AFDELING 5 Zuid-Holland
Concept vliegprogramma 2019

Beste liefhebbers,

Wat later dan de bedoeling was willen we u hierbij het concept vliegprogramma voorleggen. De samenspelbesturen hebben deze het afgelopen weekend al gehad en we verwachten dat deze inmiddels zijn doorgezet naar alle verenigingen. Het bestuur heeft een ALV uitgeschreven om over dit vliegprogramma te stemmen op maandag 28 januari. Ondanks dat het wat kort dag is hopen we wel dat de verenigingen de moeite nemen om het programma met haar leden door te nemen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het programma dan is het aan de leden en verenigingen om dat nu bekend te maken bij uw samenspelbestuur en niet vlak voor het seizoen of zelfs in het seizoen! Belangrijk is daarbij ook om het begeleidend schrijven van de Concourscommissie goed door te nemen. 

We vertrouwen erop dat we jullie voor dit moment voldoende hebben geinformeerd en hopen dat het programma jullie goedkeuring kan wegdragen.

Het bestuur
Bestuur op zoek naar nieuwe lossingscommissie

Beste liefhebbers,

Zoals gebruikelijk heeft het bestuur tijdens de jaarlijkse evaluatie gesprekken, ook met de leden van de lossingscommissie(LC) gesproken. Op 10 december heeft deze evaluatie plaats gevonden. Tijdens dit gesprek is er door Harold van der Kruijk aangegeven dat hij ermee wilde stoppen. De redenen hiervoor zijn divers, maar de belangrijkste zijn wel de manier waarop er wordt omgegaan met de LC door de gemiddelde liefhebber en de wijze waarop er door de LC gewerkt moet worden in situaties waarin er snel gehandeld moet worden. Om effectiever te kunnen werken heeft de LC de vraag bij het bestuur neergelegd om hierin meer vrijheid te krijgen. De aanwezige bestuursleden hebben toen aangegeven deze vraag in de bestuursvergadering van 18 december mee te nemen. Als het bestuur de LC hierin niet tegemoet wilde komen, voelde de rest van LC zich ook genoodzaakt hun taak neer te leggen.

Afgelopen maandag heeft het bestuur de LC ingelicht dat zij niet op hun verzoek wilde ingaan, hetgeen ertoe heeft geleid dat ook Cor van Klaveren zijn functie heeft neergelegd. Ruud den Dunnen heeft zich solidair verklaard met de opgestapte leden, echter hij is nog wel bereid om de LC vanaf de losplaats van informatie te voorzien. Dit zal mede afhankelijk zijn van de nieuw te vormen LC. Peter van de Burg zal zijn huidige taak binnen de LC in principe gewoon voort zetten.

Het bestuur is inmiddels begonnen met het samenstellen van een nieuwe LC, een aantal mensen die in het seizoen aangegeven hadden dat ze mogelijk wel zitting wilde nemen in de LC zijn inmiddels benaderd. Echter deze kandidaten hebben bij nader inzien aangegeven deze verantwoordelijke taak toch niet op zich te willen nemen.  (Het bestuur heeft daar ook begrip voor, lossingsverantwoordelijke zijn, is een tijdrovende en verantwoordelijke taak. En net zoals het bij besturen in de duivensport vaak het geval is, de beste stuurlui staan aan wal!) Het bestuur zal zeker niet schromen om advies in te winnen over een nieuw te vormen LC bij mensen die in het verleden lossingsverantwoordelijk zijn geweest.

We willen als bestuur Harold en Cor hartelijk danken voor de tijd en energie die ze de laatste jaren in het lossingwerk hebben gestoken. We wensen beide het beste en hopen dat ze nog jarenlang in goede gezondheid van onze mooie hobby kunnen genieten.

Het bestuur gaat ondertussen op zoek naar de juiste kandidaten om er voor te zorgen dat de lossingscommissie ruim voor de start van het seizoen 2019 op volle sterkte is.

Het bestuur
Update commissie(s) Eerlijk Spel

Beste liefhebbers,

Zoals jullie weten is ook bij het NPO een commissie Eerlijk Spel in het leven geroepen. Afgelopen vrijdag hebben we van deze commissie de volgende update gehad. Zoals u kunt lezen is er 12 januari een vergadering belegd waar onze afdeling ook vertegenwoordigd zal zijn, de uitkomsten van deze vergadering laten we u uiteraard weten. Daarnaast kunt u via de volgende link een overzicht bekijken van alle voorstellen die er zijn ingdiend bij de werkgroep Eerlijk spel, in het leven geroepen door de secties van de NPO.

De commissie die voor afdeling 5 aan de slag is gegaan heeft nog geen concrete plannen kunnen uitwerken. Belangrijkste reden hiervoor is dat er geen overeenstemming gevonden kon worden over de reeds ingdiende voorstellen, waardoor de commissie heeft besloten om de opdracht aan het bestuur terug te geven. Uiteraard betreurt het bestuur het feit dat er nutteloze energie hierin gestopt is door verschillende mensen. Echter gezien de vooruitstrevende manier waarop de NPO secties met het vraagstuk Eerlijk spel bezig zijn is het bestuur van mening dat het geen toegevoegde waarde heeft om onze "eigen" commissie hiermee aan het werk te houden.  Wellicht zullen er liefhebbers nu denken, dat wist het bestuur ook al toen deze commissie in het leven werd geroepen. Echter de eerlijkheid gebied te zeggen dat het bestuur niet had verwacht dat de NPO secties op deze termijn al met concrete stappen zou komen.

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag afstemmingsoverleg 21 november en toelichting stemgedrag op 1 december.

Beste liefhebbers,

Woensdag, 21 november, heeft het bestuur deelgenomen aan het afstemmingsoverleg tussen de secties, afdelingen en het NPO bestuur aangaande het nationaal vliegprogramma.

Voorafgaand aan dit overleg is er een bijeenkomst geweest tussen de secties en de afdelingen, zonder het NPO bestuur. Dit overleg was een initiatief van afdeling 5 en de sectie vitesse/midfond. De reden voor dit overleg was om nader kennis te maken en om de kou uit de lucht te halen die er duidelijk was tussen de secties en de afdelingen. Het is een constructief gesprek geweest waarbij alle partijen hun zegje hebben kunnen doen. Belangrijkste punt van kritiek vanuit de afdelingen naar de secties ging over het feit dat de secties geen toenadering hebben gezocht tot de afdelingen. De afdelingen zijn van mening dat er veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als dit wel was gedaan. Uiteraard zijn de secties van mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook is er door de afdelingen nogmaals aangegeven dat we eventuele discussie punten niet via de social media moeten uitvechten en dat het onaanvaardbaar is dat afdelingsbestuurders daar zwart worden gemaakt. Hier waren de secties het unaniem over eens.

Ook zijn de secties en de afdelingen het eens dat de hele communicatie rondom GPS2021 niet bepaald de schoonheidsprijs verdient, dit had breder en duidelijker uitgedragen moeten worden. Maar wat vooral niet duidelijk is op dit moment, waar willen we met GPS2021 nu precies naar toe en op welke manier? Gezamenlijk hebben de afdelingen en de secties het NPO bestuur gevraagd om op korte termijn met een stappenplan te komen, zodat duidelijk is waaraan we met z`n allen aan het werk zijn. Wij hopen hier uiterlijk begin januari 2019 meer over te horen.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met het vliegprogramma, de meeste knelpunten zijn eruit gehaald omdat iedereen bereid was water bij de wijn te doen.

Over dit vliegprogramma is vandaag , 1 december, gestemd en zoals u heeft kunnen zien heeft afdeling 5 tegen gestemd. Wij horen u denken, hoe kan dit nu als je zelf mee hebt geholpen aan het tot stand komen van dit programma. Wij zullen u dit proberen uit leggen.

Primair zijn we niet tegen het nationaal programma als zodanig, onze concours commissie is inmiddels bezig met de invulling hiervan. Waar we wel tegen zijn is de wijze waarop er gewerkt wordt in het traject GPS2021. Dit werd nog eens versterkt door een stuk in het Spoor van 23 november, waar op de pagina`s 45 en 48 wordt gesproken over de 10 V`s waarop GPS2021 gestoeld is. We hebben daarbij vooral problemen met de V`s 4,5 en 6

V4 Vliegprogramma`s en kampioenschappen

“Vliegprogramma en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO ledenraad.”

Het bestuur is van mening dat dit in strijd is met het huidige wedvluchtreglement.

V5 het vervoer

Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend, De sectie stelt het ideale vluchtprogramma voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

Het bestuur ziet hier grote bezwaren in. Ten eerste willen we er nog maar eens op wijzen dat het vervoer eigendom is van de rechtspersoon afdeling 5. En je wilt toch graag zelf bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Daarnaast zien wij nog te veel onduidelijkheden, hoe kunnen we transportkosten berekenen als we niet eens weten waar we heen moeten of waar we duiven op moeten halen in Nederland. Het risico van vluchten die niet rendabel zijn ligt dan wel bij de afdelingen, want de secties zijn geen rechtspersoon. De vraag is zelfs of vrachtprijzen niet landelijk gelijk getrokken gaan worden, gezien de verschillen die er bestaan binnen het vervoer in de afdelingen onderling lijkt dit voor het bestuur geen haalbare kaart.

V6 Veiligstellen van afdelingsvermogens

Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden: het vermogen wordt geoormerkt en veiliggesteld.

Het bestuur vraagt zich af wat de achterliggende reden van deze V is. Op papier kun je van alles veilig stellen, echter wie draait er op voor een eventueel verlies? Rechtspersoon Afdeling 5 dus..

Wij kunnen niet voldoende benadrukken dat wij eerst duidelijkheid willen over deze zaken voordat we voor een nationaal vluchtprogramma stemmen wat niet volgens de regels tot stand komt. Stem je nu voor dan ben je het in feite eens met deze manier van werken en stellen de statuten die de autonomie van de afdelingen waarborgen ook weinig of niets meer voor. Om die reden heeft uw bestuur besloten tegen te stemmen om niet in een later stadium in de problemen te komen.

We willen ook benadrukken dat het bestuur ook niet anti- GPS2021 is, echter we zijn wel tegen de manier waarop er uitvoering aan wordt gegeven.

We hopen binnen een paar weken het vliegprogramma klaar te hebben, deze wordt dan ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Het bestuur.
Bestuurslid René Wijnties legt functie neer

Beste liefhebbers,

Tijdens de bestuursvergadering van 18 december jl. heeft René te kennen gegeven dat hij per direct opstapt als bestuurslid van afdeling 5.  De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn de koers die het huidige bestuur heeft ingezet. Het bestuur en René gaan op een goede wijze uit elkaar, René zal een aantal nog op de rol staande activiteiten (zoals de afdeling 5 jeugddag) netjes afronden.

René heeft er bijna 5 jaar als bestuurslid opzitten en heeft zich in die tijd met hart en ziel ingezet voor de afdeling en haar liefhebbers. Hij was op de hoogte wat er speelde in elk samenspel en was een belangrijke verbinding tussen het bestuur en die samenspelen en zal in die hoedanigheid zeker gemist gaan worden. Ondanks het feit dat het bestuur deze stap betreurt zijn ze hem zeer erkentelijk voor zijn werk de afgelopen jaren. We wensen hem en zijn gezin dan ook alle goeds toe in de toekomst. Het bestuur zal op termijn op zoek gaan naar vervanging voor de functie van René.

Het bestuur
Stukken ALV 29 oktober

Beste liefhebbers,

Via de volgende link kunt alle stukken inzien die er zullen passeren op de ALV van 29 oktober.

Zoals eerder aangegeven staan de samenspel grenzen voor onbepaalde tijd vast en zullen de vragen hierover ( mbt aanpassing daarvan) in de vergadering niet behandeld worden. Een belangrijk punt tijdens deze vergadering is het voorstel welke het bestuur gedaan heeft mbt de lossingen voor jonge en oude duiven. Mocht dit voorstel geen meerderheid halen dan zullen we in 2019 op dezelfde wijze gaan lossen als in 2018. Zoals u in het voorstel kunt lezen wordt er een werkgroep in het leven geroepen die gaat bekijken of de indeling van onze afdeling anders (beter) kan, dit in combinatie met de wijze van lossen. Elk samenspel mag zin kandidaat aanleveren ( via het bestuur van het samenspel) , het bestuur van de afdeling bepaalt uiteindelijk wie er in deze werkgroep plaats neemt. 

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Toelichting en aankondiging ALV 29 oktober 24-09-2018

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van de ALV van komend najaar, deze staat gepland op maandag 29 oktober.

De concept agenda wordt binnen een paar dagen gepubliceerd.

Aangezien er nogal wat onduidelijkheid is over wat er nu wel of niet op stapel staat voor 2019 willen we u hierbij een korte uitleg geven.

Wat hebben we nu afgesproken na het samengaan van de afdelingen 5 en 12? De samenspelgrenzen zijn in voorjaar 2016 definitief vastgesteld voor onbepaalde tijd. Gezien het proces van ruim een jaar wat hier aan vooraf is gegaan is het niet de intentie van het huidige bestuur om hier een wijziging in aan te brengen. De opening die er is, is dat bij een overgang van een vereniging naar een ander samenspel er met wederzijds goedvinden van de betrokken samenspelen een grenswijziging plaats vindt. Daarnaast is op diezelfde ALV afgesproken dat de losgroepen, wijze van lossen (vrijdag inkorven per losgroep, rest totaal afdeling5), en de 3 rayons afdeling (coördinaat lijnen) zijn vastgelegd tot en met 2018 en voor 2019 opnieuw op de agenda komen.

Dus voorstellen over aanpassingen van samenspelen worden in principe niet op de agenda gezet, voorstellen over losgroepen, wijze van lossen en aanpassen van Rayons kunnen wel op de agenda gezet worden.

Ook willen we aangeven dat de informatie betreffende de voorstellen en de concept agenda gestuurd is naar alle besturen van de samenspelen. In het verleden werd deze informatie naar een grote lijst "belangstellende" gemaild echter daarvan was het bestuur niet duidelijk wie deze informatie uit hoofde van een functie moest ontvangen. Om te voorkomen dat de informatie eerder bij leden dan bij de bestuurders terecht komt hebben we ervoor geozen het alleen aan de samenspel besturen te sturen. Met daarbij het vriendelijke verzoek dit door te sturen naar de verenigingen.

We vertrouwen er weer op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur afdeling 5
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/