AFDELING 5 Zuid-Holland
Aanvulling ontsnapping Melun M20

Beste liefhebbers,

Zoals inmiddels bekend zijn er duiven ontsnapt tijdens de tussenstop in Peronne. Aangezien het er allereerst alle schijn van had dat het om diefstal ging hebben we afgewacht of er zich toch duiven thuis zouden melden, dat is uiteindelijk gebeurt. Op dat moment hebben we u pas op de hoogte gebracht, zoals te zien is op de website.

We hoeven denk ik niet te benadrukken dat dit een vervelende situatie is voor alle betrokkenen. Zoals tegenwoordig te doen gebruikelijk melden zich direct mensen op social media die het naadje van de kous denken te weten. Hiermee worden, totaal onnodig, beschuldigde vingers gewezen die er niet hoeven te zijn. Wij vragen u dan ook geen uitspraken hierover te doen op de social media, maar het vertrouwen te hebben in onze organisatie dat we dit , in goed overleg met alle betrokken, op de juiste wijze proberen op te lossen. Zodra de beslissing hierover gevallen is wordt dit gemeld via de site op het blog van de Concourscommissie.

Het bestuur
Uitspraak ISR in zaak van de Merwe versus afdeling 5

Beste liefhebbers,

Zoals velen van jullie weten hebben we in het seizoen 2018 een duif uit de uitslag genomen en wel op de vlucht E23 uit Laon. Deze duif is uit de uitslag gehaald met als reden “onwaarschijnlijke snelheid”.

De liefhebber in deze kwestie is tegen dit besluit in beroep gegaan en heeft bij het ISR gevraagd om mediation door het ISR tussen de afdeling en de liefhebber. Het afdelingsbestuur heeft dit afgewezen en is zelf in gesprek gegaan met de liefhebber en zijn juridisch adviseur. Het afdelingsbestuur had de hoop de liefhebber te laten inzien dat het geen goede zaak zou zijn deze duif in de uitslag op te nemen en het bestuur heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat ze de duif niet terug in de uitslag zouden gaan opnemen, ze stonden (en staan) nog steeds achter dit unaniem genomen besluit.

Uiteindelijk heeft de liefhebber er toch voor gekozen om de zaak bij het ISR voor te laten komen en is er besloten om dit voor een arbitragecommissie te laten doen. Op 27 maart is de uitslag hiervan binnen gekomen en die is als volgt. De liefhebber in kwestie is in het gelijk gesteld en de duif moet in de uitslag worden opgenomen. Dit moest binnen 2 weken na deze uitspraak officieel wereldkundig gemaakt worden. Het feit op zich dat het bestuur deze zaak verliest is wellicht opzienbarend maar ook verstrekkend. Wat het bestuur vooral als schokkend ervaart is de wijze waarop het ISR tot haar uitspraak is gekomen. Alle door het bestuur aangedragen stukken in het verweer zijn naar de prullenbak verwezen. In de kern kwam het er op neer dat het ISR volgens de uitspraak van het bestuur verwachtte dat het bestuur zou verklaren/motiveren waarom de duif zo’n onwaarschijnlijke snelheid (een verschil met nummer twee van 260 mpm) zou hebben gemaakt. Dat kan het bestuur nu juist niet en dat is ook de reden dat de duif door het bestuur uit de uitslag is gehaald.

Gezien de tenenkrommende uitspraak hebben we de uitspraak ook bij de NPO neergelegd. Uiteraard zijn ze geen partij in deze zaak, echter gezien alle energie die er door de NPO  in fraudebestrijding wordt gestoken is deze uitspraak een bijzonder grote kink in de kabel. Met deze jurisprudentie gaat het bestuur van de afdeling waarschijnlijk nooit meer een duif uit de uitslag halen en ontstaat er een vrijbrief voor fraudeurs.

NB Wij kunnen niet voldoende benadrukken en dat hebben we destijds bij de eerdere informatie over deze zaak ook gedaan: Er is geen enkele reden of bewijs gevonden voor fraude bij deze liefhebber. Wij hebben die verdenking in dit geval dus ook niet. Echter de uitspraak van het ISR geeft moedwillige fraudeurs in de toekomst een vrijbrief. Het bestuur is in gesprek met het bestuur NPO over deze kwestie.

Tenslotte betekent een en ander wel, buiten het maken van een nieuwe uitslag, dat de afdeling de volledige kosten van de arbitrageprocedure, groot € 3380,- moet betalen. Dit is nog los van de juridische kosten die de afdeling gemaakt heeft. De kosten die de tegenpartij zelf heeft gemaakt, hoeft de afdeling niet te betalen.

Ten slotte wil het bestuur ook nog kort reageren op berichten die over deze zaak in de media worden gebracht. Normaal laten we dit voor wat het is, onze website is een informatie orgaan voor onze liefhebbers en dient geen slagveld te worden met allerlei blog-schrijvers. Echter op 1 van de blogs is het volgende te lezen over deze zaak.

Peter heeft het proces gewonnen en dat was mede dankzij twee artikelen van A S die ik de rechtbank voorlegde aldus dhr. K. De tegenpartij (NPO) kwam met geen enkel document.

Verder wordt er niet op de zaak in gegaan, dit vinden wij erg kwalijk. Deze verwoording van de gang van zaken klopt niet en zorgt ervoor dat liefhebbers totaal onnodig en oneerlijk op het verkeerde been worden gezet. We wilden in dit speciale geval hier toch een korte opmerking over maken. Naast deze korte toelichting op de uitspraak plaatsen we ook uitslag waarin deze duif is opgenomen.

Uitslag 1 , uitslag 2, uitslag 3, uitslag 4. 

Het bestuur
Onduidelijkheid losplaats aankomend weekend.

Beste liefhebbers,

Er is inmiddels wat onrust ontstaan door geruchten over het niet meer beschikbaar zijn van de losplaats Asse Zellik. Die geruchten kloppen helaas. Afgelopen zaterdagavond heeft het bestuur nog contact gehad met de voorzitter van de NPO, die dit bevestigd heeft. Het NPO probeert met de Belgische bond tot een alternatieve oplossing te komen, wij hopen daar uiterlijk dinsdagavond een antwoord op te hebben. De concourscommissie zal vanavond met aanvullende informatie komen. We begrijpen dat het lastig is in de voorbereiding naar komend weekend, echter we vragen uw begrip hiervoor. Het bestuur doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.

Het bestuur.
Wijziging gepubliceerde uitslagen

Beste liefhebbers,

Op verzoek van het bestuur gaat de Compuclub dit jaar een aantal uitslagen niet meer publiceren. Het gaat om uitslagen die voor geen enkel kampioenschap in de afdeling tellen. Denk hierbij aan de uitslagen per lossingsgroep en de afdelingsuitslagen voor de Midfond vluchten. De Midfond kampioenschappen zijn namelijk per rayon en niet op afdelingsniveau. De uitslagen van deze vluchten zullen uiteraard wel per rayon gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor de midfond JD vluchten, de 3 sectorale vluchten worden natuurlijk als sectoruitslag gepubliceerd.

De enige vluchten die op afdelingsniveau (of sectoraal niveau) worden gepubliceerd zijn de E en de A vluchten. We gaan er weer vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag ALV en overige belangrijke info

Beste liefhebbers,

 

Via de volgende link kunt u het verslag lezen van de 4 maart jl gehouden leden vergadering van onze afdeling. Tevens willen we ook een kanttekening maken bij de informatie die er vandaag verspreid is via "Op de Hoogte" van de NPO. U kunt daar lezen welke voorstellen er wel en niet zijn aangenomen. Er staat onder andere dat het het verhogen van het aantal leden is aangenomen. Dit klopt niet, het is afgewezen. Wel moet iedere afdeling in kaart gaan brengen waar de verenigingen zitten die zich in de "gevarenzone" bevinden en met hen in gesprek gaan om een eventuele fusie te bespreken. Daarnaast staat er dat ons voorstel om de FCI eisen aan te passen is afgewezen. Ook dit klopt niet, over het voorstel is niet gestemd. De voorzitter van de NPO heeft toegezegd dat hij dit probleem wel wil aankaarten, maar niet op de wijze zoals voorgesteld. We hebben hiervan melding genaakt bij het NPO.

Tevens willen we u meedelen dat we in de week van 25 maart met afdeling 6 om tafel zitten om de sectorale vluchten (dagfond en JD) in te vullen. Dit doen we samen met het bestuur van de NPO. Dit is veel te laat naar onze zin echter de voorzitter van het NPO kan aanstaande week niet ivm andere verplichtingen. We gaan dit op deze wijze doen omdat we een nieuwe "Sezanne" willen voorkomen. We willen ervoor zorgen dat alle vluchten voor de liefhebbers van afdeling 5 voldoen aan de Olympiade eisen, maar ook aan die van de Nationale Kampioenschappen.

En als laatste en zeker niet onbelangrijk, lever op tijd uw hoklijsten en N-lijsten in bij onze 2e secretaris, bij voorkeur digitaal via secretaris2@afdeling5.nl Daarnaast vezoeken we de ledenadministateurs van de verenigingen ervoor te zorgen dat alle gegevens goed in de NPO ledenadminstratie staan. Ook het doorgeven van de P- leden in uw vereniging is belangrijk, dit kunt u doen via voorzitter@afdeling5.nl

Als dit allemaal in orde is kunnen we zonder al te veel problemen beginnen aan het nieuwe seizoen

Het bestuur
Verslag ALV 28 januari jl.

Beste liefhebbers,

Wat later dan de bedoeling was ontvangt u hierbij de notulen van de laatst gehouden ALV, met als hoofd agendapunt de stemming over het vliegprogramma. Via de volgende link kunt u het verslag lezen.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Verslag afstemmingsoverleg 21 november en toelichting stemgedrag op 1 december.

Beste liefhebbers,

Woensdag, 21 november, heeft het bestuur deelgenomen aan het afstemmingsoverleg tussen de secties, afdelingen en het NPO bestuur aangaande het nationaal vliegprogramma.

Voorafgaand aan dit overleg is er een bijeenkomst geweest tussen de secties en de afdelingen, zonder het NPO bestuur. Dit overleg was een initiatief van afdeling 5 en de sectie vitesse/midfond. De reden voor dit overleg was om nader kennis te maken en om de kou uit de lucht te halen die er duidelijk was tussen de secties en de afdelingen. Het is een constructief gesprek geweest waarbij alle partijen hun zegje hebben kunnen doen. Belangrijkste punt van kritiek vanuit de afdelingen naar de secties ging over het feit dat de secties geen toenadering hebben gezocht tot de afdelingen. De afdelingen zijn van mening dat er veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als dit wel was gedaan. Uiteraard zijn de secties van mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook is er door de afdelingen nogmaals aangegeven dat we eventuele discussie punten niet via de social media moeten uitvechten en dat het onaanvaardbaar is dat afdelingsbestuurders daar zwart worden gemaakt. Hier waren de secties het unaniem over eens.

Ook zijn de secties en de afdelingen het eens dat de hele communicatie rondom GPS2021 niet bepaald de schoonheidsprijs verdient, dit had breder en duidelijker uitgedragen moeten worden. Maar wat vooral niet duidelijk is op dit moment, waar willen we met GPS2021 nu precies naar toe en op welke manier? Gezamenlijk hebben de afdelingen en de secties het NPO bestuur gevraagd om op korte termijn met een stappenplan te komen, zodat duidelijk is waaraan we met z`n allen aan het werk zijn. Wij hopen hier uiterlijk begin januari 2019 meer over te horen.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met het vliegprogramma, de meeste knelpunten zijn eruit gehaald omdat iedereen bereid was water bij de wijn te doen.

Over dit vliegprogramma is vandaag , 1 december, gestemd en zoals u heeft kunnen zien heeft afdeling 5 tegen gestemd. Wij horen u denken, hoe kan dit nu als je zelf mee hebt geholpen aan het tot stand komen van dit programma. Wij zullen u dit proberen uit leggen.

Primair zijn we niet tegen het nationaal programma als zodanig, onze concours commissie is inmiddels bezig met de invulling hiervan. Waar we wel tegen zijn is de wijze waarop er gewerkt wordt in het traject GPS2021. Dit werd nog eens versterkt door een stuk in het Spoor van 23 november, waar op de pagina`s 45 en 48 wordt gesproken over de 10 V`s waarop GPS2021 gestoeld is. We hebben daarbij vooral problemen met de V`s 4,5 en 6

V4 Vliegprogramma`s en kampioenschappen

“Vliegprogramma en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO ledenraad.”

Het bestuur is van mening dat dit in strijd is met het huidige wedvluchtreglement.

V5 het vervoer

Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend, De sectie stelt het ideale vluchtprogramma voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

Het bestuur ziet hier grote bezwaren in. Ten eerste willen we er nog maar eens op wijzen dat het vervoer eigendom is van de rechtspersoon afdeling 5. En je wilt toch graag zelf bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Daarnaast zien wij nog te veel onduidelijkheden, hoe kunnen we transportkosten berekenen als we niet eens weten waar we heen moeten of waar we duiven op moeten halen in Nederland. Het risico van vluchten die niet rendabel zijn ligt dan wel bij de afdelingen, want de secties zijn geen rechtspersoon. De vraag is zelfs of vrachtprijzen niet landelijk gelijk getrokken gaan worden, gezien de verschillen die er bestaan binnen het vervoer in de afdelingen onderling lijkt dit voor het bestuur geen haalbare kaart.

V6 Veiligstellen van afdelingsvermogens

Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden: het vermogen wordt geoormerkt en veiliggesteld.

Het bestuur vraagt zich af wat de achterliggende reden van deze V is. Op papier kun je van alles veilig stellen, echter wie draait er op voor een eventueel verlies? Rechtspersoon Afdeling 5 dus..

Wij kunnen niet voldoende benadrukken dat wij eerst duidelijkheid willen over deze zaken voordat we voor een nationaal vluchtprogramma stemmen wat niet volgens de regels tot stand komt. Stem je nu voor dan ben je het in feite eens met deze manier van werken en stellen de statuten die de autonomie van de afdelingen waarborgen ook weinig of niets meer voor. Om die reden heeft uw bestuur besloten tegen te stemmen om niet in een later stadium in de problemen te komen.

We willen ook benadrukken dat het bestuur ook niet anti- GPS2021 is, echter we zijn wel tegen de manier waarop er uitvoering aan wordt gegeven.

We hopen binnen een paar weken het vliegprogramma klaar te hebben, deze wordt dan ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Het bestuur.
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/