AFDELING 5 Zuid-Holland
Toelichting afgelasting vlucht Roye 20-09-218

Beste liefhebbers,

Zoals beloofd hier een korte toelichting op de “soap” Roye. Dit om feiten en fabels van elkaar te scheiden.

Feit is dat de vraag om een extra vlucht niet bij het bestuur van afdeling 5 of 6 vandaan is gekomen. Het is namelijk een verzoek geweest wat primair bij een liefhebber(s) uit Noord Holland vandaan is gekomen, ondersteund door liefhebber(s) uit Zuid Holland.

Feit is dat er om deze vlucht gevraagd is om de late jongen nog een keer met 2 nachten mand af te richten. Dat idee werd ondersteund door beide afdelingen, waarbij de organisatie van het geheel bij afdeling 6 lag. Vanuit deze afdeling is het vervoer van afdeling 5 gevraagd de duiven te vervoeren, wat niet vreemd is aangezien we dat het hele jaar ook al voor de fondclubs in Noord Holland doen. De ruis ontstaat echter op het moment dat de liefhebbers het van een africhting een klokvlucht willen maken. Blijkbaar speelden er op de achtergrond meer belangen dan alleen de jongen af richten.  De reden dat de vlucht pas dinsdag pas kenbaar is gemaakt op de site van afdeling 5 heeft mede met de hiervoor genoemde discussie te maken. (africhting of klokvlucht)

Zowel het bestuur van afdeling 5 als 6, distantieert zich van de wijze waarop de communicatie hierover gegaan is. Het ging uiteindelijk zo ver dat de besturen min of meer tegen elkaar zijn opgezet met verhalen die van geen kant klopte. Reden voor het bestuur van afdeling 6 om de stekker uit deze vlucht te trekken met het verzoek aan het vervoer van afdeling 5 om de duiven niet te vervoeren.

Het hele voorval is dubbel vervelend wanneer de besturen van beide afdelingen verantwoordelijk worden gehouden voor de rommelige gang van zaken, iets waar de besturen part nog deel aan hebben. Met als gevolg dat er bestuurders zijn die aan de telefoon en dan drukken we ons netjes uit, onheus bejegend zijn.

Feit is dat de besturen van afdeling 5 en 6 ter goeder trouw samen zijn opgetrokken in dit verhaal en geen moment hierover in conflict zijn geweest. Uiteraard trekken we hier wel lering uit, individuele verzoeken moeten altijd via het bestuur of de cc lopen om miscommunicatie te voorkomen.

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben ingelicht

Bestuur afdeling 5

 

 
Extra info sectorale JD vluchten 21-08-2018

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we graag duidelijkheid verschaffen over het inkorven van de sectorale JD vluchten. Wij hebben voor deze vluchten alle verenigingen NIC gemaakt (met toestemming van de NPO). Iedereen kan dus de sectorale vluchten inkorven en afslaan in zijn of haar eigen vereniging. Er moet dan wel voldaan worden aan de regels die er gelden met de sectorale vluchten, namelijk het schrijven van mandlijsten en minimaal 7 inkorvende leden per vereniging. Daarnaast zullen er altijd 100 duiven berekend worden ook als er minder worden aangeleverd.

Mocht uw vereniging niet aan de voorwaarden kunnen voldoen, zorg ervoor dat u op dinsdagavond voor 19.00 uur uw vereniging heeft afgemeld bij het vervoer. Dinsdag avond wordt namelijk de planning gemaakt voor de route! 

Ook willen we graag vermelden dat de vlucht van 8 september geen sectorale vlucht zal zijn aangezien afdeling 6 op die datum geen jonge duivenvlucht gepland heeft staan. We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur afdeling 5
Aanleveren wedvluchtgegevens 23-7-2018

Beste liefhebbers en rekenaars bij de clubs,

Vanuit de Controle commissie en de rekenaars van de afdelingen heeft het bestuur het verzoek gekregen het volgende nogmaals onder de aandacht te brengen.

Het is van het grootste belang dat de W-bestanden ingestuurd worden op dezelfde dag als het concours is afgelopen. Zeker bij ZLU en overnacht vluchten wil het nog weleens gebeuren dat verenigingen ervoor kiezen om vluchten die bijvoorbeeld vrijdag afgelopen zijn (zoals Marseille) pas zaterdagavond af te slaan omdta men dit makkelijker vind. Dit is niet de bedoeling, men loopt het risico om uit concours genomen te worden.

Ook de verwerking van C-vluchten blijft problemen geven, afgelopen weekend zaten er weer veel foute inzendingen bij. Nogmaals willen we aangeven dat je zowel bij inkorven als afslaan, een OUDE ALS JONGE duivenvlucht moet inleveren.(Dus geen D en W bestanden inleveren van een C-vlucht, want die bestaat niet. Deze code wordt alleen maar gebruikt om in te korven!) Daarnaast goed opletten dat deze niet door elkaar gehaald worden. Controleer de bevestigingsmail goed. Dus heb je 300 jonge duiven in concours dan moet de bevestiging ook 300 duiven zijn en geen ( bijvoorbeeld) 100 (dit zal dan naar alle waarschinlijkheid de oude duivenvlucht zijn!). Wees hier kritisch op, het levert een hoop extra werk, vragen en rompslomp op.

We vertrouwen erop dat het verzoek in dit bericht opgevolgt wordt!

Het bestuur
Onrust over losplaatsen andere afdelingen 13-7-2018

Beste liefhebbers,

We hebben gemerkt dat er onrust is onder de liefhebbers mbt de losplaatsen die andere afdelingen hebben gekozen de laatste weken. Ook het aantal lossingen van die afdelingen roepen vraagtekens op. We hebben dat vorige week reeds bij de NPO onder de aandacht gebracht, zij hebben dit deze week met de afdelingen opgenomen. Helaas was het voor deze week niet mogelijk om nog een wijziging te krijgen op de verschillende programma`s. Afdeling 7 is wel van 4 naar 3 losplaatsen gegaan, echter het grootste knelpunt zit bij de losplaatsen van afdeling 8. Inmiddels is er rechtstreeks contact met afdeling 8 en zullen we volgende met het bestuur en concoursverantwoordelijke aldaar om tafel gaan. We hopen dat we in goed overleg tot andere, meer oostelijk gelegen, losplaatsen kunnen komen.

Voor morgen betekent dit dus dat we voor een vroege lossing mede afhankelijk zijn van andere afdelingen, we rekenen op jullie begrip hiervoor.

We vertrouwen er weer op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Onduidelijkheid over sectorvlucht Melun

Beste liefhebbers,

Een aantal van u al zal het wellicht opgevallen zijn dat er ruis is ontstaan over de sectorale midfond vlucht die voor dit weekend op het programma staat. Om te voorkomen dat er nog meer onduidelijkheid gaat ontstaan willen we als bestuur uitleggen wat er nu speelt. Zeker gezien de verklaring die Afdeling 6 nu op de website heeft gezet. 

In goed overleg hebben we afgelopen najaar en dit voorjaar met Afdeling 6 een vliegprogramma in elkaar gezet waarin we een aantal (ook niet sectorale) vluchten samen zouden gaan vervoeren en vliegen. Afdeling 6 had voor de sectorale midfond vluchten een voorkeur voor Mantes la Jolie, echter daar mogen we niet meer lossen. Afdeling 5 heeft daarop Melun op het vliegprogramma voorgesteld, dit programma is op 10 maart door de ALV aangenomen. Na deze vergadering is het aangenomen vliegprogramma door ons verstuurd aan de verantwoordelijk binnen afdeling 6. Er was dus bekend dat deze sectorvlucht naar Melun zou zijn. Afdeling 6 heeft echter op haar programma steeds Mantes la Jolie laten staan. Dat bij het bestuur van afdeling 6 wel bekend was dat we naar Melun zouden gaan blijkt wel uit het feit dat we een week of 4 geleden zijn benaderd door Afdeling 6 om Melun te veranderen in Pontoise. Dit ivm de zwaarte van het seizoen. Ook binnen ons bestuur is er een evaluatie van het seizoen geweest maar we hebben op dat moment toch besloten om nog niet aan het vliegprogramma te gaan sleutelen.

Dat afdeling 6 zich nu verschuilt achter het aangenomen NPO vliegprogramma en aangeeft dat Afdeling 5 eenzijdig de losplek heeft aangepast is een pertinente onwaarheid. Dit heeft het bestuur, bij monde van de secretaris, vanmorgen ook ondubbelzinnig laten weten aan de voorzitter van het NPO. Het bestuur van afdeling 5 is ten alle tijden bereid om mee te denken, echter als we met feitelijke onjuistheden worden geconfronteerd zijn we niet thuis. Het argument van zwaarte gaat zoals het er nu naar uitziet komend weekend ook niet op, met een vlucht die zo`n 35 km verder is dan het door Afdeling 6 gewenste Pontoise hebben we het over een geschatte extra concoursduur van 25 minuten.. 

Maar wij willen als bestuur niet over alle voors en tegens gaan uitweiden, ons gaat het erom dat afspraak, afspraak is. De boodschap die we het NPO vanmorgen gegeven hebben is dat wij gewoon naar Melun gaan, zoals afgesproken. Het NPO wil persé een sector vlucht dus zij beraden zich nu hoe de impasse doorbroken zou kunnen worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment weer voldoende te hebben geinformeerd, we hopen snel op een definitief akkoord voor Melun

Het bestuur

 

 
Het bestuur stelt zich voor....

Beste liefhebbers van afdeling 5,

Zoals u inmiddels al begrepen heeft is er sinds 10 januari jl. een nieuwe bestuur aangetreden voor onze mooie afdeling. Graag willen we ons als bestuur aan u presenteren.

Het heeft even geduurd maar het is er dan toch van gekomen, afdeling 5 heeft een nieuw bestuur. In de afgelopen vergaderingen is meer dan eens terug gekeken op het proces hiernaartoe en alle info hierover is te vinden in de verslagen. Wij gaan er dus ook niet meer op terug kijken, wij willen namelijk de blik richten op de toekomst en vooruit met de afdeling! Wij denken met dit bestuur 9 capabele mensen aan het roer te hebben die, allemaal met hun specifieke kwaliteiten, richting gaan geven aan het beleid wat er uitgevoerd gaat worden. Hierover straks meer.

De eerste maanden stonden vooral in het teken van gesprekken met alle commissies om deze zo compleet mogelijk te bemannen. Hier zijn we inmiddels aardig in geslaagd, op de website kunt u terug vinden wie er in welke commissie zit. Zoals u kunt zien hebben we een nieuwe website laten maken, de oude voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Wij hopen hiermee een eerste stap gezet te hebben in de verbetering van de informatie voorziening.

Het is duidelijk dat het bestuur voor een aantal grote uitdagingen staat, die we met open vizier te lijf willen gaan. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen, herindeling van de rayons vanaf 2019, een vliegprogramma waar iedereen zich in kan vinden en extra aandacht besteden aan de jonge duivenvluchten. Maar primair hebben we als bestuur de taak om het vertrouwen van de liefhebbers weer terug te winnen. Dit willen we bereiken door transparanter te zijn en beter te communiceren, niet alleen als het om de lossingberichten gaat, maar ook nieuws en andere mededelingen vanuit het bestuur. Een eerste signaal dat het met dat vertrouwen op dit moment wel goed zit hebben we ontvangen door de unanieme verkiezing van dat nieuwe bestuur. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat dit uniek is in bestuurlijk duivensportland. Tja zal de kniesoor denken, bij gebrek aan “beter”… Wij zullen er alles aan doen om u ervan te overtuigen dat we niet “beter” dan dit bestuur nodig hebben. Maar daar hebben we uw steun wel voor nodig.

Hoe willen we dat bereiken vraagt u zich ongetwijfeld af. Het antwoord is eenvoudig maar daarnaast net zo moeilijk. Als u naar de genoemde uitdagingen kijkt zult u ervaren dat dit u allen aangaat, niemand uitgezonderd. Dat betekent dat we primair een gemeenschappelijk doel hebben en daar wringt hem de schoen in de duivensport. We willen eigenlijk vooral naar de eigen situatie kijken, daarna heel soms nog naar die van een clubgenoot, maar de onbekende liefhebber uit het samenspel kijkt zelf maar even hoe en wat hij verder doet. We zeggen als bestuur niets nieuws, MAAR DIT MOET ANDERS!

We zullen als bestuur dus een breder draagvlak moeten creëren voor de beslissingen die er genomen moeten worden. Wij hebben echt niet de illusie dat we het iedereen naar de zin kunnen gaan maken echter wij gaan ons uiterste best daarvoor doen door de wensen van alle liefhebbers zo goed mogelijk in kaart te brengen. U zult begrijpen dat we niet alle liefhebbers persoonlijk kunnen spreken, de verenigingen en samenspelen hebben hier een belangrijke rol in. Zij zijn primair in het leven geroepen om de afdeling van de broodnodige informatie en feedback te voorzien. Hier is nog veel te winnen, te vaak vernemen we nog dat er binnen vereniging niet (meer) wordt vergaderd, hoe komt de mening van de liefhebber uit die vereniging dan bij het samenspel terecht , laat staan bij het bestuur.  Om toch dicht bij de liefhebber te komen hebben we besloten om , voor het eerst, met een stand van afdeling 5 op de Voorjaarsbeurs te gaan staan. We hopen op die manier , onder het genot van een bak koffie en een lekkere koek, positieve feedback te krijgen hoe zaken anders kunnen en moeten in de duivensport. Ons devies bij die veranderingen zal wel zijn dat we het met elkaar moeten doen. Concreet betekent dit dat je als liefhebber, vereniging en samenspel soms moet geven en soms kan nemen. Het aantal deelnemers verandert, de indelingen veranderen, het weer verandert, zelfs met een veranderende maatschappij hebben we rekening te houden. Het kan dus niet zo zijn dat de duivensport nog steeds bedreven wordt als 20of 30 jaar geleden. Velen zullen er aan moeten wennen, maar veranderingen in de duivensport zijn noodzakelijk om deze in stand te houden. Echter wilt u, hoe klein de bijdrage ook is, uw steentje hieraan bijdragen?. KAN NIET BESTAAT NIET, WIL NIET DES TE MEER!

Het bestuur heeft ook al ideeën op welke wijze we na het seizoen met elkaar aan de slag gaan om de noodzakelijke veranderingen vorm te gaan geven, maar we zijn er van overtuigd dat u ook bruikbare ideeën heeft, laat ze horen!  

Wij als bestuur hebben er in ieder geval zin in, we hopen dat u het zelfde positieve gevoel heeft over onze afdeling, als dat zo is kunnen we met elkaar bouwen als een toekomstbestendige duivensport.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur afdeling 5
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/