AFDELING 5 Zuid-Holland
Verslag ALV 29 oktober en mail(s) NPO congres Nationale Dagen

Beste liefhebbers,

Iets later dan de bedoeling was willen we u hierbij de notulen van de laatst gehouden ALV aanbieden. Deze kunt u vinden door op de volgende link te klikken. 

Tegelijk willen we nog wat uitleg geven over de mail(s) die u vandaag van de NPO heeft ontvangen. Dit betreft een uitnodiging voor het ledencongres tijdens de nationale dagen die gehouden worden op 1 en 2 december in de Beursfabriek in Nieuwegein. Let op u moet zich wel aanmelden want vol=vol. Het feit dat u diverse mails heeft gehad heeft ermee te maken dat u ingeschreven staat bij diverse secties van de NPO, daarnaast heeft de NPO eerst een aantal verkeerde mails gestuurd waardoor u dezelfde uitnodiging wellicht 4 of 5 keer in de mailbox hebt gehad.

Hier kunt u de uitnodiging nogmaals vinden. Wilt u meer informatie over de secties, kijke u dan eens op de site van www.gps2021.nl 

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Stukken ALV 29 oktober

Beste liefhebbers,

Via de volgende link kunt alle stukken inzien die er zullen passeren op de ALV van 29 oktober.

Zoals eerder aangegeven staan de samenspel grenzen voor onbepaalde tijd vast en zullen de vragen hierover ( mbt aanpassing daarvan) in de vergadering niet behandeld worden. Een belangrijk punt tijdens deze vergadering is het voorstel welke het bestuur gedaan heeft mbt de lossingen voor jonge en oude duiven. Mocht dit voorstel geen meerderheid halen dan zullen we in 2019 op dezelfde wijze gaan lossen als in 2018. Zoals u in het voorstel kunt lezen wordt er een werkgroep in het leven geroepen die gaat bekijken of de indeling van onze afdeling anders (beter) kan, dit in combinatie met de wijze van lossen. Elk samenspel mag zin kandidaat aanleveren ( via het bestuur van het samenspel) , het bestuur van de afdeling bepaalt uiteindelijk wie er in deze werkgroep plaats neemt. 

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Toelichting en aankondiging ALV 29 oktober 24-09-2018

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van de ALV van komend najaar, deze staat gepland op maandag 29 oktober.

De concept agenda wordt binnen een paar dagen gepubliceerd.

Aangezien er nogal wat onduidelijkheid is over wat er nu wel of niet op stapel staat voor 2019 willen we u hierbij een korte uitleg geven.

Wat hebben we nu afgesproken na het samengaan van de afdelingen 5 en 12? De samenspelgrenzen zijn in voorjaar 2016 definitief vastgesteld voor onbepaalde tijd. Gezien het proces van ruim een jaar wat hier aan vooraf is gegaan is het niet de intentie van het huidige bestuur om hier een wijziging in aan te brengen. De opening die er is, is dat bij een overgang van een vereniging naar een ander samenspel er met wederzijds goedvinden van de betrokken samenspelen een grenswijziging plaats vindt. Daarnaast is op diezelfde ALV afgesproken dat de losgroepen, wijze van lossen (vrijdag inkorven per losgroep, rest totaal afdeling5), en de 3 rayons afdeling (coördinaat lijnen) zijn vastgelegd tot en met 2018 en voor 2019 opnieuw op de agenda komen.

Dus voorstellen over aanpassingen van samenspelen worden in principe niet op de agenda gezet, voorstellen over losgroepen, wijze van lossen en aanpassen van Rayons kunnen wel op de agenda gezet worden.

Ook willen we aangeven dat de informatie betreffende de voorstellen en de concept agenda gestuurd is naar alle besturen van de samenspelen. In het verleden werd deze informatie naar een grote lijst "belangstellende" gemaild echter daarvan was het bestuur niet duidelijk wie deze informatie uit hoofde van een functie moest ontvangen. Om te voorkomen dat de informatie eerder bij leden dan bij de bestuurders terecht komt hebben we ervoor geozen het alleen aan de samenspel besturen te sturen. Met daarbij het vriendelijke verzoek dit door te sturen naar de verenigingen.

We vertrouwen er weer op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur afdeling 5
Nieuws van het bestuur 17 oktober 2018

Beste liefhebbers,

Inmiddels ligt het seizoen alweer een paar weken achter ons, de duiven zijn in de rui gevallen en het vergader seizoen is weer begonnen. Er is volop beweging in bestuursland, zowel landelijk als in de afdeling. Zoals u weet zal maandag 29 oktober de najaars ALV worden gehouden en wel bij PV de Stormvliegers in Zevenhuizen, aanvang 20.00  uur.

Ook het bestuur zit niet stil. Op 29 september is er een overleg geweest tussen alle afdelingen van het land, waarin het wel en wee van onze sport is besproken. Dit was een positieve vergadering waarin de afdeligen hun zorgen hebben geuit over diverse ontwikkelingen in onze sport. Een delegatie van de afdelingen ( uit elke sector 1, voor sector 2 is dat uw secretaris Harry Blaak) gaat op 31 oktober in gespek met de NPO om een aantal gezamenlijk ingenomen standpunten aan hen voor te leggen. Op 1 oktober is er een "voorzitters" overleg geweest met de samenspelen en het bestuur van afdeling 5, waarin onder andere verslag is gedaan van de vergadering van 29 september. Tijdens deze vergadering is er alvast vooruit gekeken naar de komende ALV en zijn er diverse onderwerpen besproken. 1 van die onderwerpen was de vraag waarom het afdelingsbestuur niets doet tegen de "massa inkorvers". Het antwoord daarop is simpel, er is nooit een compleet uitgewerkt plan bij het bestuur neegelegd. Wel is er op deze avond besloten om een commissie "Eerlijk spel" in het leven te roepen die gaat bekijken of het mogelijk is om gezamenlijk tot een aanvaarbaar en uitvoerbaar plan te komen. Deze commissie heeft inmiddels ook contact gezocht met de commissie "Eerlijk spel NPO" die geformeerd is uit de verschillende secties van de NPO. De belangrijkste uitgangspunten van de commissie, die door afdeling 5 is samengesteld, zijn de volgende. Ten eerste moet een eventueel plan niet alleen in afdeling 5 aangenomen worden, maar in heel Nederland. Het andere punt is dat er uitgezocht moet worden in hoeverre de regelgeving van de NPO aangepast dient te worden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied te melden zijn hoort u dat van ons.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Het bestuur stelt zich voor....

Beste liefhebbers van afdeling 5,

Zoals u inmiddels al begrepen heeft is er sinds 10 januari jl. een nieuwe bestuur aangetreden voor onze mooie afdeling. Graag willen we ons als bestuur aan u presenteren.

Het heeft even geduurd maar het is er dan toch van gekomen, afdeling 5 heeft een nieuw bestuur. In de afgelopen vergaderingen is meer dan eens terug gekeken op het proces hiernaartoe en alle info hierover is te vinden in de verslagen. Wij gaan er dus ook niet meer op terug kijken, wij willen namelijk de blik richten op de toekomst en vooruit met de afdeling! Wij denken met dit bestuur 9 capabele mensen aan het roer te hebben die, allemaal met hun specifieke kwaliteiten, richting gaan geven aan het beleid wat er uitgevoerd gaat worden. Hierover straks meer.

De eerste maanden stonden vooral in het teken van gesprekken met alle commissies om deze zo compleet mogelijk te bemannen. Hier zijn we inmiddels aardig in geslaagd, op de website kunt u terug vinden wie er in welke commissie zit. Zoals u kunt zien hebben we een nieuwe website laten maken, de oude voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Wij hopen hiermee een eerste stap gezet te hebben in de verbetering van de informatie voorziening.

Het is duidelijk dat het bestuur voor een aantal grote uitdagingen staat, die we met open vizier te lijf willen gaan. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen, herindeling van de rayons vanaf 2019, een vliegprogramma waar iedereen zich in kan vinden en extra aandacht besteden aan de jonge duivenvluchten. Maar primair hebben we als bestuur de taak om het vertrouwen van de liefhebbers weer terug te winnen. Dit willen we bereiken door transparanter te zijn en beter te communiceren, niet alleen als het om de lossingberichten gaat, maar ook nieuws en andere mededelingen vanuit het bestuur. Een eerste signaal dat het met dat vertrouwen op dit moment wel goed zit hebben we ontvangen door de unanieme verkiezing van dat nieuwe bestuur. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat dit uniek is in bestuurlijk duivensportland. Tja zal de kniesoor denken, bij gebrek aan “beter”… Wij zullen er alles aan doen om u ervan te overtuigen dat we niet “beter” dan dit bestuur nodig hebben. Maar daar hebben we uw steun wel voor nodig.

Hoe willen we dat bereiken vraagt u zich ongetwijfeld af. Het antwoord is eenvoudig maar daarnaast net zo moeilijk. Als u naar de genoemde uitdagingen kijkt zult u ervaren dat dit u allen aangaat, niemand uitgezonderd. Dat betekent dat we primair een gemeenschappelijk doel hebben en daar wringt hem de schoen in de duivensport. We willen eigenlijk vooral naar de eigen situatie kijken, daarna heel soms nog naar die van een clubgenoot, maar de onbekende liefhebber uit het samenspel kijkt zelf maar even hoe en wat hij verder doet. We zeggen als bestuur niets nieuws, MAAR DIT MOET ANDERS!

We zullen als bestuur dus een breder draagvlak moeten creëren voor de beslissingen die er genomen moeten worden. Wij hebben echt niet de illusie dat we het iedereen naar de zin kunnen gaan maken echter wij gaan ons uiterste best daarvoor doen door de wensen van alle liefhebbers zo goed mogelijk in kaart te brengen. U zult begrijpen dat we niet alle liefhebbers persoonlijk kunnen spreken, de verenigingen en samenspelen hebben hier een belangrijke rol in. Zij zijn primair in het leven geroepen om de afdeling van de broodnodige informatie en feedback te voorzien. Hier is nog veel te winnen, te vaak vernemen we nog dat er binnen vereniging niet (meer) wordt vergaderd, hoe komt de mening van de liefhebber uit die vereniging dan bij het samenspel terecht , laat staan bij het bestuur.  Om toch dicht bij de liefhebber te komen hebben we besloten om , voor het eerst, met een stand van afdeling 5 op de Voorjaarsbeurs te gaan staan. We hopen op die manier , onder het genot van een bak koffie en een lekkere koek, positieve feedback te krijgen hoe zaken anders kunnen en moeten in de duivensport. Ons devies bij die veranderingen zal wel zijn dat we het met elkaar moeten doen. Concreet betekent dit dat je als liefhebber, vereniging en samenspel soms moet geven en soms kan nemen. Het aantal deelnemers verandert, de indelingen veranderen, het weer verandert, zelfs met een veranderende maatschappij hebben we rekening te houden. Het kan dus niet zo zijn dat de duivensport nog steeds bedreven wordt als 20of 30 jaar geleden. Velen zullen er aan moeten wennen, maar veranderingen in de duivensport zijn noodzakelijk om deze in stand te houden. Echter wilt u, hoe klein de bijdrage ook is, uw steentje hieraan bijdragen?. KAN NIET BESTAAT NIET, WIL NIET DES TE MEER!

Het bestuur heeft ook al ideeën op welke wijze we na het seizoen met elkaar aan de slag gaan om de noodzakelijke veranderingen vorm te gaan geven, maar we zijn er van overtuigd dat u ook bruikbare ideeën heeft, laat ze horen!  

Wij als bestuur hebben er in ieder geval zin in, we hopen dat u het zelfde positieve gevoel heeft over onze afdeling, als dat zo is kunnen we met elkaar bouwen als een toekomstbestendige duivensport.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur afdeling 5
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/