AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur Blog
Vogelgriep in Boskoop 19-05-2022 16.45 uur

Zojuist ben ik gebeld door Ben Geerink, voorzitter NPO, inzake de vogelgriep die vandaag geconstateerd is in Boskoop. Tevens heb ik net onderstaand bericht ontvangen:

Zojuist bericht gehad van de rijksoverheid dat er vogelgriep is geconstateerd in Boskoop.

Er is per direct een vervoersverbod voor het gebied afgekondigd.

De informatie vindt u ook op de NPO site.

De regeling en de kaartjes van het gebied wat het betreft sluit ik bij

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Frank Marinus 

 
 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 

Postbus 60102
6800 JC  Arnhem
t           
(085)27 38 210

e          info@duivensportbond.nl 

Doordat liefhebbers in de 10 kilometer zone niet mogen inkorven, worden veel liefhebbers geraakt. Het betreft in ieder geval de verenigingen uit Gouda, Bodegraven, Zevenhuizen, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Deze verenigingen blijven gesloten. De ophaalroute is aangepast. Liefhebbers die lid zijn van deze verenigingen, maar buiten de 10 kilometer zone wonen, kunnen wel inkorven bij een club buiten het gebied.

We hadden gehoopt als afdeling gespaard te blijven van de maatregelen rondom de vogelgriep, maar helaas is dat niet gelukt.

Bestuur Afdeling 5 
Attraktievluchten

Geachte Leden,

De Attractie Commissie verzorgt een Tv vlucht vanaf Fontenay op 4 Juni 2022

Poulebrief Niveau 5 Kolom 25 aantal duiven invoeren. aantal gaat vanaf de eerste getekende

Allen succes toegewenst

 
Aanpassing coordinaten van leden; door ledenadministrateur vereniging.

Vanuit Compuclub hebben wij bericht ontvangen dat er regelmatig een reclame wordt ingediend omdat er niet met de juiste coordinaten wordt gerekend. Uiteraard is dit niet de bedoeling. Zorg ervoor dat het ledenbestand op tijd in orde is. De ledenadministrateur van de vereniging (meestal de secretaris) moet de coordinaten in het NPO ledenbestand aanpassen door in te loggen via duivensportbond.nl. Complucub haalt de gegevens op vanuit de NPO ledenadministratie.

Dus mocht u zien dat er niet met de juiste coordinaten gerekend wordt, geef dit door aan de ledenadministrateur van uw vereniging. Deze moet de gegevens dan per direct in het NPO Ledenbestand aanpassen. Voor de goede orde merken wij op dat zolang niet de juiste gegevens in het NPO ledenbestand zijn verwerkt de liefhebber in kwestie niet (of niet juist) in de uitslag kan worden opgenomen. Een reclame op deze grond is niet mogelijk. 

Dank voor de medewerking.

Bestuur Afdeling 5

 

 

 
Kampioenschappen 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 maart jl. is er een voorstel aangenomen om de kampioenschappen in 2022 te berekenen aan de hand van het verfijnd NPO systeem waarbij alle duiven tellen. WIj hebben het verzoek tot aanpassing aan de Compuclub doorgegeven. Helaas heeft Compuclub aangegeven dat er voor 2022 geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden in de berekening van de kampioenschappen voor het jaar 2022. Dit houdt in dat de afdelingskampioenschappen op dezelfde wijze als in 2021 zullen worden vastgesteld. 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Bestuur Afdeling 5

 
Hoklijsten insturen voor 1 april 2022

Hoklijsten insturen voor 1 april 2022

Net als voorgaande jaren moet iedereen ook dit jaar weer een hoklijst inleveren met daarop de ringnummers van de duiven die zich in de hokken bevinden. Zorg ervoor dat de hoklijst duidelijk leesbaar wordt ingevuld. Check ook meteen of duiven die zijn aangeschaft ook op uw naam staan. De hoklijsten moeten via de verenigingssecretaris digitaal ingestuurd worden naar; hoklijsten@afdeling5.nl . worden gestuurd en niet de N lijsten.  Op de hoklijsten dient het lidnummer vermeld te worden en tevens een bijlage toevoegen met lidnummers en wie een hoklijst heeft ingeleverd. Ook graag als pdf bestand opsturen!

En de N Lijsten mogen naar  chris.busscher@planet.nl  en dat voor 25 Maart 2022

Alvast dank voor uw medewerking

Bestuur Afdeling 5

 
Agenda alv voor 10 Maart 2022

Oudewater, 17-2- 2022

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op donderdag 10 maart 2022 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

Betreft: De agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.   Opening Voorzitter
 2.   Appel van kiesmannen
 3.   Vaststelling notulen
 4.   Evaluatie seizoen 2021
 5.   Verslag Penningmeester
 6.   Verslag Fbcc 
 7.   Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 8.   Voorstellen samenspelen (Bijgevoegd) 
 9.   Voorstellen Bestuur  (Bijgevoegd)                                  
 10.   Vaststellen Kampioenschappen  + Vluchtprogramma
 11.   Agenda NPO
 12.   Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 13.   Van het bestuur
 14.   Rondvraag

Het Bestuur

 
ALV op donderdag 10 maart

Op donderdag 10 maart wordt de voorjaarsvergadering van Afdeling 5 gehouden. De voorlopige agenda is reeds verzonden aan de besturen van de samenspelen. 

Voorstellen van verenigingen kunnen schriftelijk worden ingediend via de samenspelen. De voorstellen moeten door het bestuur samenspel voorzien worden van een pré advies en voor 10 februari 2022 verzonden zijn aan secretaris@afdeling5.nl .

De definiteve agenda plus vergaderstukken zullen uiterlijk drie weken voor de op 10 maart te houden ALV verzonden worden.

Bestuur Afdeling 5.
Uitkomsten Ledenvergadering Afdeling 5 en Ledenraad NPO

Beste liefhebbers,

Op basis van de door de kiesmannen van de samenspelen uitgebrachte stemmen is duidelijk geworden dat er met betrekking tot het lossen van de duiven van onze afdeling de meerderheid voor optie A heeft gekozen. Dit houdt in dat vanaf seizoen 2022 de oude duiven op elke wedvlucht totaal gelost zullen worden. De jonge duiven gaan de eerste twee wedvluchten in drie groepen (Rood, Wit en Blauw) los en daarna in een keer. De natour vluchten worden ook allemaal totaal gelost. Voor de africhtingen geldt dat er wel in groepen gelost zal gaan worden. 

Met betrekking tot de NPO ledenraad die afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden zullen wij de belangrijkste punten die zijn aangenomen, benoemen. Het nationaal vliegprogramma zoals dat door de NPO na 10 november is gepubliceerd, is aangenomen. Op twee punten staakten de stemmen (evenveel voor als tegenstemmen), daar volgt een tweede stemronde in maart 2022. Het betreft de punten:

 1. De vlucht A26 Marathon vervliegen als ochtendlossing (14 kiesmannen van de afdelingen voor ochtendlossing, 14 tegen)
 2. De vlucht Brive in week 31 (13 kiesmannen van de afdeling waren voor G vlucht, marathon + eendaagse fond en 13 kiesmannen waren voor het schrappen van de vlucht.

Voor beide punten is dus nog niet duidelijk hoe deze uiteindelijk op het programma komen. Dat wordt tijdens de NPO ledenraad in maart 2022 beslist. De rest van het nationaal vliegschema is wel vastgelegd. De officiele start van het seizoen 2022 gaat plaatsvinden op 23 april 2022 met de eerste Vitesse vlucht.

De invulling van ons eigen programma met losplaatsen zal pas plaatsvinden nadat de lijst met losplaatsen die voor de afdelingen beschikbaar zijn in 2022 bekend is geworden. Naar verwachting zullen de gesprekken met de NPO hierover in december gaan plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u nader informeren. 

Ten aanzien van de sectorindeling is het goed om te weten dat hierover ook gesprekken gaan plaatsvinden met NPO en de afdelingen. Ook hier zal in december een start mee gemaakt worden. 

Kortom op duivengebied is het wellicht en rustige periode, op bestuurlijk gebied staan er een hoop zaken op het programma.

Bestuur afdeling 5
ALV op 24 november

Beste samenspelbestuurders,

Afgelopen vrijdag zijn er opnieuw beperkende maatregelen aangekondigd. Een van de beperkingen is dat horeca en bijvoorbeeld sportkantines om 20 uur gesloten moeten worden. Inmiddels is duidelijk dat verenigingslokalen gelijk gesteld worden aan sportkantines hetgeen inhoudt dat deze formeel na 20 uur ook niet meer open mogen zijn. Vergaderen zit er in de avond dan ook niet in. Daarnaast denken wij dat het vanuit maatschappelijk oogpunt niet wenselijk is om met een grotere groep mensen bij elkaar te komen, ook niet als dit in de middag plaatsvindt.

Ons voorstel is dan ook om voor aankomende ledenvergadering de stemming schriftelijk te laten plaatsvinden. De punten waarover stemming gewenst is blijken uit de reeds in uw bezit zijnde vergaderstukken. Deze stukken zullen inmiddels besproken zijn of op korte termijn besproken worden met de verenigingen uit uw samenspel. Het standpunt vanuit het samenspel ten aanzien van de in stemming te brengen zaken zal dan ook al bekend zijn of dat spoedig zijn.

Om het overzichtelijk te maken zullen wij een lijst opstellen met daarin de zaken waarover er vanuit het samenspel een stem uitgebracht moet worden. Dit betreft met name punten voor de NPO vergadering van 27 november. Deze lijst zullen wij later deze week aan u doen toekomen. Wij willen u vragen om de lijst voorzien de uitkomst van het tijdens de samenspelvergadering door de verenigingen ingenomen standpunten en deze daarna aan secretaris@afdeling5.nl voor 23 november terug te sturen. Wij zullen dan de stemmen verzamelen en op 24 november de uitslag van de ter stemming gebrachte punten met u delen. Wij hopen dat u zich als samenspel besturen in deze opzet kunnen vinden.

Wij gaan er als bestuur wel van uit dat er op niet al te lange termijn een mogelijkheid is om een overleg in te plannen met de voorzitters van de samenspelen. Dit onder meer om punten als samenstelling bestuur, het opzetten van een commissie die een gedragscode gaat ontwikkelen en handhaven en bijvoorbeeld ook  wensen en ideeen over een nieuwe sectorindeling te bespreken. Dit is namelijk iets wat op de korte termijn agenda van de NPO staat. 

Bestuur Afdeling 5
Aankondiging Alv Vergadering van 24 November 2021

Afdeling 5 gaat een alv vergadering  houden op 24 November 2021

En dit volgens de dan geldende regels voor de Corona

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/agenda_afd5_24-11-2021.pdf

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/Concept_vlieg2022.pdf

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/voorstellen_opmerkingen_bestuur_oktober_31-10-2021.pdf

Het bestuur

 
Kampioenen huldiging 2021

Ook dit jaar, na een moeizaam jaar, zijn er toch weer kampioenen.

Dit spektakel gaan we dit jaar houden in zevenhuizen

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                               

Klik hier voor de uitnodiging
Aankondiging najaarsvergadering Afdeling 5

Op woensdag 24 november zal de najaarsvergadering gehouden worden. De concept agenda wordt binnenkort verstuurd aan de secretarissen van de samenspelen.

Voorstellen moeten worden ingestuurd via het samenspel. Het bestuur samenspel moet deze voorstellen voorzien van een pré-advies en uiterlijk 25 oktober insturen naar secretaris@afdeling5.nl . 

Voorstellen die niet via het bestuur samenspel worden ingestuurd of niet voorzien zijn van een pré-advies zullen niet in behandeling genomen worden.

Tegelijk maken wij gebruik van de mogelijkheid om een dringende oproep te doen aan geschikte kandidaten om zich aan te melden voor een functie in het bestuur van Afdeling 5. Er zijn meerdere plekken die ingevuld moeten worden om het besturen van de Afdeling in goede banen te kunnen leiden.

Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris@afdeling5.nl .

Klik hier voor de agenda in pdf

 

Bestuur Afdeling 5
Stemming inzake losplaats laatste natourvlucht Update 02-09

Een ruime meerderheid van de samenspelen heeft aangegeven te kiezen voor de optie om de laatste natourvlucht (18-09) vanuit Niergnies te laten plaatsvinden. De inkorving vindt plaats op vrijdag 17-09. Op donderdag 16-09 is er dan ruimte om in te korven voor een attractievlucht.

Vanuit de NPO hebben wij inmiddels begrepen dat er voor Orleans op basis van de reglementen geen vergunning wordt afgegeven. Fontenay sur Eure is de maximaal haalbare losplaats, dat gaat het dan ook worden. Inkorven kan op een beperkt aantal locaties. Er kunnen oude en jonge duiven worden ingekorfd. De vlucht telt nergens voor mee. De attractievlucht zal gehouden worden voor liefhebbers uit afdeling 5 en 6. Er is geen mogelijkheid om duiven van andere afdelingen mee te nemen.

Nadere info omtrent de inkorfmogelijkheden en dergelijke volgt.

Bestuur Afdeling 5
Winnaars Van der Valk kadobonnen Morlincourt

De winnaars van de kadobonnen van Van der Valk (eur 250 per stuk) zijn bekend.

In rayon West zijn de winnaars: Grinwis-van Alphen uit Ouddorp op plaats 775 en Kooke-Bos uit Hellevoetsluis op plaats 1539

In rayon Midden zijn de winnaars: D. van Duivenbode uit Leiden op plaats 780 en Sona Hagens uit Achthuizen op plaats 1558

In rayon Oost zijn de winnaars: Overbeek-Rijsbergen uit Oudewater op plaats 1197 en Houdijker en Zn uit Snelrewaard op plaats 2390

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

De activiteitencommissie
Extra prijzen op Morlincourt 21 augustus

Op de jonge duivenvlucht vanuit Morlincourt op 21 augustus zijn er extra prijzen te winnen. Per rayon (West, Midden en Oost) zijn er twee cadeaubonnen van Van der Valk Hotels ter waarde van eur 250 per stuk te winnen.

De waardebonnen kunnen worden gewonnen op de middenprijs en de laatste prijs. Indien de duif niet gezet is, gaat de prijs door naar de eerstvolgende duif die gezet is.

Inleg 25 cent per duif.  klik hier voor het voorbeeld om de gezette duiven in het verenigingsprogramma in te voeren. Dit moet uiteraard op de inkorfdag gebeuren met het verzenden van de deelname udp bestand. Aantal gezette duiven invoeren op niv 05 kolom 25

Voor meer informatie klik op : Flyer >>>

De activiteitencommissie
Geen oude duiven mee op jonge duiven vluchten!

Geacht bestuur,

Zoals In een eerdere mail wisseling (d.d. 22 juli)  is aangegeven door bestuur NPO wijzen wij u er nogmaals op dat er geen oude duiven ingekorfd mogen worden bij de jonge duivenvluchten.
Dit zou niet stroken met de besluiten genomen op de ledenraad NPO van 28 november 2020,  bestuur NPO is van mening dat elke bestuurslaag binnen de duivensport zich houdt aan NPO reglementen en besluiten van de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de duivensport, anders schaadt het algemeen belang van de duivensport.

Wij verwachten dan ook dat u de genomen besluiten op de ledenraad zo ook uitvoert en oude duiven niet toelaat bij de jonge duivenvluchten.

Met vriendelijke groet,

Huib Bransen

Secretaris

 
Vooruitzichten komend weekend; aanpassing programma Update!

Update 16.58uur: De meest recente informatie van het IWB is inmiddels binnen. Deze informatie is dusdanig dat we hebben besloten de vlucht met de jonge duiven af te lassen. 

Update 12.30 uur: Het IWB heeft zojuist aangegeven de vooruitzichten voor zaterdag voor lossingen op korte afstanden iets positiever te zien. Vanmiddag om 18 uur komt het IWB met een laatste update. Op basis daarvan wordt een besluit genomen of het inkorven voor de jonge duiven op vrijdag door kan gaan.

De lossing van de oude duiven vanuot Pt Sint Maxence blijft gewoon op vrijdag staan.

 

Zoals een ieder wellicht al gezien heeft, zijn de vooruitzichten voor komend weekend opnieuw niet goed. Vanuit het IWB is inmiddels ook een advies gekomen om dit weekend niet te lossen. Voor vrijdag zien de omstandigheden er wel goed uit. Dit houdt in dat de oude duiven die donderdag worden ingekorfd op vrijdag gelost zullen gaan worden. De losplaats zal, indien we daar een losvergunning voor krijgen, toch Pont Sint Maxence worden.Met veel creativiteit van het vervoer is dit hetgeen maximaal haalbaar is met betrekking tot het rijtijdenbesluit. De vlucht zal meetellen voor het midfondkampioenschap in de afdeling. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de vlucht voor de jonge duiven komen te vervallen. Het definitieve besluit daarover nemen we morgen. Uiteraard heeft dit consequenties voor de rest van het jonge duiven en waarschijnlijk ook het natoerprogramma daarover informeren wij zo spoedig mogelijk. 

Aanstaande maandag staat er in ieder geval inkorven voor een aftrichting vanuit Meer/Roosendaal op het programma. Er kan worden ingekorfd in de daarvoor aangewezen lokalen. Meer informatie hierover zullen in het weekend op het blog van het vervoer worden geplaatst.

Bestuur Afdeling 5
Aanpassing programma jonge duiven

Aanpassing programma jonge duiven

De weergoden laten ons de laatste weken in de steek met als gevolg dat er nog geen africhting voor de jonge duiven is doorgegaan. Ook de vooruitzichten voor de komende dagen zien er niet geweldig uit. Om er voor te zorgen dat onze jonge duiven toch goed voorbereid aan de wedvluchten kunnen beginnen, hebben we besloten het programma aan te passen. Hieronder het programma:

 

Vliegprogramma 2021  versie 07

 

 

 

week

datum

Jongen

Navlucht

MidweekseAfrichtingen

 

 

Blauw Wit /Rood

Blauw Wit /Rood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

3-7-2021

Meer/Roosendaal/Numansdorp T

 

 

27

10-7-2021

Meer/Roosendaal T

 

di 06-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

28

17-7-2021

Duffel/Lennik

 

di 13-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

29

24-7-2021

Lennik/Oudenaarde

 

di 20-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

30

31-7-2021

Quievrain/Quievrain

 

di 27-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

31

7-8-2021

Peronne ( do-3 groepen)

Meer T

 

32

14-8-2021

Pt.Maxcence

Duffel/Lennik

 

33

21-8-2021

Nanteuil

Lennik/Oudenaarde

 

34

28-8-2021

Pontoise sector

Quievrain/Arras

 

35

4-9-2021

Pt.Maxcence

Peronne (drie groepen)

 

36

11-9-2021

Fontenay sector

Peronne

 

37

18-9-2021

Orleans (attractie)

 

 

 

De bedoeling is om de eerste twee vluchten (17-07 en 24-07) de duiven in vijf groepen in plaats van drie groepen te lossen. Dit kan alleen als we daar toestemming van de NPO voor krijgen. De opzet is als volgt:

Op 17-07 indien toestemming NPO qua lossingen

 

Groep 1

ZHE + Westland

 

Lennik

 

Groep 2

Leiden

 

Duffel

 

Groep 3

HW

 

Lennik

 

Groep 4

MHO+MHW

 

Duffel

 

Groep 5

DS+GY+ZHO

 

Duffel

 
         

Op 24-07 indien toestemming NPO qua lossingen

 

Groep 1

ZHE + Westland

 

Oudenaarde

Groep 2

Leiden

 

Oudenaarde

Groep 3

HW

 

Lennik

 

Groep 4

MHO+MHW

 

Lennik

 

Groep 5

DS+GY+ZHO

 

Lennik

 
         

Op 31-07

Rood/Wit/Blauw

 

Quievrain

 

 

Uiteraard zullen er voor- en tegenstanders zijn van deze aanpassing, maar wij zijn van mening dat het belangrijk is om de jonge duiven een goede start te geven met voldoende opleer mogelijkheden.

Bestuur afdeling 5
Vogelgriep in Vleuten; regels gewijzigd 25-06-2021 binnen 10 km zone niet inkorven

Vogelgriep in Vleuten

Regeling vogelgriep gebied Vleuten gewijzigd.

De regeling voor de vogelgriep zijn gewijzigd, de regels die gelden voor de drie kilometerzone gelden nu ook voor de tienkilometerzone.

De wijziging in de regeling is veroorzaakt door leden die, ondanks dat wij het afgeraden hebben, op eigen initiatief zijn gaan bellen met de overheidsinstanties. Dit heeft ons genoodzaakt om ook contact op te nemen met het ministerie. De regeling kan op meerdere manieren worden uitgelegd, en het ministerie gaat onze uitleg van de regeling bespreken.

Dit houdt in dat, totdat er ander bericht komt, de regeling voor de liefhebbers die binnen de drie en tien kilometerzone wonen gelijk is.

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometerzone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

 

Tien kilometerzone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden. Ook deze liefhebbers kunnen niet meer inkorven voor wedvluchten.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

 

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

 
Africhting 26-06 gaat niet door!

Gelet op de voorspelde slechte weersomstandigheden op zaterdag is de kans op lossen morgen nihil. De vooruitzichten voor zondag lijjken beter, echter dan is er sprake van een oostenwind. Met andere woorden waarschijnlijk meteen twee nachten mand en de kans op oostenwind op zondag maken het verre van ideale omstandigheden om de jonge duiven de eerste keer via de afdeling af te richten. Het seizoen is nog lang en met de eerder aangekodigde aanpassing van het programma (het omzetten van de vlucht op 3 juli in een africhting) komt er nog genoeg ruimte voor een goede opleiding van de jonge duiven.

Het bestuur van afdeling 5 heeft dan ook besloten de africhting niet door te laten gaan. Hopelijk zijn de omstandigheden aanstaande dinsdag wel van dien aard dat deze africhting wel gewoon door kan gaan.

Bestuur afdeling 5
Aanpassing programma jonge duiven; 3 juli nog africhting

Omdat er de afgelopen weken nog geen gelegenheid is geweest om de jonge duiven mee te geven met een africhting via de afdeling, hebben we besloten om Duffel van 3 juli te laten vervallen en daarvoor in de de plaats een africhting te organiseren. De bedoeling is om qua losplaatsen hetzelfde aan te houden als aankomende zaterdag.

Het officiele jonge duiven programma start dan op 10 juli. 

Bestuur afdeling 5
Bericht inzake Cahors A26

Bericht inzake Cahors 2 juli 2021

In ons oorspronkelijke programma stond op 2 juli Cahors A26 met een ochtendlossing geprogrammeerd. Dit ervan uitgaande dat een dergelijke ochtendlossing ook gewoon meetelt voor de Nationale Kampioenschappen. Omdat er binnen onze sector onduidelijkheid was of een ochtendlossing wel voldeed aan de gestelde eisen is de vraag eind mei neergelegd bij de NPO. Via de NPO ontvingen wij het volgende bericht:

Op het nationale programma staan alleen middaglossingen, dus A26 is ook een middaglossing.

Staan er meerdere sectoren op 1 losplaats dan zijn gaan alle sectoren op dezelfde losplaats ook in 1 keer los.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Marinus

Om leden niet uit te sluiten van de Nationale Kampioenschappen is besloten de ochtendlossing aan te passen naar een middaglossing. In het programma op de website is deze wijziging ook doorgevoerd. Er is ten onrechte helaas geen aanvullend bericht geplaatst op de site. Hiervoor bieden wij onze oprechte excuses aan.

Voor 2022 zullen wij samen met Afdeling 6 Noord Holland optrekken om in het nationale programma voor dat jaar ook een ochtendlossing te realiseren op een van de reguliere marathon vluchten. 

Binnen ons eigen programma staat de ochtendlossing vanuit Brive op 13 augustus vast. Dit is geen nationale vlucht, dus deze gaat in ieder geval door.

Tegelijk maak ik van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat er binnen ons bestuur nog vacatures zijn. Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris@afdeling5.nl .

Namens bestuur Afdeling 5

Arthur van Marrewijk
Aanpassing aantal duiven inkorving Niergnies V24 naar 27

Hoewel volgens de NPO het hitteprotocol vandaag niet van toepassing is, hebben wij als bestuur besloten voor de inkorving van vanavond de aantallen duiven per mand te verlagen van 30 naar 27.

Bestuur Afdeling 5
Hitteprotocol 17 juni 23 duiven in de mand

Hitteprotocol vluchten die op donderdag 17 juni worden ingekorfd .


Ook voor de vluchten, die vandaag 17 juni 2021 worden ingekorfd is het hitteprotocol van toepassing.

Beste liefhebbers,

Voor komende dagen worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht voor bovengenoemde wedvlucht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden. In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/
Of het hitteprotocol ook voor de vluchten die morgen en in het weekend worden ingekorfd wordt later bekend gemaakt of het hitteprotocol van kracht is.

Bestuur NPO
Hitteprotocol Bordeaux nu 23 duiven in de mand

Zojuist heeft de NPO het onderstaande bericht verzonden:

Hitteprotocol

Voor de wedvlucht Bordeaux/Perigueux is het hitteprotocol van kracht

Beste liefhebbers,

Voor komende dagen worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht voor bovengenoemde wedvlucht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand) en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden. In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

 

Of het hitteprotocol ook voor de andere vluchten deze week van kracht is, wordt later in de week bekend gemaakt.

 

Bestuur NPO

 
Vogelgriep in Vleuten

Gisteravond laat bereikte ons het volgende bericht:

Vandaag 10 juni is vogelgriep geconstateerd in Vleuten

In Vleuten is vogelgriep uitgebroken. Per 21 april zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zones.

De consequenties zijn:

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

 

Tien kilometer zone.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht, zijn verboden. Inkorflokalen binnen dit gebied (1755 Oudewater, 1766 Woerden en 1767 Woerden) kunnen dus niet gebruikt worden. De liefhebbers buiten de drie kilometer zone, maar binnen de tien kilometer zone kunnen wel inkorven maar moeten naar een vereniging buiten de tien kilometer zone.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

 
Winnaars Electrische Gazelle fiets op Pontoise M21

 

Prijs winnaars Fietsvlucht Pontoise M21 29-05-2021

Beste liefhebbers van Afdeling 5,

Nadat de vorige vlucht vanuit Pontoise niet door kon gaan, is nu dan toch de Fietsvlucht vervlogen.

De winnaars van de elektrische Gazelle fiets zijn geworden:

Rayon West:

Op Prijs 1054  Grimbergen-Zuiderwijk uit Poeldijk

Rayon Midden:

Op prijs 1053  N. Turk uit Oude Wetering

Rayon Oost:

Op prijs 1209  J.J Eskes uit Streefkerk.

Alle winnaars van Harte Gefeliciteerd en alle deelnemers bedankt voor het inzetten van de duiven voor de fietsprijs!!

De fietsen zullen worden uitgereikt op de feestavond van Afdeling 5 die, zoals het er nu naar uitziet dit seizoen gewoon doorgang zal kunnen vinden.

Met vriendelijke groet

De Activiteitencommissie afdeling 5.

 
Winnaars elektrische Gazelle fiets M21

 

Ter ere van het 25 jarig bestaan van Afdeling 5 organiseren we een jublieumvlucht op Pontoise 29 mei 2021. Er is per rayon (West, Midden en Oost) een prachtige elektrische Gazelle fiets te winnen. De inleg bedraagt 50 cent per duif. De fiets wordt gewonnen op de middelste prijs van de rayonuitslag, uiteraard alleen als de duif voor de fietsprijs gezet is. Is de duif niet gezet, dan schuift de prijs naar beneden door naar de eerstvolgende voor de fiets ingezette duif.

Hoe in te schrijven en verdere omschrijving van de spelregels volgen binnenkort op de website van Afdeling 5.

Klik hier voor de FietsFlyer

klik hier voor het voorbeeld om de gezette duiven in het verenigingsprogramma in te voeren. Dit moet uiteraard op de inkorfdag gebeuren met het verzenden van de deelname udp bestand. Aantal gezette duiven invoeren op niv 05 kolom 25

De activiteitencommissie
Controleer NPO ledenbestand

De africhting vanuit Meer is door veel verenigingen gebruikt om alle apparatuur en andere zaken te testen. Ook zijn er uitslagen gemaakt. Daarbij is duidelijk geworden dat in meerdere samenspelen liefhebbers niet op de uitslag staan om de simpele reden dat hun hokcoordinaten niet in het NPO ledenbestand vermeld staan. Hierbij dus een oproep de secretaris van elke vereniging om via www.duivensportbond.nl het ledenbestand te controleren en daar waar nodig de ontbrekende coordinaten aan te vullen. Doe zit zo snel mogelijk, dat voorkomt een hoop gedoe bij de eerste wedvlucht.

Bestuur afdeling 5. 
ALV 8 MAART 2021

Verslag Digitale ALV maandag 8 maart 2021

 

 1. Opening

                Er zijn voor deze digitale ALV 21 kiesmannen uitgenodigd.

                Waarvan er voor 8 maart jl. 16 hun stem hebben uitgebracht op de Afdeling 5 stempunten.

 

 1. Bestuursverkiezing

Nieuwe bestuursleden.

Stempunt 2a: Dhr. Westhoeve.                16 Voor (aangenomen)

Stempunt 2b: Dhr. Noteboom.                 16 voor (aangenomen)

Stempunt 2c: Dhr. Briggeman.                   16 voor (aangenomen)

 

Rooster van aftreden.

Stempunt 2d: Rooster van aftreden.       13 voor (aangenomen)

 

In functie kiezen.

Stempunt 2e: Voorzitter A. van Marrewijk            13 voor (aangenomen)

Stempunt 2f: Secretaris J. Briggeman                     13 voor (aangenomen)

               

 

 1. Kiesregister Afdeling 5

Stempunt 3: Kiesregister Afdeling 5.                       16 voor (aangenomen)

 

 1. Vaststellen notulen ALV 9 maart 2020

Stempunt 4: Vaststellen notulen ALV 9 maart 2020.        16 voor (aangenomen)

 

 1. Email Harry Blaak inzake ALV 9 november.

Bijgevoegd in de uitnodiging ALV 8 maart 2021 (informatief)

 

 

 1. Bestuur kandidaten gezocht

Bestuurslid 8.    Geen aanmeldingen ontvangen

Bestuurslid 9,    Geen aanmeldingen ontvangen

 

 1. Decharge boekjaar 2020

Stempunt 7: Decharge boekjaar 2020.    13 voor (aangenomen)

 

 1. FBCC-verkiezing

Stempunt 8a: Dhr. Geerlings      16 voor (aangenomen)

Stempunt 8b: Dhr. Strijker           16 voor (aangenomen)

Stempunt 8c: Dhr. Van Riek        13 voor (aangenomen)

 

 1. Voorstellen

Stempunt 9a: Schrappen aftrekvlucht. 11 tegen (voorstel niet aangenomen)

Stempunt 9b: 5 Juni Chateauroux ipv Isoudun. 11 tegen (voorstel niet aangenomen)

 

 1. Voorstellen NPO-ledenraad

Separaat stemformulier (zie bijlage)

 

 1. Benoemen kiesmannen NPO-ledenraad

Stempunt 11a: A. van Marrewijk. 16 voor (aangenomen)

Stempunt 11b: R. Wijnties. 16 voor (aangenomen)

 

 1. Vliegprogramma 2021

Bijgevoegd in de uitnodiging ALV 8 maart 2021 (informatief)

 

 1. Kampioenschappen 2021 (inclusief aftrekvlucht)

Stempunt 13a. Kampioenschappen 2021 (inclusief aftrekvlucht) 11 voor (aangenomen)

 

 

 

Namens het bestuur Afdeling 5
Van het Bestuur

2021 26-01

Wij hebben berichten ontvangen dat er verenigingen zijn die afspraken hebben gemaakt over de in hun vereniging maximaal in te korven aantallen duiven. Omdat er zowel binnen de NPO als binnen Afdeling 5 geen inkorfbeperking is vastgelegd, kan genoemde inkorfbeperking niet gehanteerd worden op de vluchten dat een vereniging wil optreden als nationaal inkorfcentrum of als centraal inkorfpunt voor de dagfond/jonge duiven. Wil een vereniging deze beperking toch aanhouden, dan horen wij dat graag per mail via secretaris@afdeling5.nl . De vereniging zal dan niet opgenomen worden in het ophaalschema voor de dagfond en ook niet aangemerkt worden als nationaal inkorfcentrum.

Bestuur Afdeling 5
Verslag herindeling vlieggebieden nationaal

Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben gelezen heeft het nieuwe NPO bestuur ook de handschoen opgepakt daar waar het gaat om te komen tot nieuwe sectorale vlieggebieden in Nederland. Afgelopen maandag hebben heeft een afvaardiging van het NPO bestuur een online vergadering gehad met alle afdelingen , waarbij Arthur van Marrewijk afdeling 5 heeft vertegenwoordigd. Hierbij plaatsen we een kort verslag van deze vergadering.

We gaan ervan uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd

Het bestuur
Oprichten Activiteiten commissie

Beste liefhebbers,

Het bestuur van de afdeling heeft sinds kort een nieuwe Activiteiten commissie samengesteld, die gaat komend seizoen de competities voor de jeugd en de Ladies League (LL) groter ( groots) aanpakken. Zoals jullie wel gezien hebben, heeft het NPO bestuur een nieuw logo laten ontwikkelen voor de LL. Dit logo wordt momenteel voor alle afdelingen aangepast , zodat het een specifiek afdelingslogo wordt, maar wel met dezelfde landelijke uitstraling. Op deze manier krijgt de Ladies League eindelijk de aandacht die het verdient.

Binnenkort zal er ook een Activiteiten-blog op de website komen, waaronder dan de jeugd en Ladies League gaan vallen. We houden u op de hoogte!  De insteek van deze commissie zal zijn dat iedereen , vrouw of kind, amateur of professional op de uitslag komt. Tevens zal ook iedereen kans maken op mooie luxe prijzen. Wordt vervolgd!

Het bestuur

I.o.m. de Activiteitencommissie
Aankondiging najaars ALV

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we jullie meedelen dat de najaars ALV gehouden zal worden op maandag 9 november. De samenspelen hebben tot 12 oktober de mogelijkheid om voorstellen in te leveren voor de ALV. Het NPO zal op 9 oktober de benodigde stukken aanleveren die er besproken moeten worden op de  NPO Ledenraad die op 28 november gehouden zouden moeten worden. Aanstaande zaterdag 3 oktober is er een informeel overleg met alle afdelingen en secties over de beleidsstukkend die het NPO bestuur de laatste maanden heeft gepubliceerd. Deze stukken hebben in "Op de hoogte" gestaan, maar zijn ook aan de secretarissen van de samenspelen gestuurd. Deze zullen er zorg voor dragen dat alle verenigingen deze stukken ook nog een keer krijgen toegestuurd.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Het bestuur
Najaars ALV

Beste liefhebbers,

Het bestuur schrijft een ALV uit voor maandag 9 november, voorlopige agenda wordt dan 28 september rond gestuurd  aan de samenspel besturen(met NPO stukken die dan beschikbaar zijn) en de definitieve agenda op 19 oktober. De samenspelen kunnen voorstellen indienen tot 12 oktober. We wijzen de samenspelen er nogmaals op dat de voorstellen uit het samenspel besproken moeten zijn door het samenspel bestuur en voorzien zijn van een pré-advies. Voorstellen zonder pré- advies worden niet in de ALV behandeld. Hieruit kunt u afleiden dat de verenigingen het beste in de 1e week van oktober kunnen vergaderen.

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur 
Hitteprotocol van kracht voor inkorvingen deze week

Beste liefhebbers,

Onderstaand bericht ontvingen we van het bestuur NPO.

Hitteprotocol voor donderdag 13 augustus

Beste liefhebbers,

Voor alle vluchten die ingekorfd worden op donderdag 13 augustus is het Hitteprotocol van kracht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand)

en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.  Wel raden wij aan de geplande jonge duivenvluchten van komende week te beperken tot 1 nacht mand.

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

namens Bestuur NPO

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd

Het bestuur
Achtergrond informatie bij lossing Quivrain 1 augustus

Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van het zeer matige verloop van de vlucht Quivrain van afgelopen zaterdag hebben we met de LC en de verantwoordelijke meteoroloog gekeken naar de oorzaak hiervan.

Feit was dat vroeg lossen een negatief advies kreeg omdat er een front langs kust lag wat landinwaarts zou kunnen gaan trekken. Volgens de weermodellen was het de verwachting dat de bewolking ging oplossen in de loop van de morgen, waardoor de lossing vanaf 10.00 uur door zowel het IWB als Zimoa werd geadviseerd.
Ondanks het feit dat weer modellen, zeker op korte termijn, het vaak bij het rechte eind hebben, is hier afgelopen zaterdag geen sprake van geweest. De verwachte en voorspelde opklaringen bleven ( deels) uit waardoor er op een deel van de vlieglijn (te) lage bewolking aanwezig was. Dit heeft ertoe geleid dat de oriëntatie van vooral de jonge duiven ernstig verstoord is geweest.

Lossen vanaf 10.00 uur werd dus ingegeven door het groene licht van onze meteoroloog en door het bericht dat we na 10.30 uur niet meer mochten lossen van de Belgen. Daarbij was er op dat moment ook geen duidelijkheid of deze mogelijkheid er nog wel zou komen op zaterdag.

Zoals al eerder gemeld baart dit laatste de LC en het bestuur zorgen. Lossen onder lastige omstandigheden is al moeilijk genoeg omdat je naast het weer ook rekening moet houden met andere lossingen en afdelingen. Als dan ook de Belgische correspondenten nog een bepalende invloed gaan hebben wordt het window waarin je kunt lossen wel erg klein. Het bestuur heeft deze ontwikkeling al aangekaart bij het NPO bestuur , die het op haar beurt in bespreking heeft bij de KBDB. Het bestuur denkt er ook over na hoe we hier volgend seizoen mee om kunnen gaan, wellicht door het kiezen van een meer zuidelijk gelegen losplek.

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Corona update en incasso contributie gelden

Beste liefhebbers,

Inmiddels zijn er zoals jullie weten nieuwe maatregelen van kracht om het corona virus in te dammen. Een van die maatregelen is dat alle grote evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Wat deze precies gaan inhouden voor de duivensport is niet duidelijk. Uiteraard zijn we op de achtergrond bezig met het maken van alternatieve vluchtprogramma`s voor het geval we vanaf een bepaalde datum wel kunnen gaan vliegen. Ook de NPO is hiermee bezig en zal naar verwachting op korte termijn met een verklaring komen. Zodra hier meer van bekend is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Ondanks bovenstaande gaan er een aantal zaken ook gewoon door, zoals bijvoorbeeld het innen van de contributies voor dit jaar. Het is namelijk zo dat de contributie die wij als afdeling afdragen aan de NPO inmiddels al is voldaan. We vragen de verenigingen dan ook om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de juiste rekening staat, zodat deze gelden vlot geïncasseerd kunnen worden.  We vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ook vanaf deze plek willen we graag benadrukken, houd u aan de afgesproken regels en blijf gezond!

Het bestuur

 
Uitnodiging aan alle afdelingen, secties en platforms

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 5 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we wel onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag bijeenkomst herindeling afdeling

Beste liefhebbers,

 

Jullie hadden nog een verslag tegoed van de vergadering die er is geweest over de herindeling van de afdeling, deze is te vinden onder de volgende link.  Tevens hebben we een document gemaakt waarin alle op-en aanmerkingen zijn gezet die er door de samenspelen zijn gemaakt. Dit document is hier te lezen

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd. 

Het bestuur

 
Herindeling afdeling uitgesteld

Beste liefhebbers,

Afgelopen maandag hebben de samenspelen samen met het afdelingsbestuur een vergadering gehad met betrekking tot de voorgenomen herindeling van de afdeling. Voor dit moment kunnen we melden dat een herindeling voor het seizoen 2020 nog niet gaat plaatsvinden. Later volgen een kort verslag van de vergadering en de standpunten van de verschillende samenspelen.

Het bestuur
UPDATE : Voorstel herindeling afdeling 5

Beste liefhebbers,

Inmiddels zullen de plannen voor de herindeling via de samenspel besturen naar de verenigingen zijn gestuurd. Wij hebben begrepen dat er bij sommige samenspelen een inloopavond is georganiseerd om met elkaar te brainstormen over de opties om de afdeling anders in te delen en daarbij toekomst bestendig te maken. Bij het versturen van de plannen is grote zorgvuldigheid betracht, namelijk via de samenspelen de liefhebbers informeren. Toch hebben we begrepen dat de gedacht onder een klein deel van de liefhebbers  leeft dat er geheimzinnig gedaan wordt over de plannen. Laat dit nu juist totaal niet de insteek zijn van het bestuur. Om dit duidelijk te maken plaatsen we alle plannen nu ook nog eens op de website, om een en ander zo transparant mogelijk te maken. Nogmaals, als het goed is heeft u de informatie al via samenspel en vereniging ontvangen, maar beter dubbel dan helemaal niet. Kijk kritisch naar de voorstellen en geef zo nodig feedback aan uw samenspel. Binnen een paar weken zal het afdelingsbestuur opnieuw met de samenspel besturen vergaderen om alle input uit de samenspelen te evalueren. Aan de hand van die evaluatie gaan we verder met deze plannen, al dan niet aangepast, of verdwijnt alles in de prullenbak en blijft het bij het oude ( niet toekomstbestendige) vertrouwde.

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/werkgroep2019.pptx

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/herindeling2019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie12019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie22019.pdf

We rekenen op uw positief kritische en onderbouwde feedback.

Het bestuur

 

 

Beste liefhebbers,

Zoals u weet is er 30 september een informeel overleg geweest tussen de samenspel besturen en het bestuur van de afdeling. Een van de agenda punten was de uitwerking van een plan voor een mogelijke herindeling. Tijdens deze avond is er een optie besproken en naar aanleiding daarvan is er door diverse samenspelen gevraagd om nog een andere optie uit te werken. Dat is inmiddels gedaan.

De complete presentatie van de herindeling en de 2 uitgewerkte opties zijn naar alle samenspelen gestuurd, uiteraard met de vraag om dit naar alle verenigingen door te sturen. Inmiddels is op facebook de discussie alweer losgebroken over dit onderwerp, terwijl de meeste liefhebbers nog geen idee hebben van de onderbouwing van de plannen of de voorgestelde herindelingen. Sterker nog, men denkt te weten waarom deze herindeling er komt, blijkbaar hebben de bestuurders van afdeling 5 er voordeel bij. We hopen dat u als liefhebber deze zwartmakerij naast u neerlegt en kritisch kijkt naar de voorstellen en de onderbouwing. En ja, u zult dan verder moeten kijken dan uw eigen hok, maar we hebben er vertrouwen in dat dat lukt.  De intentie is om begin november weer met de samenspelen te vergaderen en dan te inventariseren wat de reacties uit de verschillende samenspelen zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Uitnodiging Kampioenenhuldiging 2021

Hierbij de uitnodigng voor onze jarlijkse feestavond
Attraktievluchten

Geachte Leden,

De Attractie Commissie verzorgt een Tv vlucht vanaf Fontenay op 4 Juni 2022

Poulebrief Niveau 5 Kolom 25 aantal duiven invoeren. aantal gaat vanaf de eerste getekende

Allen succes toegewenst