden:

Hitteprotocol

Voor de wedvlucht Bordeaux/Perigueux is het hitteprotocol van kracht

Beste liefhebbers,

Voor komende dagen worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht voor bovengenoemde wedvlucht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand) en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden. In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

 

Of het hitteprotocol ook voor de andere vluchten deze week van kracht is, wordt later in de week bekend gemaakt.

 

Bestuur NPO

 
Hitteprotocol 17 juni 23 duiven in de mand

Hitteprotocol vluchten die op donderdag 17 juni worden ingekorfd .


Ook voor de vluchten, die vandaag 17 juni 2021 worden ingekorfd is het hitteprotocol van toepassing.

Beste liefhebbers,

Voor komende dagen worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht voor bovengenoemde wedvlucht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden. In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/
Of het hitteprotocol ook voor de vluchten die morgen en in het weekend worden ingekorfd wordt later bekend gemaakt of het hitteprotocol van kracht is.

Bestuur NPO
Aanpassing aantal duiven inkorving Niergnies V24 naar 27

Hoewel volgens de NPO het hitteprotocol vandaag niet van toepassing is, hebben wij als bestuur besloten voor de inkorving van vanavond de aantallen duiven per mand te verlagen van 30 naar 27.

Bestuur Afdeling 5
Bericht inzake Cahors A26

Bericht inzake Cahors 2 juli 2021

In ons oorspronkelijke programma stond op 2 juli Cahors A26 met een ochtendlossing geprogrammeerd. Dit ervan uitgaande dat een dergelijke ochtendlossing ook gewoon meetelt voor de Nationale Kampioenschappen. Omdat er binnen onze sector onduidelijkheid was of een ochtendlossing wel voldeed aan de gestelde eisen is de vraag eind mei neergelegd bij de NPO. Via de NPO ontvingen wij het volgende bericht:

Op het nationale programma staan alleen middaglossingen, dus A26 is ook een middaglossing.

Staan er meerdere sectoren op 1 losplaats dan zijn gaan alle sectoren op dezelfde losplaats ook in 1 keer los.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Marinus

Om leden niet uit te sluiten van de Nationale Kampioenschappen is besloten de ochtendlossing aan te passen naar een middaglossing. In het programma op de website is deze wijziging ook doorgevoerd. Er is ten onrechte helaas geen aanvullend bericht geplaatst op de site. Hiervoor bieden wij onze oprechte excuses aan.

Voor 2022 zullen wij samen met Afdeling 6 Noord Holland optrekken om in het nationale programma voor dat jaar ook een ochtendlossing te realiseren op een van de reguliere marathon vluchten. 

Binnen ons eigen programma staat de ochtendlossing vanuit Brive op 13 augustus vast. Dit is geen nationale vlucht, dus deze gaat in ieder geval door.

Tegelijk maak ik van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat er binnen ons bestuur nog vacatures zijn. Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris@afdeling5.nl .

Namens bestuur Afdeling 5

Arthur van Marrewijk
Aanpassing programma jonge duiven; 3 juli nog africhting

Omdat er de afgelopen weken nog geen gelegenheid is geweest om de jonge duiven mee te geven met een africhting via de afdeling, hebben we besloten om Duffel van 3 juli te laten vervallen en daarvoor in de de plaats een africhting te organiseren. De bedoeling is om qua losplaatsen hetzelfde aan te houden als aankomende zaterdag.

Het officiele jonge duiven programma start dan op 10 juli. 

Bestuur afdeling 5
Africhting 26-06 gaat niet door!

Gelet op de voorspelde slechte weersomstandigheden op zaterdag is de kans op lossen morgen nihil. De vooruitzichten voor zondag lijjken beter, echter dan is er sprake van een oostenwind. Met andere woorden waarschijnlijk meteen twee nachten mand en de kans op oostenwind op zondag maken het verre van ideale omstandigheden om de jonge duiven de eerste keer via de afdeling af te richten. Het seizoen is nog lang en met de eerder aangekodigde aanpassing van het programma (het omzetten van de vlucht op 3 juli in een africhting) komt er nog genoeg ruimte voor een goede opleiding van de jonge duiven.

Het bestuur van afdeling 5 heeft dan ook besloten de africhting niet door te laten gaan. Hopelijk zijn de omstandigheden aanstaande dinsdag wel van dien aard dat deze africhting wel gewoon door kan gaan.

Bestuur afdeling 5
Vogelgriep in Vleuten; regels gewijzigd 25-06-2021 binnen 10 km zone niet inkorven

Vogelgriep in Vleuten

Regeling vogelgriep gebied Vleuten gewijzigd.

De regeling voor de vogelgriep zijn gewijzigd, de regels die gelden voor de drie kilometerzone gelden nu ook voor de tienkilometerzone.

De wijziging in de regeling is veroorzaakt door leden die, ondanks dat wij het afgeraden hebben, op eigen initiatief zijn gaan bellen met de overheidsinstanties. Dit heeft ons genoodzaakt om ook contact op te nemen met het ministerie. De regeling kan op meerdere manieren worden uitgelegd, en het ministerie gaat onze uitleg van de regeling bespreken.

Dit houdt in dat, totdat er ander bericht komt, de regeling voor de liefhebbers die binnen de drie en tien kilometerzone wonen gelijk is.

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometerzone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

 

Tien kilometerzone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden. Ook deze liefhebbers kunnen niet meer inkorven voor wedvluchten.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

 

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

 
Aanpassing programma jonge duiven

Aanpassing programma jonge duiven

De weergoden laten ons de laatste weken in de steek met als gevolg dat er nog geen africhting voor de jonge duiven is doorgegaan. Ook de vooruitzichten voor de komende dagen zien er niet geweldig uit. Om er voor te zorgen dat onze jonge duiven toch goed voorbereid aan de wedvluchten kunnen beginnen, hebben we besloten het programma aan te passen. Hieronder het programma:

 

Vliegprogramma 2021  versie 07

 

 

 

week

datum

Jongen

Navlucht

MidweekseAfrichtingen

 

 

Blauw Wit /Rood

Blauw Wit /Rood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

3-7-2021

Meer/Roosendaal/Numansdorp T

 

 

27

10-7-2021

Meer/Roosendaal T

 

di 06-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

28

17-7-2021

Duffel/Lennik

 

di 13-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

29

24-7-2021

Lennik/Oudenaarde

 

di 20-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

30

31-7-2021

Quievrain/Quievrain

 

di 27-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

31

7-8-2021

Peronne ( do-3 groepen)

Meer T

 

32

14-8-2021

Pt.Maxcence

Duffel/Lennik

 

33

21-8-2021

Nanteuil

Lennik/Oudenaarde

 

34

28-8-2021

Pontoise sector

Quievrain/Arras

 

35

4-9-2021

Pt.Maxcence

Peronne (drie groepen)

 

36

11-9-2021

Fontenay sector

Peronne

 

37

18-9-2021

Orleans (attractie)

 

 

 

De bedoeling is om de eerste twee vluchten (17-07 en 24-07) de duiven in vijf groepen in plaats van drie groepen te lossen. Dit kan alleen als we daar toestemming van de NPO voor krijgen. De opzet is als volgt:

Op 17-07 indien toestemming NPO qua lossingen

 

Groep 1

ZHE + Westland

 

Lennik

 

Groep 2

Leiden

 

Duffel

 

Groep 3

HW

 

Lennik

 

Groep 4

MHO+MHW

 

Duffel

 

Groep 5

DS+GY+ZHO

 

Duffel

 
         

Op 24-07 indien toestemming NPO qua lossingen

 

Groep 1

ZHE + Westland

 

Oudenaarde

Groep 2

Leiden

 

Oudenaarde

Groep 3

HW

 

Lennik

 

Groep 4

MHO+MHW

 

Lennik

 

Groep 5

DS+GY+ZHO

 

Lennik

 
         

Op 31-07

Rood/Wit/Blauw

 

Quievrain

 

 

Uiteraard zullen er voor- en tegenstanders zijn van deze aanpassing, maar wij zijn van mening dat het belangrijk is om de jonge duiven een goede start te geven met voldoende opleer mogelijkheden.

Bestuur afdeling 5
Vooruitzichten komend weekend; aanpassing programma Update!

Update 16.58uur: De meest recente informatie van het IWB is inmiddels binnen. Deze informatie is dusdanig dat we hebben besloten de vlucht met de jonge duiven af te lassen. 

Update 12.30 uur: Het IWB heeft zojuist aangegeven de vooruitzichten voor zaterdag voor lossingen op korte afstanden iets positiever te zien. Vanmiddag om 18 uur komt het IWB met een laatste update. Op basis daarvan wordt een besluit genomen of het inkorven voor de jonge duiven op vrijdag door kan gaan.

De lossing van de oude duiven vanuot Pt Sint Maxence blijft gewoon op vrijdag staan.

 

Zoals een ieder wellicht al gezien heeft, zijn de vooruitzichten voor komend weekend opnieuw niet goed. Vanuit het IWB is inmiddels ook een advies gekomen om dit weekend niet te lossen. Voor vrijdag zien de omstandigheden er wel goed uit. Dit houdt in dat de oude duiven die donderdag worden ingekorfd op vrijdag gelost zullen gaan worden. De losplaats zal, indien we daar een losvergunning voor krijgen, toch Pont Sint Maxence worden.Met veel creativiteit van het vervoer is dit hetgeen maximaal haalbaar is met betrekking tot het rijtijdenbesluit. De vlucht zal meetellen voor het midfondkampioenschap in de afdeling. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de vlucht voor de jonge duiven komen te vervallen. Het definitieve besluit daarover nemen we morgen. Uiteraard heeft dit consequenties voor de rest van het jonge duiven en waarschijnlijk ook het natoerprogramma daarover informeren wij zo spoedig mogelijk. 

Aanstaande maandag staat er in ieder geval inkorven voor een aftrichting vanuit Meer/Roosendaal op het programma. Er kan worden ingekorfd in de daarvoor aangewezen lokalen. Meer informatie hierover zullen in het weekend op het blog van het vervoer worden geplaatst.

Bestuur Afdeling 5
Geen oude duiven mee op jonge duiven vluchten!

Geacht bestuur,

Zoals In een eerdere mail wisseling (d.d. 22 juli)  is aangegeven door bestuur NPO wijzen wij u er nogmaals op dat er geen oude duiven ingekorfd mogen worden bij de jonge duivenvluchten.
Dit zou niet stroken met de besluiten genomen op de ledenraad NPO van 28 november 2020,  bestuur NPO is van mening dat elke bestuurslaag binnen de duivensport zich houdt aan NPO reglementen en besluiten van de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de duivensport, anders schaadt het algemeen belang van de duivensport.

Wij verwachten dan ook dat u de genomen besluiten op de ledenraad zo ook uitvoert en oude duiven niet toelaat bij de jonge duivenvluchten.

Met vriendelijke groet,

Huib Bransen

Secretaris

 
Extra prijzen op Morlincourt 21 augustus

Op de jonge duivenvlucht vanuit Morlincourt op 21 augustus zijn er extra prijzen te winnen. Per rayon (West, Midden en Oost) zijn er twee cadeaubonnen van Van der Valk Hotels ter waarde van eur 250 per stuk te winnen.

De waardebonnen kunnen worden gewonnen op de middenprijs en de laatste prijs. Indien de duif niet gezet is, gaat de prijs door naar de eerstvolgende duif die gezet is.

Inleg 25 cent per duif.  klik hier voor het voorbeeld om de gezette duiven in het verenigingsprogramma in te voeren. Dit moet uiteraard op de inkorfdag gebeuren met het verzenden van de deelname udp bestand. Aantal gezette duiven invoeren op niv 05 kolom 25

Voor meer informatie klik op : Flyer >>>

De activiteitencommissie
Winnaars Van der Valk kadobonnen Morlincourt

De winnaars van de kadobonnen van Van der Valk (eur 250 per stuk) zijn bekend.

In rayon West zijn de winnaars: Grinwis-van Alphen uit Ouddorp op plaats 775 en Kooke-Bos uit Hellevoetsluis op plaats 1539

In rayon Midden zijn de winnaars: D. van Duivenbode uit Leiden op plaats 780 en Sona Hagens uit Achthuizen op plaats 1558

In rayon Oost zijn de winnaars: Overbeek-Rijsbergen uit Oudewater op plaats 1197 en Houdijker en Zn uit Snelrewaard op plaats 2390

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

De activiteitencommissie
Stemming inzake losplaats laatste natourvlucht Update 02-09

Een ruime meerderheid van de samenspelen heeft aangegeven te kiezen voor de optie om de laatste natourvlucht (18-09) vanuit Niergnies te laten plaatsvinden. De inkorving vindt plaats op vrijdag 17-09. Op donderdag 16-09 is er dan ruimte om in te korven voor een attractievlucht.

Vanuit de NPO hebben wij inmiddels begrepen dat er voor Orleans op basis van de reglementen geen vergunning wordt afgegeven. Fontenay sur Eure is de maximaal haalbare losplaats, dat gaat het dan ook worden. Inkorven kan op een beperkt aantal locaties. Er kunnen oude en jonge duiven worden ingekorfd. De vlucht telt nergens voor mee. De attractievlucht zal gehouden worden voor liefhebbers uit afdeling 5 en 6. Er is geen mogelijkheid om duiven van andere afdelingen mee te nemen.

Nadere info omtrent de inkorfmogelijkheden en dergelijke volgt.

Bestuur Afdeling 5
Aankondiging najaarsvergadering Afdeling 5

Op woensdag 24 november zal de najaarsvergadering gehouden worden. De concept agenda wordt binnenkort verstuurd aan de secretarissen van de samenspelen.

Voorstellen moeten worden ingestuurd via het samenspel. Het bestuur samenspel moet deze voorstellen voorzien van een pré-advies en uiterlijk 25 oktober insturen naar secretaris@afdeling5.nl . 

Voorstellen die niet via het bestuur samenspel worden ingestuurd of niet voorzien zijn van een pré-advies zullen niet in behandeling genomen worden.

Tegelijk maken wij gebruik van de mogelijkheid om een dringende oproep te doen aan geschikte kandidaten om zich aan te melden voor een functie in het bestuur van Afdeling 5. Er zijn meerdere plekken die ingevuld moeten worden om het besturen van de Afdeling in goede banen te kunnen leiden.

Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris@afdeling5.nl .

Klik hier voor de agenda in pdf

 

Bestuur Afdeling 5
Kampioenen huldiging 2021

Ook dit jaar, na een moeizaam jaar, zijn er toch weer kampioenen.

Dit spektakel gaan we dit jaar houden in zevenhuizen

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                               

Klik hier voor de uitnodiging
Aankondiging Alv Vergadering van 24 November 2021

Afdeling 5 gaat een alv vergadering  houden op 24 November 2021

En dit volgens de dan geldende regels voor de Corona

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/agenda_afd5_24-11-2021.pdf

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/Concept_vlieg2022.pdf

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/voorstellen_opmerkingen_bestuur_oktober_31-10-2021.pdf

Het bestuur

 
ALV op 24 november

Beste samenspelbestuurders,

Afgelopen vrijdag zijn er opnieuw beperkende maatregelen aangekondigd. Een van de beperkingen is dat horeca en bijvoorbeeld sportkantines om 20 uur gesloten moeten worden. Inmiddels is duidelijk dat verenigingslokalen gelijk gesteld worden aan sportkantines hetgeen inhoudt dat deze formeel na 20 uur ook niet meer open mogen zijn. Vergaderen zit er in de avond dan ook niet in. Daarnaast denken wij dat het vanuit maatschappelijk oogpunt niet wenselijk is om met een grotere groep mensen bij elkaar te komen, ook niet als dit in de middag plaatsvindt.

Ons voorstel is dan ook om voor aankomende ledenvergadering de stemming schriftelijk te laten plaatsvinden. De punten waarover stemming gewenst is blijken uit de reeds in uw bezit zijnde vergaderstukken. Deze stukken zullen inmiddels besproken zijn of op korte termijn besproken worden met de verenigingen uit uw samenspel. Het standpunt vanuit het samenspel ten aanzien van de in stemming te brengen zaken zal dan ook al bekend zijn of dat spoedig zijn.

Om het overzichtelijk te maken zullen wij een lijst opstellen met daarin de zaken waarover er vanuit het samenspel een stem uitgebracht moet worden. Dit betreft met name punten voor de NPO vergadering van 27 november. Deze lijst zullen wij later deze week aan u doen toekomen. Wij willen u vragen om de lijst voorzien de uitkomst van het tijdens de samenspelvergadering door de verenigingen ingenomen standpunten en deze daarna aan secretaris@afdeling5.nl voor 23 november terug te sturen. Wij zullen dan de stemmen verzamelen en op 24 november de uitslag van de ter stemming gebrachte punten met u delen. Wij hopen dat u zich als samenspel besturen in deze opzet kunnen vinden.

Wij gaan er als bestuur wel van uit dat er op niet al te lange termijn een mogelijkheid is om een overleg in te plannen met de voorzitters van de samenspelen. Dit onder meer om punten als samenstelling bestuur, het opzetten van een commissie die een gedragscode gaat ontwikkelen en handhaven en bijvoorbeeld ook  wensen en ideeen over een nieuwe sectorindeling te bespreken. Dit is namelijk iets wat op de korte termijn agenda van de NPO staat. 

Bestuur Afdeling 5
Uitkomsten Ledenvergadering Afdeling 5 en Ledenraad NPO

Beste liefhebbers,

Op basis van de door de kiesmannen van de samenspelen uitgebrachte stemmen is duidelijk geworden dat er met betrekking tot het lossen van de duiven van onze afdeling de meerderheid voor optie A heeft gekozen. Dit houdt in dat vanaf seizoen 2022 de oude duiven op elke wedvlucht totaal gelost zullen worden. De jonge duiven gaan de eerste twee wedvluchten in drie groepen (Rood, Wit en Blauw) los en daarna in een keer. De natour vluchten worden ook allemaal totaal gelost. Voor de africhtingen geldt dat er wel in groepen gelost zal gaan worden. 

Met betrekking tot de NPO ledenraad die afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden zullen wij de belangrijkste punten die zijn aangenomen, benoemen. Het nationaal vliegprogramma zoals dat door de NPO na 10 november is gepubliceerd, is aangenomen. Op twee punten staakten de stemmen (evenveel voor als tegenstemmen), daar volgt een tweede stemronde in maart 2022. Het betreft de punten:

 1. De vlucht A26 Marathon vervliegen als ochtendlossing (14 kiesmannen van de afdelingen voor ochtendlossing, 14 tegen)
 2. De vlucht Brive in week 31 (13 kiesmannen van de afdeling waren voor G vlucht, marathon + eendaagse fond en 13 kiesmannen waren voor het schrappen van de vlucht.

Voor beide punten is dus nog niet duidelijk hoe deze uiteindelijk op het programma komen. Dat wordt tijdens de NPO ledenraad in maart 2022 beslist. De rest van het nationaal vliegschema is wel vastgelegd. De officiele start van het seizoen 2022 gaat plaatsvinden op 23 april 2022 met de eerste Vitesse vlucht.

De invulling van ons eigen programma met losplaatsen zal pas plaatsvinden nadat de lijst met losplaatsen die voor de afdelingen beschikbaar zijn in 2022 bekend is geworden. Naar verwachting zullen de gesprekken met de NPO hierover in december gaan plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u nader informeren. 

Ten aanzien van de sectorindeling is het goed om te weten dat hierover ook gesprekken gaan plaatsvinden met NPO en de afdelingen. Ook hier zal in december een start mee gemaakt worden. 

Kortom op duivengebied is het wellicht en rustige periode, op bestuurlijk gebied staan er een hoop zaken op het programma.

Bestuur afdeling 5
ALV op donderdag 10 maart

Op donderdag 10 maart wordt de voorjaarsvergadering van Afdeling 5 gehouden. De voorlopige agenda is reeds verzonden aan de besturen van de samenspelen. 

Voorstellen van verenigingen kunnen schriftelijk worden ingediend via de samenspelen. De voorstellen moeten door het bestuur samenspel voorzien worden van een pré advies en voor 10 februari 2022 verzonden zijn aan secretaris@afdeling5.nl .

De definiteve agenda plus vergaderstukken zullen uiterlijk drie weken voor de op 10 maart te houden ALV verzonden worden.

Bestuur Afdeling 5.
Agenda alv voor 10 Maart 2022

Oudewater, 17-2- 2022

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op donderdag 10 maart 2022 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

Betreft: De agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.   Opening Voorzitter
 2.   Appel van kiesmannen
 3.   Vaststelling notulen
 4.   Evaluatie seizoen 2021
 5.   Verslag Penningmeester
 6.   Verslag Fbcc 
 7.   Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 8.   Voorstellen samenspelen (Bijgevoegd) 
 9.   Voorstellen Bestuur  (Bijgevoegd)                                  
 10.   Vaststellen Kampioenschappen  + Vluchtprogramma
 11.   Agenda NPO
 12.   Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 13.   Van het bestuur
 14.   Rondvraag

Het Bestuur

 
Hoklijsten insturen voor 1 april 2022

Hoklijsten insturen voor 1 april 2022

Net als voorgaande jaren moet iedereen ook dit jaar weer een hoklijst inleveren met daarop de ringnummers van de duiven die zich in de hokken bevinden. Zorg ervoor dat de hoklijst duidelijk leesbaar wordt ingevuld. Check ook meteen of duiven die zijn aangeschaft ook op uw naam staan. De hoklijsten moeten via de verenigingssecretaris digitaal ingestuurd worden naar; hoklijsten@afdeling5.nl . worden gestuurd en niet de N lijsten.  Op de hoklijsten dient het lidnummer vermeld te worden en tevens een bijlage toevoegen met lidnummers en wie een hoklijst heeft ingeleverd. Ook graag als pdf bestand opsturen!

En de N Lijsten mogen naar  chris.busscher@planet.nl  en dat voor 25 Maart 2022

Alvast dank voor uw medewerking

Bestuur Afdeling 5

 
Kampioenschappen 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 maart jl. is er een voorstel aangenomen om de kampioenschappen in 2022 te berekenen aan de hand van het verfijnd NPO systeem waarbij alle duiven tellen. WIj hebben het verzoek tot aanpassing aan de Compuclub doorgegeven. Helaas heeft Compuclub aangegeven dat er voor 2022 geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden in de berekening van de kampioenschappen voor het jaar 2022. Dit houdt in dat de afdelingskampioenschappen op dezelfde wijze als in 2021 zullen worden vastgesteld. 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Bestuur Afdeling 5

 
Aanpassing coordinaten van leden; door ledenadministrateur vereniging.

Vanuit Compuclub hebben wij bericht ontvangen dat er regelmatig een reclame wordt ingediend omdat er niet met de juiste coordinaten wordt gerekend. Uiteraard is dit niet de bedoeling. Zorg ervoor dat het ledenbestand op tijd in orde is. De ledenadministrateur van de vereniging (meestal de secretaris) moet de coordinaten in het NPO ledenbestand aanpassen door in te loggen via duivensportbond.nl. Complucub haalt de gegevens op vanuit de NPO ledenadministratie.

Dus mocht u zien dat er niet met de juiste coordinaten gerekend wordt, geef dit door aan de ledenadministrateur van uw vereniging. Deze moet de gegevens dan per direct in het NPO Ledenbestand aanpassen. Voor de goede orde merken wij op dat zolang niet de juiste gegevens in het NPO ledenbestand zijn verwerkt de liefhebber in kwestie niet (of niet juist) in de uitslag kan worden opgenomen. Een reclame op deze grond is niet mogelijk. 

Dank voor de medewerking.

Bestuur Afdeling 5

 

 

 
Attraktievluchten

Geachte Leden,

De Attractie Commissie verzorgt een Tv vlucht vanaf Fontenay op 4 Juni 2022

Poulebrief Niveau 5 Kolom 25 aantal duiven invoeren. aantal gaat vanaf de eerste getekende

Allen succes toegewenst

 
Vogelgriep in Boskoop 19-05-2022 16.45 uur

Zojuist ben ik gebeld door Ben Geerink, voorzitter NPO, inzake de vogelgriep die vandaag geconstateerd is in Boskoop. Tevens heb ik net onderstaand bericht ontvangen:

Zojuist bericht gehad van de rijksoverheid dat er vogelgriep is geconstateerd in Boskoop.

Er is per direct een vervoersverbod voor het gebied afgekondigd.

De informatie vindt u ook op de NPO site.

De regeling en de kaartjes van het gebied wat het betreft sluit ik bij

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Frank Marinus 

 
 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 

Postbus 60102
6800 JC  Arnhem
t           
(085)27 38 210

e          info@duivensportbond.nl 

Doordat liefhebbers in de 10 kilometer zone niet mogen inkorven, worden veel liefhebbers geraakt. Het betreft in ieder geval de verenigingen uit Gouda, Bodegraven, Zevenhuizen, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Deze verenigingen blijven gesloten. De ophaalroute is aangepast. Liefhebbers die lid zijn van deze verenigingen, maar buiten de 10 kilometer zone wonen, kunnen wel inkorven bij een club buiten het gebied.

We hadden gehoopt als afdeling gespaard te blijven van de maatregelen rondom de vogelgriep, maar helaas is dat niet gelukt.

Bestuur Afdeling 5