AFDELING 5 Zuid-Holland
Onrust over losplaatsen andere afdelingen

Beste liefhebbers,

We hebben gemerkt dat er onrust is onder de liefhebbers mbt de losplaatsen die andere afdelingen hebben gekozen de laatste weken. Ook het aantal lossingen van die afdelingen roepen vraagtekens op. We hebben dat vorige week reeds bij de NPO onder de aandacht gebracht, zij hebben dit deze week met de afdelingen opgenomen. Helaas was het voor deze week niet mogelijk om nog een wijziging te krijgen op de verschillende programma`s. Afdeling 7 is wel van 4 naar 3 losplaatsen gegaan, echter het grootste knelpunt zit bij de losplaatsen van afdeling 8. Inmiddels is er rechtstreeks contact met afdeling 8 en zullen we volgende met het bestuur en concoursverantwoordelijke aldaar om tafel gaan. We hopen dat we in goed overleg tot andere, meer oostelijk gelegen, losplaatsen kunnen komen.

Voor morgen betekent dit dus dat we voor een vroege lossing mede afhankelijk zijn van andere afdelingen, we rekenen op jullie begrip hiervoor.

We vertrouwen er weer op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Nieuws van het bestuur

Deze week heeft het bestuur een constructief gesprek gehad met het bestuur van de NPO. Over en weer hebben we onze visie gegeven over de te volgen route om de duivensport weer in een positieve stroming te krijgen. Uiteraard zijn we het nog niet over alle zaken met elkaar eens, echter het was goed elkaars standpunten in een persoonlijk gesprek aan te horen en te kunnen toelichten. Voor beide partijen is er werk aan de winkel, daar zal op een later tijdstip verder over gesproken worden.

Een van de zaken die we ook aangekaart hebben was onze zorg over de (jonge duiven) wedvluchten van vandaag. Het bestuur had al voorzien dat er door de vele lossingen van de afdelingen voor ons, het gewenste vroeg lossen zeer lastig zou worden. Daarnaast hebben we onze vraagtekens of de gekozen losplaatsen wel in overeenstemming zijn met de afspraken die er zijn gemaakt omtrent de verschillende vlieglijnen.  Als bestuur hebben we hierover vanmorgen dan ook officieel een vraag neergelegd bij het bestuur van de NPO om hier de komende weken kritisch naar te kijken en zo nodig in te grijpen.

Wij vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Toelichting afgelasten J25 Duffel

Omdat er ons wat vragen bereikten mbt de genomen beslissing voor het afgelasten van J25 Duffel willen we hier een korte toelichting op geven.

Primair hebben we met betrekking tot het besluit om de jonge duivenvlucht af te gelasten ons laten voorlichten door de meteoroloog die wij wekelijks raadplegen, dit was nog voordat er een advies van het IWB kwam. Daarbij waren een aantal zaken doorslaggevend, namelijk de grote kans dat er niet vroeg gelost kon worden en het feit dat in de vroege ochtend de wind naar Oost zou draaien , kracht 2-3. Door de latere lossing zouden de jonge duiven iig een deel van de vlucht in (te) warm weer terecht gekomen zijn. Gezien deze ongunstige vooruitzichten hebben we uiteindelijk besloten J25 Duffel af te gelasten.

Daarnaast is het zo dat we het advies van de IWB inzake de oude duiven niet volgen omdat we de argumenten daarvoor niet zwaarwegend genoeg vinden. Het afdelingsbestuur heeft niets tegen een instituut als het IWB, want het welzijn van de duiven staat voorop. Echter we begrijpen de onrust onder de liefhebbers over de gegeven adviezen en de wijze waarop dat (soms) onderbouwt is. Hierover gaan we als bestuur binnenkort met de NPO in gesprek om eens van gedachten te wisselen hoe we dit soort zaken kunnen verbeteren in de toekomst.

Daarom staan we nu met de oude duiven zoals op het programma staat in Melun en hopen daar morgen te gaan lossen

Het bestuur

 

 
Duffel (C25) wordt Meer

Zoals u inmiddels wellicht vernomen heeft, is besloten om de vlucht vanuit Duffel (C25) te laten vervallen en te wijzigen in een africhting vanuit Meer. Dit alles heeft te maken met de zeer moeizame start die wij dit jaar kennen met de jonge duiven. Van de midweekse africhtingen zijn er twee afgelast en afgelopen dinsdag is een groot deel van de voor de africhting ingekorfde duiven weer teruggebracht naar de lokalen. Afgelopen zaterdag is de africhting wel doorgegaan, echter bij veel liefhebbers is deze zeer moeizaam verlopen. Om de jonge duiven toch goed voorbereid aan de rest van het seizoen te kunnen laten beginnen is in overleg met de betrokken commissies besloten om de vlucht C25 vanuit Duffel te laten vervallen en om te zetten in een africhting vanuit Meer.

Wij hebben nog bekeken of er een mogelijkheid is om naast de africhting vanuit Meer ook nog een vlucht voor de oude duiven vanuit Duffel te organiseren.  De ervaring heeft echter uitgewezen dat de kans op het maken van fouten op een dubbel vlucht, zowel op de vereniging als bij het overladen, erg groot is. Daarnaast zal het ook logistiek en vervoerstechnisch problemen gaan geven.

Dit weekend derhalve naast de vluchten vanuit Pau, Bordeaux en Chateauroux geen vitessevlucht, maar een africhting vanuit Meer. Volgende week dinsdag staat er weer een africhting vanuit Meer op het programma en volgende week zaterdag zal het jonge duiven programma starten met een vlucht vanuit Duffel.

Deze beslissing is door de concourscommissie in nauw overleg met het bestuur genomen. U mag van ons aannemen dat we daarbij alle afwegingen hebben gemaakt die voor deze lastige beslissing nodig waren. Wij gaan ervan uit u met deze informatie voldoende op de hoogte te hebben gebracht en vertrouwen erop dat u er begrip voor heeft dat wij het belang van de jonge duiven, onze toekomst, de hoogste prioriteit hebben gegeven.

Het bestuur
UPDATE!! Sector vlucht Melun 15-06 16.45 uur

Update! Sectorvlucht

Beste liefhebbers,

 

Zoals jullie vanmorgen al op de website hebben kunnen vernemen is de losplek voor de sector vlucht Melun veranderd in Sezanne. Heel kort willen we hier ingaan op de keuze voor deze vlucht, aangezien er inmiddels al weer veel berichten op social media verschijnen die kant nog wal slaan.

De NPO heeft zowel afdeling 5 als 6 pas op het allerlaatste moment laten weten dat we alleen een losvergunning voor Sezanne zouden krijgen. We hebben hier uiteindelijk voor gekozen omdat we uiteraard wel een concours willen dit weekend. Maar het moge duidelijk zijn dat het bestuur niet tevreden is met de wijze waarop dit door de NPO is aangepakt. Meer dan een week geleden was men al op hoogte van het feit dat de sectorale vlucht op losse schroeven stond, terwijl er uiteindelijk pas 1 dag voor de inkorving aktie wordt ondernomen. Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan en tot de nodige irritaties heeft geleid bij de betrokkenen mag duidelijk zijn. Uiteraard volgt er binnenkort een evaluatie om de ontstane plooien weer glad te strijken.

Berichten dat het bestuur het vliegprogramma aan de laars lapt of dat er invloed is geweest van grote spelers op dit besluit zijn dus volledig uit de lucht gegrepen, niemand binnen afdeling heeft inspraak en invloed gehad op de uiteindelijke losplaats.

We wensen iedereen een vlot en mooi concours toe, geniet van de thuiskomst van de duiven! Fijn weekend.

Het bestuur

 

Beste liefhebbers,

Via afdeling 6 bereikte ons zojuist het bericht dat de NPO een mogelijk alternatief heeft om alsnog een midfond sectorvlucht te vervliegen dit weekend. Aangezien wij op het moment van dit schrijven zelf nog niets van de NPO gehoord hebben kunnen wij dan ook nog geen oordeel vellen over het geboden alternatief. De Franse bond geeft morgen uiterlijk 9.30 uur uitsluitsel waar de alternatieve losplekken zijn. Wij hopen dat onze liefhebbers en het bestuur zich in deze alternatieven kunnen vinden.

We vinden deze gang van zaken bijzonder vervelend en onwenselijk, echter we kunnen geen ijzer met handen breken. We vertrouwen er weer op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Onduidelijkheid over sectorvlucht Melun

Beste liefhebbers,

Een aantal van u al zal het wellicht opgevallen zijn dat er ruis is ontstaan over de sectorale midfond vlucht die voor dit weekend op het programma staat. Om te voorkomen dat er nog meer onduidelijkheid gaat ontstaan willen we als bestuur uitleggen wat er nu speelt. Zeker gezien de verklaring die Afdeling 6 nu op de website heeft gezet. 

In goed overleg hebben we afgelopen najaar en dit voorjaar met Afdeling 6 een vliegprogramma in elkaar gezet waarin we een aantal (ook niet sectorale) vluchten samen zouden gaan vervoeren en vliegen. Afdeling 6 had voor de sectorale midfond vluchten een voorkeur voor Mantes la Jolie, echter daar mogen we niet meer lossen. Afdeling 5 heeft daarop Melun op het vliegprogramma voorgesteld, dit programma is op 10 maart door de ALV aangenomen. Na deze vergadering is het aangenomen vliegprogramma door ons verstuurd aan de verantwoordelijk binnen afdeling 6. Er was dus bekend dat deze sectorvlucht naar Melun zou zijn. Afdeling 6 heeft echter op haar programma steeds Mantes la Jolie laten staan. Dat bij het bestuur van afdeling 6 wel bekend was dat we naar Melun zouden gaan blijkt wel uit het feit dat we een week of 4 geleden zijn benaderd door Afdeling 6 om Melun te veranderen in Pontoise. Dit ivm de zwaarte van het seizoen. Ook binnen ons bestuur is er een evaluatie van het seizoen geweest maar we hebben op dat moment toch besloten om nog niet aan het vliegprogramma te gaan sleutelen.

Dat afdeling 6 zich nu verschuilt achter het aangenomen NPO vliegprogramma en aangeeft dat Afdeling 5 eenzijdig de losplek heeft aangepast is een pertinente onwaarheid. Dit heeft het bestuur, bij monde van de secretaris, vanmorgen ook ondubbelzinnig laten weten aan de voorzitter van het NPO. Het bestuur van afdeling 5 is ten alle tijden bereid om mee te denken, echter als we met feitelijke onjuistheden worden geconfronteerd zijn we niet thuis. Het argument van zwaarte gaat zoals het er nu naar uitziet komend weekend ook niet op, met een vlucht die zo`n 35 km verder is dan het door Afdeling 6 gewenste Pontoise hebben we het over een geschatte extra concoursduur van 25 minuten.. 

Maar wij willen als bestuur niet over alle voors en tegens gaan uitweiden, ons gaat het erom dat afspraak, afspraak is. De boodschap die we het NPO vanmorgen gegeven hebben is dat wij gewoon naar Melun gaan, zoals afgesproken. Het NPO wil persé een sector vlucht dus zij beraden zich nu hoe de impasse doorbroken zou kunnen worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment weer voldoende te hebben geinformeerd, we hopen snel op een definitief akkoord voor Melun

Het bestuur

 

 
Dieseltoeslag op vrachtprijzen per 1 juni

Beste liefhebbers,

Zoals enige weken geleden al gemeld hebben we dit jaar te maken met fors stijgende brandstofprijzen. In de begroting gaan we dit jaar uit van een dieselprijs van € 1,33 per liter. Met die prijs zijn we de afgelopen maanden uit de voeten gekomen. Echter de aantrekkende economie zorgt ervoor dat onder andere de brandstofprijzen maar door blijven stijgen. We hebben al enige tijd te maken met een hogere dieselprijs dan waarmee gecalculeerd is, echter het bestuur wilde niet te ad hoc reageren op deze ontwikkeling. We verwachten echter niet dat de prijzen zullen stabiliseren maar alleen maar verder door zullen stijgen. Vanaf 1 juni zullen ivm de dieseltoeslag de vrachtprijzen per duif met € 0,05 verhoogd gaan worden.

Wij zullen als bestuur vinger aan de pols houden en aan het eind van deze maand bekijken of de huidige verhoging toereikend is voor de volgende maand.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Communicatie rondom vlucht Peronne

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we kort reageren op de lossing van Peronne van 28 april.

Gezien de weersomstandigheden van zaterdag en zondag is er achteraf bezien een juiste beslissing gemaakt om de duiven zaterdag vroeg en in 1 keer los te gooien. Het verloop was niet heel vlot, maar dat is te verwachten onder deze omstandigheden. Echter de berichten die we ontvingen uit alle hoeken van de afdeling was dat de meeste liefhebbers s avonds hun duiven allemaal weer thuis hadden. Daarnaast was het qua resultaten een mooi gelijkmatig verloop met in alle Rayons nagenoeg dezelfde snelheden.

Dat er kritiek was op de berichtgeving rond de lossing is logisch en terecht, de LC heeft ook aangegeven dat dat anders had gemoeten, “nader bericht 9.00 uur” had uiteraard beter geweest. De reden van het vervroegen van de lossing heeft te maken met het feit dat de LC een positief advies van de meteoroloog kreeg wat afweek van zijn bericht een uur eerder. De LC heeft op dat moment besloten dit advies te volgen en te gaan lossen. Het feit dat er maar weinig tijd was om te lossen en het feit dat meer afdelingen op Peronne stonden heeft ertoe geleid dat de lossing niet in groepen maar in 1 keer is gedaan. Dit is in goed overleg met de andere afdeling en de Belgen gegaan.

Dat dit bericht eerder te lezen was op de website van Brabant dan onze eigen website is uiteraard onwenselijk, maar wel te verklaren. De LC kiest ervoor om pas berichten te plaatsen als de duiven weg zijn en het vertrek een status mee kan krijgen. Dit duurt uiteraard even. Als Brabant er dan voor kiest om te melden dat Afdeling 5 al gelost heeft en zij gaan lossen om 9.15 uur, komt onze website later met de berichtgeving dan de “buren” . Hier is zaterdag ook al contact over geweest met Brabant om dat in het vervolg te voorkomen.

We vertrouwen er u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Het bestuur stelt zich voor....

Beste liefhebbers van afdeling 5,

Zoals u inmiddels al begrepen heeft is er sinds 10 januari jl. een nieuwe bestuur aangetreden voor onze mooie afdeling. Graag willen we ons als bestuur aan u presenteren.

Het heeft even geduurd maar het is er dan toch van gekomen, afdeling 5 heeft een nieuw bestuur. In de afgelopen vergaderingen is meer dan eens terug gekeken op het proces hiernaartoe en alle info hierover is te vinden in de verslagen. Wij gaan er dus ook niet meer op terug kijken, wij willen namelijk de blik richten op de toekomst en vooruit met de afdeling! Wij denken met dit bestuur 9 capabele mensen aan het roer te hebben die, allemaal met hun specifieke kwaliteiten, richting gaan geven aan het beleid wat er uitgevoerd gaat worden. Hierover straks meer.

De eerste maanden stonden vooral in het teken van gesprekken met alle commissies om deze zo compleet mogelijk te bemannen. Hier zijn we inmiddels aardig in geslaagd, op de website kunt u terug vinden wie er in welke commissie zit. Zoals u kunt zien hebben we een nieuwe website laten maken, de oude voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Wij hopen hiermee een eerste stap gezet te hebben in de verbetering van de informatie voorziening.

Het is duidelijk dat het bestuur voor een aantal grote uitdagingen staat, die we met open vizier te lijf willen gaan. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen, herindeling van de rayons vanaf 2019, een vliegprogramma waar iedereen zich in kan vinden en extra aandacht besteden aan de jonge duivenvluchten. Maar primair hebben we als bestuur de taak om het vertrouwen van de liefhebbers weer terug te winnen. Dit willen we bereiken door transparanter te zijn en beter te communiceren, niet alleen als het om de lossingberichten gaat, maar ook nieuws en andere mededelingen vanuit het bestuur. Een eerste signaal dat het met dat vertrouwen op dit moment wel goed zit hebben we ontvangen door de unanieme verkiezing van dat nieuwe bestuur. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat dit uniek is in bestuurlijk duivensportland. Tja zal de kniesoor denken, bij gebrek aan “beter”… Wij zullen er alles aan doen om u ervan te overtuigen dat we niet “beter” dan dit bestuur nodig hebben. Maar daar hebben we uw steun wel voor nodig.

Hoe willen we dat bereiken vraagt u zich ongetwijfeld af. Het antwoord is eenvoudig maar daarnaast net zo moeilijk. Als u naar de genoemde uitdagingen kijkt zult u ervaren dat dit u allen aangaat, niemand uitgezonderd. Dat betekent dat we primair een gemeenschappelijk doel hebben en daar wringt hem de schoen in de duivensport. We willen eigenlijk vooral naar de eigen situatie kijken, daarna heel soms nog naar die van een clubgenoot, maar de onbekende liefhebber uit het samenspel kijkt zelf maar even hoe en wat hij verder doet. We zeggen als bestuur niets nieuws, MAAR DIT MOET ANDERS!

We zullen als bestuur dus een breder draagvlak moeten creëren voor de beslissingen die er genomen moeten worden. Wij hebben echt niet de illusie dat we het iedereen naar de zin kunnen gaan maken echter wij gaan ons uiterste best daarvoor doen door de wensen van alle liefhebbers zo goed mogelijk in kaart te brengen. U zult begrijpen dat we niet alle liefhebbers persoonlijk kunnen spreken, de verenigingen en samenspelen hebben hier een belangrijke rol in. Zij zijn primair in het leven geroepen om de afdeling van de broodnodige informatie en feedback te voorzien. Hier is nog veel te winnen, te vaak vernemen we nog dat er binnen vereniging niet (meer) wordt vergaderd, hoe komt de mening van de liefhebber uit die vereniging dan bij het samenspel terecht , laat staan bij het bestuur.  Om toch dicht bij de liefhebber te komen hebben we besloten om , voor het eerst, met een stand van afdeling 5 op de Voorjaarsbeurs te gaan staan. We hopen op die manier , onder het genot van een bak koffie en een lekkere koek, positieve feedback te krijgen hoe zaken anders kunnen en moeten in de duivensport. Ons devies bij die veranderingen zal wel zijn dat we het met elkaar moeten doen. Concreet betekent dit dat je als liefhebber, vereniging en samenspel soms moet geven en soms kan nemen. Het aantal deelnemers verandert, de indelingen veranderen, het weer verandert, zelfs met een veranderende maatschappij hebben we rekening te houden. Het kan dus niet zo zijn dat de duivensport nog steeds bedreven wordt als 20of 30 jaar geleden. Velen zullen er aan moeten wennen, maar veranderingen in de duivensport zijn noodzakelijk om deze in stand te houden. Echter wilt u, hoe klein de bijdrage ook is, uw steentje hieraan bijdragen?. KAN NIET BESTAAT NIET, WIL NIET DES TE MEER!

Het bestuur heeft ook al ideeën op welke wijze we na het seizoen met elkaar aan de slag gaan om de noodzakelijke veranderingen vorm te gaan geven, maar we zijn er van overtuigd dat u ook bruikbare ideeën heeft, laat ze horen!  

Wij als bestuur hebben er in ieder geval zin in, we hopen dat u het zelfde positieve gevoel heeft over onze afdeling, als dat zo is kunnen we met elkaar bouwen als een toekomstbestendige duivensport.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur afdeling 5
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/