AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur Blog
Bestuursleden gezocht

Nu het vliegseizoen weer ten einde loopt, breekt er weer een periode aan waarin keuzes gemaakt moeten worden voor volgend jaar en de jaren er na. Denk hierbij aan het vliegprogramma voor 2024 maar ook vaststellen kampioenschappen, evaluatie hitteprotocol maar ook aan een andere indeling van de afdelingen in Nederland waar over nagedacht moet gaan worden. Het afdelingsbestuur bestaat nog uit 5 personen, er zijn dus nu al 4 open plekken. Ondergetekende stopt na bijna 6 jaar dit seizoen ook en dan is er sprake van een bestuur dat in ondertal is. Er is dus dringend behoefte aan mensen die tijd en energie willen stoppen in het goed laten lopen van de organisatie. Het is daarbij wel de bedoeling om voor een periode van minimaal 3 jaar als bestuurder aan te treden. Aanmelden kan via secretaris@afdeling5.nl. Doe er een korte motivatie bij. 

De eerste aanmelding is inmiddels ontvangen, er is nog meer plek dus wil je je inzetten voor de afdeling voor een periode van minimaal 3 jaar meld je dan snel aan.

Namens bestuur Afdeling 5

Arthur van Marrewijk
Argenton E31 inkorven op woensdag 2 augustus

Om vragen te voorkomen: de vlucht E31 Argenton te vervliegen op zaterdag 5 augustus zal worden ingekorfd op woensdag 2 augustus. Deze vlucht telt gewoon mee voor de kampioenschappen in Afdeling 5 en kan ook meegeteld worden voor de Olympiade. De vrachtpirjs inclusief dieseltoeslag wordt gesteld op eur 1,50 per duif.

 

Bestuur Afdeling5
Nationaal Inkorfcentrum? Zorg dat ledenbestand en registraties op orde zijn.

Op verzoek van de rekenenaar hierbij een oproep aan alle nationale inkorfcentra. Zorg ervoor dat het ledenbestand up to date is (op te halen via de site van de npo www.duivensportbond.nl) en zorg er voor dat ook de registratie van Winver voor het NIC op orde is. Dat scheelt een hoop problemen bij de eerste inkorving voor de overnacht.

Met vriendelijke groet

Bestuur Afdeling 5
Duif opgevangen? Haal deze op!

Aan de afdelingen,

De klachten over wangedrag van liefhebbers van wie een duif is opgevangen nemen toe. Bij het NPO Bureau komen gemiddeld 4-5 meldingen per week binnen hierover. De klagers zijn vaak particulieren zonder duiven en of een dierenopvang of dierenambulance. Eigenaren laten niets van zich horen of erger nog bezondigen zich aan allerhande dieronvriendelijke uitingen of handelingen. Je kunt er bij wijze van spreken op wachten dat dit binnenkort escaleert met grote imago schade voor de duivensport als gevolg. Niets doen is geen optie meer. Vandaar dat het NPO Bestuur per direct een aantal maatregelen gaat afkondigen zoals uiteengezet in de bijgevoegde notitie “Van de NPO Bestuurstafel Opgevangen duiven”

Het NPO Bestuur is van oordeel dat de huidige reglementen voldoende mogelijkheden bevatten om op te treden. Hierna volgt een korte uiteenzetting:

 

Huidige reglementaire situatie:

Hoe om te gaan met opgevangen duiven wordt op twee plaatsen in onze reglementen geregeld.

In de NPO Gedragscode staat hierover:

Zorg je als eigenaar ervoor dat verdwaalde duiven weer op hun plek komen.

De Gedragscode is weer opgenomen in de NPO Statuten artikel 35 lid 4

De “Gedragscode Duivensport” is in overeenstemming met Statuten artikel 38 lid 2 en 3 bindend voor alle leden van de N.P.O.

 

In het HR staat in artikel 44 en 45 het volgende:

Artikel 44 Niet of onvolkomen naleving

Bij niet of onvolkomen naleving van Statuten, Reglementen of voorschriften NPO kunnen door Bestuur NPO de volgende besluiten worden genomen: het intrekken van lossing vergunningen, van erkenningen en toekenningen van rechten verleend door Bestuur NPO, het verbod tot deelneming aan alle of bepaalde wedvluchten en aan de Nationale Manifestatie. Beroep tegen deze extra maatregelen staat open bij het bevoegde College binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst besluit Bestuur NPO

 

Artikel 45 Administratief verzuim

Als administratief verzuim genoemd in artikel 34 van de Statuten NPO worden aangemerkt:

a. het spelen met andermans duif;

b. het niet fatsoenlijk reageren op een opgevangen duif;

c. lossen zonder toestemming of vergunning;

d. deelnemen aan een vlucht waarvoor geen toestemming verstrekt is;

e. overtredingen op het gebied van reclame.

 

Artikel 13 van de NPO Statuten: Verplichtingen Leden (Met name de artikelen 1, 3, 5, 7, en 10)

Leden NPO zijn verplicht:

1. De Statuten en reglementen en besluiten van de organen van de NPO na te leven; Besluiten zijn bindend vanaf het moment dat zij genomen zijn, tenzij bij besluitvorming is aangegeven dat deze op een ander moment ingaat.

3. alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;

5. de belangen van NPO, van één van haar organen of van de duivensport in de breedste zin des woords niet te schaden;

7. de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden en andere evenementen deelnemende duiven te bevorderen.

10. alle overige verplichtingen, welke NPO in naam van haar Leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;

 

Samenvattend:

In de reglementen en Gedragscode hebben we geregeld dat je als liefhebber ervoor moet zorgen dat opgevangen duiven weer op hun plek komen en dat je fatsoenlijk moet reageren op een opgevangen duif. Verder hebben we volgens HR Art. 44 de bevoegdheid sancties op te leggen zoals een verbod op deelname aan vluchten. Artikel 13 van de Statuten biedt de mogelijkheid gemaakte kosten te verhalen op de leden. We menen dat deze zaak voldoende urgent is en dat er reeds voldoende reglementaire onderbouwing is om nu handelend op te treden. Wel zullen we dit onderwerp agenderen voor de najaar Ledenraad 2023 waar we in een allesomvattend besluit e.e.a. nogmaals kunnen bevestigen en tevens de laatste inzichten en ervaringen kunnen meenemen.

 

Bijgevoegd Van de Bestuurstafel wordt morgen gepubliceerd in Op de Hoogte

 

Namens het NPO Bestuur,

Mvrgr Gerard van de Aast secr. ai.
Bericht NPO; Rapport Raad voor Dieraangelegenheden gepubliceerd op 2 mei

Rapport RDA ‘Plezier voor mens en dier?’ gepubliceerd

Dinsdag 2 mei is het Rapport ‘Plezier voor mens en dier’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) verschenen. In het onderzoek van de RDA en het rapport komt ook de duivensport aan bod. Ruud Tombrock (Forumvoorzitter RDA): “Sporten, spellen en evenementen met dieren zijn belangrijk in onze samenleving. We zien dat mensen die betrokken zijn bij sport en ontspanning met dieren hun activiteit koesteren en soms een innige band onderhouden met het dier. In een aantal gevallen wordt dat al vertaald in structurele maatregelen voor dierenwelzijn. De verschillen blijken echter groot. Het belang van het dier moet altijd voorop staan. Hiervoor zijn nu principes uitgewerkt, zogenaamde aanbevelingen die helpen bij het opstellen en uitvoeren van  dierenwelzijnsplannen.”

Deze leidende principes vormen ook de basis voor ons Beleidsplan ‘Toekomstbestendige duivensport’, zoals dat al enkele jaren geleden is vastgesteld.

Aan de slag
De RDA zegt in de zienswijze niet dat bepaalde vormen van sport of vermaak met dieren meteen zouden moeten worden afgeschaft.  De RDA geeft aan dat aandacht voor het dier en de dialoog, en plannen maken voor verbetering belangrijk zijn. Vervolgens kan er worden bekeken wat ervan de plannen terechtkomt en volgen er consequenties als men niet verandert. We gaan als NPO Bestuur aan de slag om – in samenwerking met onze WOWD - het gevraagde Dierenwelzijnsplan op te stellen.

Door op de ingeslagen weg
Met het beleidsplan en de leidende principes als basis kunnen we als duivensport door op de ingeslagen weg, waarbij we vanuit zelfregulering maatregelen nemen om de duivensport op een verantwoorde en binnen maatschappelijke omstandigheden te kunnen blijven beoefenen. Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op het vergroten en versterken van het bewustzijn richting duivenliefhebbers dat de toenemende aandacht voor dierenwelzijn consequenties kan hebben voor onze sport wanneer het welzijn van onze duiven niet gewaarborgd is. En tot slot blijft aandacht nodig voor goed vervoer, zo veel mogelijk risicoloze lossingen en nadenken over onderwerpen zoals het aantal vluchten per seizoen.

Tot slot
Binnen de huidige aanbevelingen van de Raad zien we voldoende mogelijkheden om de duivensport te kunnen blijven beoefenen. Er is werk aan de winkel, maar dat is niet erg. We zijn al een eind op weg!
Ledenadministratie en coordinaten

Afgelopen weekend is gebleken dat er toch nog gegevens (met name coordinaten) ontbreken in het NPO ledenbestand waardoor liefhebbers niet in de uitslag zijn opgenomen. Oproep aan alle verenigingsfunctionarissen, loop het ledenbestand nog een keer door en zorg er voor dat alle noodzakelijke gegevens waaronder de coordinaten gevuld zijn. Dit voorkomt de teleurstelling van niet in de uitslag opgenomen worden.

Bestuur Afdeling 5
Insturen D- en W bestanden naar Compuclub verplicht

Zoals in het infoboek vermeld staat, is elke vereniging/inkorfcentrum verpicht om na het inkorven het UDP bestand (D)  en na het afslaan het UPD bestand (W) direct in te sturen naar de rekenaar (Compuclub). Alle verenigingen/inkorfcentra zijn verplicht de UDP op elektronische wijze altijd aan Compuclub aan te leveren.

Bestuur Afdeling 5
Maak van de africhting deze week een trainingsvlucht

Komende zaterdag staat de africhting vanuit Roosendaal/Duffel op het programma. Maak gebruik van de mogelijkheid om ook meteen alle systemen te testen. Dus gewoon over de antenne, klok inlezen, bestand insturen naar de compuclub en op zaterdag afslaan, bestand insturen en een uitslag maken. Eventuele problemen komendan snel aan het licht en kunnen dan opgelost worden voordat volgende week de eerste echte vlucht op het programma staat.

Check ook of bij alle nieuwe leden en/of nieuwe combinaties de coordinaten gevuld zijn in het NPO ledenbestand.

Er is nu nog tijd om de puntjes op de i te zetten.

Bestuur Afdeling 5
Aftreden bestuur samenspel Gouwe IJssel

Beste leden van samenspel Gouwe IJssel

Op 27 maart jl. hebben wij vanuit het bestuur van Gouwe IJssel een schrijven ontvangen waarin men aangeeft dat het huidige (interim bestuur) aftreedt en dat er geen nieuwe bestuurders zijn gevonden. Dit is een betreurenswaardige zaak. Ook erg jammer dat wij als bestuur pas gisteren zijn geinformeerd terwijl de berichtgeving al twee dagen eerder op diverse sociale media te vinden was.

Uiteraard reageren wij op het schrijven, zeker omdat er een aantal zaken in staan die niet juist zijn. 

Binnen samenspel Gouwe IJssel is geen bestuur meer, dat is duidelijk, echter de grenzen en dergelijke betreffende een samenspel worden vastgesteld in een ALV. Nu er geen bestuur is, wil dat niet zeggen dat er geen samenspel meer is en dat er geen samenspel uitslagen meer gemaakt worden. Dat bepaalt de Afdeling, de kosten daarvoor worden immers ook gedragen door de afdeling. De opcenten brengen wij ook gewoon in rekening, die zullen net als andere jaren gereserveerd worden. 

In de brief wordt ook vermeld dat wij als bestuur niet hebben meegewerkt om eerlijk spel te bevorderen door mee te werken aan een correctie van de grenzen, dan wel andere zaken als inkorfbeperking en de beperking van het aantal deelnemende duiven per erf. Dat is niet correct. Ten aanzien van het opnieuw indelen van de gebieden in Zuid Holland hebben wij regelmatig aangeven dat dit alleen mogelijk is als een meerderheid van de samenspelen daar aan mee wil werken. Die meerderheid is er tot nu toe niet. Met betrekking tot de wens van deelnamebeperking en het fenomeen aantal duiven per erf, is het duidelijk dat er in het voorjaar van 2022 door de algemene vergadering van Afdeling is besloten om het voorstel zoals dat door bestuur NPO is voorgelegd, te accorderen. Tijdens de in maart 2022 gehouden ALV waren ook de kiesmannen van Gouwe IJssel aanwezig In het NPO voorstel stond het volgende:

Inkorfbeperking/deelname maxima
Voorstel:
- Er komt geen inkorfbeperking
- Wel komt er een maximum aan het aantal deelnemende duiven per liefhebber op een
wedvlucht van 150 oude en 250 jonge duiven.
Alle duiven boven de maxima van 150 oud en 250 jong nemen automatisch deel als
invliegduif.
Toelichting
Er komt geen inkorfbeperking. Het staat de liefhebber vrij zoveel duiven in te korven als gewenst.
Wel komt er een maximum aan het aantal deelnemende duiven per liefhebber aan een concours. Per
vlucht nemen er per liefhebber maximaal 150 oude en 250 jonge duiven deel aan het concours. De
gedachte daarachter is niet om liefhebbers te beknotten maar wel om uitwassen tegen te gaan.
Momenteel staat het eenieder vrij met een ongelimiteerd aantal duiven te spelen. Wat zouden we
ervan vinden als liefhebbers in de toekomst 1.000 of nog meer duiven gaan inkorven voor een
wedvlucht?
De voorgestelde maxima zijn overigens op dit moment slechts voor een enkeling bereikbaar. Dus hoe
genaamd niemand wordt beknot in zijn keuzevrijheid wat betreft het aantal duiven waarmee men wil
deelnemen aan een concours. Mede daarom is dit ook het moment om over deelnamebegrenzing
een besluit te nemen.
Uiteraard zijn er ook geluiden dat de voorgestelde maxima van 150 oud en 250 jong veel te ruim zijn
zeker als bijvoorbeeld op een Natour vlucht er zowel oude als jonge duiven worden ingekorfd. Het
NPO bestuur kiest met dit voorstel ervoor om niemand te beknotten in zijn spelplezier, anderzijds
duidelijke grenzen te stellen aan het maximale aantal wedstrijdduiven per vlucht van een liefhebber.
Uit de antwoorden van en dialoog met de afdelingen en sectie Sportbeleving bleek dat er geen
draagvlak is voor een inkorfbeperking maar wel voor afspraken om toekomstige excessen te
voorkomen. Het voorstel sluit hierbij aan. Het NPO bestuur zal erop toezien dat deze afspraak niet
wordt omzeild door bijvoorbeeld onder meerdere namen vanaf een gezamenlijk erf te spelen.
Besluiten in deze van het NPO bestuur zijn bindend waarbij bestaande situaties worden
gerespecteerd.

Het NPO voorstel is vervolgens door de NPO Ledenraad bekrachtigd en dat houdt in dat hetgeen aangenomen is ook bindend is voor de Afdelingen, rayons en samenspelen. 

Diverse malen hebben wij in reactie op voorstellen vanuit Gouwe IJssel aangegeven dat een aanpassing in maximum aantallen duiven die mee kunnen doen voor de uitslag, dan wel de omschrijving van een erf, via de NPO ledenraad geregeld moeten worden. Daar zijn de huidige bindende afspraken gemaakt en daar moet dan ook een aanpassing gedaan worden. In de stukken die verzonden zijn voor de algemene ledenvergadering van Afdeling 5 is dit uitvoerig toegelicht. Daarbij is ook aangegeven dat er overleg is geweest met bestuur NPO en dat er voor het najaar van 2023 een voorstel gedaan zal worden om er voor te zorgen dat de maximum aantallen deel te nemen duiven per erf zullen gaan gelden. Dit moet juridisch goed dichtgetimmerd worden. 

Wij betreuren het zeer dat het bestuur van het samenspel niet heeft willen luisteren naar de argumenten vanuit het afdelingsbestuur waarin wordt omschreven dat het simpelweg doen van een voorstel tot inkorfbeperking in combinatie met een verlagen van de aantallen niet houdbaar is. Dit kun je, gelet op de afspraken die gemaakt zijn in de NPO ledenraad, niet op afdelingsniveau danwel samenspel niveau zomaar aanpassen. 

Wij krijgen als afdelingsbestuur sterk het gevoel dat alle akties die door het bestuur samenspel Gouwe IJssel zijn ondernomen , gericht zijn tegen 1 combinatie en dat kan niet de bedoeling zijn. Als er een aanpassing moet komen in eerder gemaakte afspraken moeten die voor iedereen in Nederland gelden. Wij hopen dat er binnen het samenspel Gouwe IJssel toch liefhebbers opstaan die bereid zijn om als interim bestuurder van het samenspel op te treden en er zo voor te zorgen dat de liefhebbers in Gouwe IJssel vertegenwoordigd worden in algemene ledenvergadering van de afdeling.

Met vriendelijke groet

Bestuur Afdeling 5
Open dag Vervoer 2023

Open dag vervoer naar tevredenheid verlopen

Bedankt voor  al het werk en aandacht

https://photos.app.goo.gl/1nRGvQ5NWLhyxedc9
23-02-2023 ALV vergadering van 8 Maart 2023

Aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op woensdag  8 maart 2023 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

                                                   Afdeling 5 Zuid-Holland

 

                                                                                                                    Opgericht 30-11-1996 

                                                                  K.v. K. nr. 40448581      

Oudewater, 23-02-2023

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

Betreft: De agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.   Opening Voorzitter
 2.   Appel van kiesmannen
 3.   Vaststelling notulen
 4.   Jaarverslag  Secretaris 2022
 5.   Evaluatie seizoen 2022
 6.   Verslag Penningmeester
 7.   Verslag Fbcc 
 8.   Bestuursverkiezing 
 9.   Voorstellen Bestuur 
 10.   Voorstellen Samenspelen                               
 11.   Vaststellen Kampioenschappen  + Vluchtprogramma
 12.   Agenda NPO
 13.   Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 14.   Van het bestuur
 15.   Rondvraag

 

U kunt hier de Agenda inclusief voorstellen bekijken in pdf

 

 Het Bestuur
Notulen ALV 23-11-2022

Geachte bestuurders Samenspelen en Verenigingen

Bij deze de notulen en vluchtprogramma 2023 van de gehouden Najaar vergadering op 23 November 2022

link naar Notulen ALV 23-11-2022

link naar vliegprogramma 2023

Het Bestuur
Notulen alv Afdeling 5 + Vliegprogramma 2023

PDF Notulen van de alv van afdeling 5 gehouden op 23 November 2022

PDF Vliegprogramma van de alv van afdeling 5 gehouden op 23 November 2022

 Afdeling 5 Zuid-Holland                              Opgericht 30-11-1996                           K.v. K. nr. 40448581

Notulen van de A.L.V. van Afdeling 5 gehouden op Woensdag 23 November  2022

Aanwezig; Namens het bestuur Arthur v Marrewijk. Marian van Leeuwen , Chris Busscher.en Arno Zwinkels. Rene Notenboom is afwezig met kennisgeving  

 1. Opening; Voorzitter heet een ieder welkom en begint met de vraag om 1 minuut stilte voor de mensen die ons ontvallen zijn.

Tevens een kleine terug blik op het seizoen dat qua lossingen prima verlopen is, met slechts op een enkele vluchten een lossing op zondag.

Het grootste probleem is (en dat zal naar verwachting ook nog wel even blijven) de vogelgriep. Veel liefhebbers zijn daar dit jaar gedupeerd door de maatregelen die als gevolg van de uitbraken zijn opgelegd. Of er voor seizoen 2023 al een oplossing is, is zeer de vraag.

De prijsuitreiking is prima verlopen, een goede opkomst bij zowel de kampioenen als de ladies. Iedereen  een bedank voor de gene die dit hebben mogelijk gemaakt

Tevens de melding dat Jaap Westhoeve terug is getreden uit het bestuur. We zitten nu op de minimale bezetting van vijf personen. Dat is te weinig, zeker omdat er volgend jaar in ieder geval 1 bestuurslid zal aftreden vanwege het bereiken van de maximale termijn. Er moeten dus capabele bestuursleden bij komen.  

 1. Appel afgevaardigden; aanwezig zijn de navolgende Kiesmannen / vrouw per samenspel

Twee kiesmannen (een van Westland en een van Midden Holland West) door ziekte afwezig

 

 1. Vaststellen van de Notulen van de alv van Maart 2022    

       Deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd 

Antoon van de Burg vraagt wel of  er al iets gedaan is aanhet afscheid van Nelis Breedijk, dit heeft al weer een aantal jaar geleden plaatsgevonden, maar hij heeft nooit een bedankje ontvangen. Antwoord bestuur: dat pakken we op tijdens de jeugd dag in januari 2023.

 1. Voorstellen Samenspelen

Drechtsteden 

Week 18 06-05 Een vitesse vlucht, omdat voor deze datum in het nationaal vliegprogramma een vitesse vlucht is   voorzien      .

Bij het vliegen van een midfond vlucht zal voor de liefhebbers deze vlucht niet tellen voor de olympiade en nationaal kampioenschap.

Is aangepast in het vliegprogramma

Een gelijktijdige ochtend lossing vanuit Bordeaux en Agen (ZLU) wordt als onzin gezien. Maak daarom van Bordeaux een middag lossing

Zie het Nationaal vliegschema is aangenomen voor drie jaar, dus tot en met seizoen 2024. Opmerking; er wordt een commissie samengesteld die het Nationale Vliegprogramma gaar evalueren. Deze commissie moet in augustus 2023 met een advies komen ten aanzien van de verbeteringen die doorgevoerd zouden kunnen worden in 2024.   

Een Midfond vlucht (eventueel als reserve vlucht die gaat tellen als er een eerdere midfond vlucht afgelast is).

Is aangepast in het vliegprogramma er staat extra vlucht geprogrammeerd

Limoges (ochtendlossing

Zie meest recente aanpassing in het vliegprogramma; er wordt een extra vlucht vanuit Bordeaux geprogrammeerd

 

Week 37 16-09 Attractievlucht van (minimaal) 400 km

Zie meest recente aanpassing in het vliegprogramma  Komt een reserve vlucht (week 37) voor de jonge duiven bij. Deze reservevlucht wordt alleen geactiveerd als er bij de jongen midfond (week 31 tot en met week 36) in een weekend geen vlucht vervlogen kan worden.

De totale lossingen van afgelopen jaar worden zeer gewaardeerd, graag zal samenspel Drechtsteden daarom zien dat ook in 2023 al vluchten totaal gelost worden (met enige uitzondering de 2 eerste jonge duiven vluchten).

De  lossing in drie groepen (Rood,   Wit en Blauw) zal alleen bij toepassing zijn voor de jonge duiven bij de vluchten tot en met Lennik. Quievrain en verder gaat totaal los.

 Op de vorige week gehouden vergadering van Samenspel Drechtsteden kwam het verplicht   elders inkorven bij te weinig deelnemende duiven aan de orde.

 Dit naar een zustervereniging gaan om toch te kunnen inkorven is altijd voor een aantal leden    aanleiding om dan maar niet in te gaan korven.

 In de tijd dat de duivensport toch al steeds verder afkalft, is het zonde dat deze genoemde leden dan ook nog eens afhaken.

Als oplossing hiervoor is het toestaan dat de desbetreffende vereniging hun duiven aanlevert bij een zustervereniging.

              Dit vanzelfsprekend alleen als er minimaal 5 inkorvende leden zijn en dat het aanleveren ten alle tijden gebeurd onder toezicht van 2 bestuursleden.

 Als extra zekerheid zou men ook nog eens kunnen overwegen om een mandenlijst in te vullen en deze lijst te overhandigen bij het aanleveren.

 Aangezien dat dit aanleveren van de duiven een ‘normale’ gebeurtenis is in meerdere afdelingen in ons land, zien wij niet in dat dit niet toegestaan gaat worden in Afdeling 5 Zuid-Holland.

Bestuur afdeling; dit onderwerp is al vaker aangekaart. Vanwege concoursveiligheid wordt aanleveren niet toegestaan. Liefhebbers zullen er aan moeten wennen dat er vaker elders ingekorfd zal moeten worden. Verenigingen worden kleiner, er komt steeds meer werk terecht op de schouders van een kleinere groep vrijwilligers dus samenwerken/gezamenlijk inkorven kan ook op dat gebied voordelen opleveren

Voorstellen Samenspel Westland-Den Haag

             -Lossingen jonge duiven 2023.

              Bij aanname concept vliegprogramma 2023 waarbij het seizoen met de jongen eerder start,   de jonge duiven pas totaal lossen vanaf losplaats Quievrain, ook als deze losplaats bv pas de vierde wedvlucht is.

Totale lossingen zullen ook in 2023 het geval zijn, met uitzondering van de jonge duivenvluchten tot en met Lennik.  Quievrain en verder gaat totaal los

Lossingen natour 2023

             De eerste natourvlucht in 3 losgroepen lossen, daarna totaal.

 

 Totale lossingen zullen ook in 2023 het geval zijn, met uitzondering van de jonge    duivenvluchten tot en met Lennik. De africhtingen op zaterdag zullen wel in 3 groepen gelost worden. 

Herziening Hitteprotocol (NPO ledenraad)

            Voor de jongen een goede zaak. Voor de ouden is in het geval van hitte een korte wedstrijd geen probleem bij tijdige lossing. (Zie aanpak in België)

 Het nieuwe hitteprotocol is vorig jaar door de NPO Ledenraad aangenomen. Er is veel overleg  geweest om tot dat protocol te komen.  Indien vluchten mogelijk zijn voor slechts een deel van Nederland omdat het daar koeler is, is een beperkt hitteprotocol mogelijk. Dat is dit jaar ook al gebeurd. Overigens is er een verschil in de spelregels van het hitteprotocol voor jonge en oude duiven

. -Ophalen/ laden

         Niet meer achterstevoren inladen van duiven in Westland waarna deze elders worden   overgeladen. Er zijn in het Westland voldoende duiven waardoor dit niet nodig is.

         Planning rouleren in wagens maken en naleven zodat niet wekelijks dezelfde verenigingen op dezelfde (gunstige) plek in de wagen zitten. Dit moet mogelijk zijn omdat er voor de vlucht het aantal duiven wordt opgegeven en bekend is.

      Het vervoer maakt de routes en bepaald wat er mogelijk is.

      -Lossingen met Noord-Holland

        Geen gezamenlijke lossingen met Noord-Holland indien dit niet strikt noodzakelijk is omdat           vlieglijn/ trek van de duiven naar oostelijke richting wordt verplaatst.

        Alleen sectorvluchten worden tegelijk met afdeling 6 gelost.

      -Lay out afdelingsuitslagen

       Vanaf pagina 1 beginnen de standaard uitslag. De uitslagen van de overige systemen na de           .

       standaard uitslag vermelden want het draait uiteindelijk om de standaarduitslag

 Vorig jaar is er op de NPO ledenraad al besloten hoe de uitslag voor heel Nederland er uit    moet zien. Dat is beginnen met de standaard uitslag. Vanaf 2023 moet dit gerealiseerd zijn.

Indien er in 2023 een midfondvlucht van 400+ km op donderdagavond  wordt ingekorfd ook een vitesse vlucht op vrijdag organiseren zodat liefhebbers die hun duiven niet op 400+ km willen spelen wel de mogelijkheid krijgen om hun duiven mee te geven op een kortere afstand in betreffend weekend.

Het programma  biedt de mogelijkheid om iedere week in te korven voor een vitesse of midfondvlucht. Dat moet voldoende zijn, dat is ook de mening van de vergadering

Herindeling Afdeling 5

Initiatief voor een mogelijke herindeling van de huidige afdeling 5. De afdeling indelen in 4 smallere lengte- stroken waarbij hokken op coördinaat worden ingedeeld. Indeling in lengterichting is obv windrichting en windkracht eerlijker dan herindeling in de  breedte stroken.

Er zijn geen plannen op dit moment. Plannen maken heeft alleen zin als de grote meerderheid van de samenspelen bereid is de huidige samenspelgrenzen los te laten

Maar er zal begin volgend jaar een voorzitters overleg komen om het een en ander te bespreken

Samenspel Midden Holland Oost

 De jonge duivenvluchten enkele weken eerder beginnen met .

 korte vitessevluchten zodat er jonge duiven ingepast kunnen worden

      die om wat voor reden dan ook een vlucht gemist hebben.

 Nu kan dat niet omdat de sprongen direct te groot zijn om nog in te passen en worden verwezen  naar de natour.

      Hieronder enkele gemotiveerde voorstellen hierover.

Eind van het jonge duivenseizoen een reservevlucht voor de jonge duiven voor als er eventueel   een vlucht afgelast word. Hitteprotocol etc

     De meerderheid van de kiesmannen is voor; Is aangepast in het recente vliegprogramma

Dagfondvluchten uitbreiden naar 6 vluchten: Bestuur afdeling: Nationaal vliegprogramma telt 5 vluchten, die staan in conceptprogramma. De 6de vlucht die in 2022 op het programma stond kende een lage deelname. Mede daarom 5 vluchten in programma.

De meerderheid van de kiesmannen is voor; Is aangepast in het recente vliegprogramma

De marathonvluchten terug uit te breiden naar 6 vluchten.

Ook hierover een gemotiveerd voorstel hieronder

De meerderheid van de kiesmannen is voor; Is aangepast in het vliegprogramma

Zuid-holland Oost

De vereniging PV Stormvogels stelt het volgende voor:

Vanwege verschillende lossingsperikelen met afdeling 6, is ons voorstel om niet meer met deze afdeling vervoerd en gelost te worden

Er wordt alleen tegelijk met afdeling 6 gelost op de sectorvluchten. Onze duiven worden alleen door ons eigen vervoer vervoerd.

Hoeksewaard  e/o

Wij zouden graag het artikel: 137 van het wedvluchtreglement gewijzigd zien.

      Artikel 137 1. Jonge duiven nemen niet deel aan meerdaagse fondvluchten. 2. Jonge duiven nemen niet deel aan de nationale eendaagse fondvlucht voor oude duiven. 3. Jonge duiven nemen niet deel aan wedvluchten waarvan de afstand meer bedraagt dan de maximale afstand, die binnen de Afdeling waartoe de Basisvereniging behoort, is toegestaan. Voor de Afdelingen 1 t/m 4 geldt de maximale afstand tot Orleans; voor de Afdelingen 5 t/m 7 en 12 geldt de maximale afstand tot Ablis, voor de Afdelingen 8 en 9 geldt de maximale afstand tot Mantes la Jolie en voor de Afdelingen 10 en 11 geldt de maximale afstand tot Morlincourt.

      Er is inmiddels overleg met bestuur NPO om dit artikel aan te passen. Naar verwachting zal er in voorjaar 2023 een aangepast voorstel komen.

De (eventueel) te organiseren attractievlucht (na de laatste jonge duivenvlucht) niet op voorhand af te lassen. En hiervoor vroegtijdig deze vlucht te promoten met attractieprijzen

Er is op verzoek van de kiesmannen een reserve jonge duivenvlucht opgenomen in het vlieg programma in week 37. Deze reservevlucht wordt alleen geactiveerd als er bij de jongen midfond (week 31 tot en met week 36) in een weekend geen vlucht vervlogen kan worden.

Graag willen wij, bestuur en leden meer weten over de voorstellen van de herindeling Afd 5, die 2   jaar al zijn uitgesteld, of deze in gang gezet gaan worden voor 2023?

Er zijn geen plannen op dit moment. Plannen maken heeft alleen zin als de grote meerderheid van de samenspelen bereid is de huidige samenspelgrenzen los te laten

Maar er zal een voorzitters overleg komen om het een en ander te bespreken

5   Agenda NPO van de alv van 26-11-2022

De stemlijst werd door genomen met div  opmerkingen

Punt 5b  De lossingen Nationaal; bij geen gelijk advies nationale lossing commissie besluit het NPO bestuur. Dat besluit moet dan wel genomen worden na overleg met de lossingscommissie van de sectoren

6c-4 Gp vlucht

Hiermee is de stem verhouding 8 voor 10 tegen

Punt 6c-6 Insturen D & W bestanden Cloud

     Hier zijn we tegen met algemene stemmen  18

Bij Punt  6c geeft Gerard van Leeuwen uitleg aangaande de uitslagen. In maart 2021 is in de   vergadering aangenomen hoe de uitslagen er uit gaan zien. Dat zal onder meer zijn; eerst de normale uitslag dan de grootmeester en dan het hok .

 Alle uitslagen + kampioenschappen boven verenigingsniveau gaan er hetzelfde uitzien. Als een samenspel naast deze standaard uitslag nog een andere uitslag of kampioenschap wil moet men dat in overleg met compuclub regelen. De kosten voor deze extra uitslag en/of andere kampioenschappen komen voor rekening van het samenspel.  

6   Vliegprogramma Afdeling 5    2023 zoals is aangenomen op de alv van 23 November 2022

7 kiesmannen / Vrouw voor de NPO Ledenraad

Drie leden van het bestuur zijn beschikbaar en na overleg in de vergadering stelt Wim Groen zich beschikbaar om mee te gaan. Daarmee hebben we voldoende  kiesmannen om onze 4 stemmen te kunnen uitbrengen.

De volgende kiesmannen gaan naar de Ledenraad op 26 november; Arthur v Marrewijk,  Arno Zwinkels, Wim Groen en Chris Busscher

De vergadering gaat hiermee akkoord

8   Wat ter tafel komt

Antoon van de Burg;  We missen iemand op deze vergadering, namelijk Jan Eskes

Arthur en Ruud den Dunnen geven uitleg;

ZH Oost heeft 1 kiesman. Die kiesman doet namens het samenspel het woord. Jan Eskes is geen kiesman namens ZHO. Als er vragen zijn met betrekking tot het vervoer mag Jan, ook als is hij geen kiesman, daar iets over zeggen.  Dit doet hij dan als lid van de vervoerscommissie. Ook aan de rondvraag kan Jan deelnemen.

Jan was dus gewoon welkom op deze vergadering. Het is zijn keuze geweest om niet aanwezig te zijn. Dat er bij het besluit van Jan meespeelt dat er binnen de afdeling leden zijn die van mening zijn dat zij alles op social media kunnen roepen over het bestuur, het vervoer en de persoon Jan Eskes is diep triest. Helaas is er weinig tot niets wat hier aan gedaan kan worden. De gedragscode die door de NPO Ledenraad is aangenomen biedt te weinig sanctie mogelijkheden. De personen die het nodig vinden anderen continu te beschadigen zouden meer door hun omgeving gecorrigeerd moeten worden. Dat is ook een taak van bestuurders van de verenigingen waar men lid is.

Op maandag 28 november staat er in ieder geval een overleg gepland met Jan Eskes.

9 Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de positieven inbreng en sluit de vergadering om 22.12 uur.

 
foto's Kampioenen Huldiging Afdelng 5 En de Ladies Leaque 2022

Foto's Van onze Kampioenen Huliging en de Ladies Leaque 2022 wat zeer geslaagd was

Hulde aan al die hier aan hebben mee gewerkt

https://photos.app.goo.gl/tH7t2PRE88drGEC79
Aankondiging Alv van 8 Maart 2023