AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur Blog
Corona update en incasso contributie gelden

Beste liefhebbers,

Inmiddels zijn er zoals jullie weten nieuwe maatregelen van kracht om het corona virus in te dammen. Een van die maatregelen is dat alle grote evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Wat deze precies gaan inhouden voor de duivensport is niet duidelijk. Uiteraard zijn we op de achtergrond bezig met het maken van alternatieve vluchtprogramma`s voor het geval we vanaf een bepaalde datum wel kunnen gaan vliegen. Ook de NPO is hiermee bezig en zal naar verwachting op korte termijn met een verklaring komen. Zodra hier meer van bekend is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Ondanks bovenstaande gaan er een aantal zaken ook gewoon door, zoals bijvoorbeeld het innen van de contributies voor dit jaar. Het is namelijk zo dat de contributie die wij als afdeling afdragen aan de NPO inmiddels al is voldaan. We vragen de verenigingen dan ook om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de juiste rekening staat, zodat deze gelden vlot geïncasseerd kunnen worden.  We vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ook vanaf deze plek willen we graag benadrukken, houd u aan de afgesproken regels en blijf gezond!

Het bestuur

 
Update maatregelen ivm corona virus

Beste liefhebbers,

 

Inmiddels is ook het bestuur NPO met een verklaring omtrent maatregelen ivm het corona virus gekomen. Deze verklaring kunt u hier lezen. Vooruitlopend op de bestuursvergadering van as woensdag kunnen we wel aangeven dat we deze richtlijnen zullen volgen. Zodra er meer bekend is zullen we dit via de website bekend maken.

Het bestuur
Mogelijke gevolgen corona maatregelen!

Beste liefhebbers,

Uiteraard volgen jullie allemaal het nieuws over de corona crisis. Vanmiddag zijn er weer nieuwe maatregelen bekend gemaakt die een behoorlijke impact hebben. Wat dit precies gaat inhouden voor onze hobby is nu nog niet bekend. Wel denken we dat u er rekening moet houden dat we later zullen starten met het seizoen. Aanstaande woensdag vergadert het bestuur , we zullen u donderdag op het hoogte brengen welke maatregelen er getroffen gaan worden met betrekking tot onze sport. Dit zal mede afhangen welke mededelingen het NPO bestuur hierover zal doen.

Inmiddels bereiken ons vragen over het inleveren van de hoklijsten. Ook hier gaan we als bestuur naar kijken. We hebben gehoord dat er verenigingen zijn die de hoklijsten ophalen bij de liefhebbers thuis of ze door de liefhebbers bij de verantwoordelijke verenigingsfunctionaris laten brengen.  Deze scant ze daarna in en verstuurt ze naar secretaris2@afdeling5.nl Dit is zeker een goede optie om ervoor te zorgen dat de hoklijsten op tijd ingeleverd worden.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Bekendmaking en oproep NPO bestuur kandidaten

Oproep aan kandidaat NPO bestuurders.

De eerste kandidaten voor het nieuwe NPO bestuur hebben zich inmiddels gemeld. (zie bijgesloten informatie)

Het is belangrijk dat na een bestuurlijk turbulente periode de duivensport weer verder kan. Een goed functionerend NPO bestuur is daarbij van groot belang.

Als afdeling ondersteunen wij de oproep aan kandidaat NPO bestuurders om zich te melden. U kunt zich melden bij de Afdeling secretaris.

Met vriendelijke sportgroet,

Het bestuur.
Kandidaturen nieuw NPO bestuur

Vrijdag 28 februari a.s. worden kandidaten voor het bestuur bekend gemaakt

 

Het oplossen van de bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een gezamenlijke aanpak. Na het uitwerken van een bestuurlijke agenda op 15 februari jl. is de volgende stap het samenstellen van een nieuw NPO bestuur.

Om dat eensgezind op te pakken hebben de door het NPO ingestelde Selectie Commissie en ondergetekenden een gesprek gehad en wachten we nog op een antwoord van de Selectiecommissie.

 

Komende vrijdag, 28 februari a.s., verwachten we de door ons benaderde kandidaten voor het NPO-bestuur bekend te kunnen maken. Kandidaten kunnen zich behalve bij ons, uiteraard ook kandidaat stellen langs de daarvoor geëigende kanalen.

Vanzelfsprekend zal er volledige vertrouwelijkheid richting kandidaat-bestuurders in acht worden genomen.

 

Gerard v.d. Aast

Gert Visser.

Harry Blaak
Kandidaturen nieuw NPO bestuur

Vrijdag 28 februari a.s. worden kandidaten voor het bestuur bekend gemaakt

 

Het oplossen van de bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een gezamenlijke aanpak. Na het uitwerken van een bestuurlijke agenda op 15 februari jl. is de volgende stap het samenstellen van een nieuw NPO bestuur.

Om dat eensgezind op te pakken hebben de door het NPO ingestelde Selectie Commissie en ondergetekenden een gesprek gehad en wachten we nog op een antwoord van de Selectiecommissie.

 

Komende vrijdag, 28 februari a.s., verwachten we de door ons benaderde kandidaten voor het NPO-bestuur bekend te kunnen maken. Kandidaten kunnen zich behalve bij ons uiteraard ook kandidaat stellen langs de daarvoor geëigende kanalen.

Vanzelfsprekend zal er volledige vertrouwelijkheid richting kandidaat-bestuurders in acht worden genomen.

 

Gerard v.d. Aast

Gert Visser.

Harry Blaak
Aankondiging voorjaars ALV

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we jullie meedelen dat de voorjaars ALV gehouden zal worden op maandag 9 maart, aanvang 20.00 uur, bij pv de Snelvlieger in Capelle aan den IJssel,

De uiterste inleverdatum voor voorstellen is maandag 3 februari, dit is als het goed is gecommuniceerd aan de verenigingen door de samenspelsecretaris.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Uitnodiging aan alle afdelingen, secties en platforms

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 5 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we wel onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Concept vliegprogramma 2020

Beste liefhebbers,

Afgelopen maandag hebben afdelingen, secties, platform transport en het NPO bestuur bij elkaar gezeten voor het vliegprogramma 2020. Hier is het volgende concept uitgekomen. Een aantal belangrijke wensen is hierin verwezenlijkt, zoals minder vluchten, minder kilometers en mogelijkheden tot een goed opleidingsprogramma voor de jonge duiven. Dit concept zal in de ALV van as maandag besproken worden.

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Antwoord NPO bestuur op open en brief agenda ALV 13 januari

Beste liefhebbers,

Zoals u heeft kunnen zien op de website hebben we daar alle stukken voor de NPO ledenraad geplaatst die zal plaatsvinden op 25 januari. Deze stukken zullen tijdens de ALV van onze afdeling behandeld worden, we hebben de agenda hiervoor bijgevoegd. Tevens zullen de afdelingen as maandag 6 januari met het NPO bestuur, de secties en de platforms vergaderen over het concept vliegprogramma. De afdelingen zijn onderling in afstemming geweest over de knelunten van het programma, we hopen daar in goed overleg uit te komen tijdens deze vergadering. We hopen de uitkomst van deze vergadering dan ook te kunnen behandelen tijdens de ALV van de afdeling op 13 januari.

Tevens heeft het NPO bestuur de open brief van de afdelingen beantwoord, het antwoord kunt u lezen via de volgende link. Wij gaan hier als bestuur nu inhoudelijk niet op reageren, dit zal gebeuren in de vergadering van as maandag.

Wij vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Open brief aan het NPO bestuur

Beste liefhebbers,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van een open brief die wij, in overleg met de andere afdelingen hebben gestuurd aan het NPO bestuur. Zoals u kunt zien onderschrijven een aantal afdelingen deze brief, terwijl in een aantal andere afdelingen deze kwestie aan de orde is geweest ( afdeling 8) of aan de orde komt ( afdeling 3 en 11) tijdens de ALV. Ook op de website van afdeling 10 is te lezen dat de ontwikkelingen binnen de duivensport en de handelingen van het NPO bestuur kritisch worden gevolgd.

Graag willen we onze liefhebbers, maar ook in de rest van Nederland, nog eens duidelijk maken dat de afdelingen een aantal facetten van GPS2021 nog steeds omarmen en ook vinden dat we daarmee verder moeten ( en er ook mee verder gaan). Het heeft in deze fase echter geen enkel nut meer om te gaan zwarte pieten wie er nu wel of geen gelijk heeft, de situatie is helaas onwerkbaar geworden. Vanuit dat oogpunt is deze open brief dan ook tot stand gekomen en hopen we zo snel mogelijk weer met een schone lei verder te kunnen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag bijeenkomst herindeling afdeling

Beste liefhebbers,

 

Jullie hadden nog een verslag tegoed van de vergadering die er is geweest over de herindeling van de afdeling, deze is te vinden onder de volgende link.  Tevens hebben we een document gemaakt waarin alle op-en aanmerkingen zijn gezet die er door de samenspelen zijn gemaakt. Dit document is hier te lezen

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd. 

Het bestuur

 
Utnodiging jaarlijkse jeugddag

Beste jeugdliefhebbers,

 

Inmiddels hebbe jullie als het goed is via e-mail ( en een enkele via de post) de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse jeugddag ( en tevens kampioenenhuldiging) van afdeling 5. Via de volgende link kun je de uitnodiging lezen. Inmiddels zijn de eerste aanmedlingen binnen, vergeet jezelf niet aan te melden. Wil je alvast weten wat er op de laokatie van de jeugddag allemaal te doen is, kijk dan alvast even op www.roofvogelboerderij.nl 

We hopen jullie te zien op 11 januari!

Het jeugdbestuur
Update: Spanningen tussen afdelingen en NPO bestuur

Beste liefhebbers afdeling 5,

Gisterenavond laat hebben wij de volgende mail ontvangen van het bestuur NPO.

 

Aan alle Afgevaardigden, Afdelingen, Platforms en Secties,

Bijaand ontvangt u het concept Landelijk Vliegprogramma 2020 als voorstel 4b voor de Ledenraad van 25 januari 2020.

 

Wij nodigen u uit om dit te bespreken op zaterdag 21 december a.s.

 

Deze datum stond al in uw agenda als geplande Ledenraad en rekenen dus op uw komst.

Locatie:                                Zaal Verploegen in Wijchen.

Aanvang:                             10:00 uur.

De agenda voor deze ochtend zal zijn:

                1. Concept Landelijk Vliegprogramma 2020

                2. Ontwikkelingen duivensport

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn.

 

Voorafgaan aan onderstaande publicatie willen we u duidelijk maken dat dit een schrijven is van het bestuur van afdeling 5.

Aangezien we transparant proberen te zijn naar leden van onze afdeling willen we aangeven dat het NPO bestuur opnieuw een afspraak niet heeft nagekomen. Zoals beloofd zou uiterlijk 14 december een concept programma bij de afdelingen liggen( zie hiervoor de eerder gepubliceerde notulen). Helaas hebben we als afdelingen het bestuur NPO moeten herinneren aan deze afspraak. Dit heeft geresulteerd in de hierboven getoonde uitnodiging. Vooral de aanmatigende toon in de zin “Deze datum stond al in uw agenda als geplande Ledenraad en rekenen dus op uw komst” is een aantal afdelingen in het verkeerde keelgat geschoten. Op dit moment zijn de afdelingen in overleg ( zowel binnen de eigen besturen als met de afdelingen onderling) wat ze met dit verzoek gaan doen. Om zaken met elkaar te doen is het van het grootste belang dat je vertrouwen hebt in de mensen waarmee je aan tafel zit. Dit vertrouwen was er al niet meer bij de afdelingen na hun overleg op 20 november en het bewijs voor het gebrek hieraan wordt nogmaals onderstreept door dit verzoek van het NPO bestuur.

Dat neemt niet weg dat het bestuur zich terdege realiseert dat het vliegprogramma voor u als liefhebber een hot item is en u zo snel mogelijk wilt weten waar u volgend jaar aan toe bent.  We zullen dit ook zeker mee nemen in onze overweging of we wel of niet naar deze vergadering gaan.

We houden u op de hoogte

Bestuur afdeling 5
Notulen vergadering tussen afdelingen en NPO bestuur.

Beste liefhebbers,

 

Hierbij publiceren wij, zoals beloofd, de notulen van de vergadering die er 4 december is geweest tussen de afdelings besturen en het NPO bestuur. We hebben als afdelingsbestuur een slecht gevoel overgehouden aan dit overleg. De verhoudingen binnen de organisatie zijn op dit moment dusdanig verstoord dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Inmiddels zijn er meer afdelingen die dit onderkennen en deze situatie aan hun leden gaan voorleggen met de vraag hoe zij willen dat hun bestuur daarmee omgaat. Het bestuur van afdeling 5 heeft van de samenspelbesturen mandaat gekregen om in deze te handelen zoals het bestuur denkt te moeten handelen, in het belang van de duivensport en haar liefhebbers.

Hierbij de link naar de notulen van de vergadering van 4 december

Het bestuur

 
Overleg afdelingen met NPO bestuur

Beste liefhebbers,

 

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben is het op bestuurlijk vlak onrustig in duivenland.  Naar aanleiding van een overleg tussen de afdelingen op 20 november is er gezamenlijk besloten om een gesprek met het NPO bestuur aan te vragen. Er leven bij de afdelingen veel vragen waar we graag een duidelijk antwoord op willen. Daarbij moet u denken aan voortdurend slechte communicatie rondom stukken voor de vergadering, het zich niet houden aan statuten en reglementen en de zorgen rondom de financiële situatie van het NPO. Daarbij ook denkend aan de eventuele organisatie van de Olympiade en een per direct opgestapte penningmeester en secretaris van de NPO.

De afdelingen hebben daarop het NPO bestuur uitgenodigd voor een gesprek wat plaatsgevonden heeft op woensdag 4 december jl. Dit gesprek heeft voor de afdelingen helaas niet het gewenste effect opgeleverd, namelijk duidelijke antwoorden op de gestelde vragen.  De afdelingen zijn in onderling overleg over hoe nu verder. Het garanderen van het ordentelijk functioneren, continuiteit en toekomst van de duivensport staan daarbij centraal. Zodra de gezamenlijke afdelingen hun standpunt hebben bepaald in deze belangrijke zaken zullen we dat communiceren met het NPO bestuur en de liefhebbers.

Het verslag van 4 december zal uiterlijk dinsdag 10 december aan u gecommuniceerd worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.

 
Afdelingen sturen brief aan NPO bestuur

Beste liefhebbers,

De afdelingen hebben afgelopen woensdag 20 november een constructief overleg gehad over de toekomst van de Nederlandse duivensport. Daarbij is het functioneren van het NPO bestuur uitgebreid aan de orde gekomen. 1 van de zaken die daarbij is aangekaart is het feit dat ook dit jaar de vergaderstukken voor de Ledenraad te laat binnen zijn. Alle afdelingen achten het niet wenselijk om de ledenraad van 21 december doorgang te laten vinden. We hebben dit per mail aan het bestuur NPO duidelijk gemaakt. De gestuurde mail hebben we in de link hieronder toegevoegd.

Mail aan het NPO bestuur

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur afdeling 5 io de overige afdelingen.
Herindeling afdeling uitgesteld

Beste liefhebbers,

Afgelopen maandag hebben de samenspelen samen met het afdelingsbestuur een vergadering gehad met betrekking tot de voorgenomen herindeling van de afdeling. Voor dit moment kunnen we melden dat een herindeling voor het seizoen 2020 nog niet gaat plaatsvinden. Later volgen een kort verslag van de vergadering en de standpunten van de verschillende samenspelen.

Het bestuur
UPDATE : Voorstel herindeling afdeling 5

Beste liefhebbers,

Inmiddels zullen de plannen voor de herindeling via de samenspel besturen naar de verenigingen zijn gestuurd. Wij hebben begrepen dat er bij sommige samenspelen een inloopavond is georganiseerd om met elkaar te brainstormen over de opties om de afdeling anders in te delen en daarbij toekomst bestendig te maken. Bij het versturen van de plannen is grote zorgvuldigheid betracht, namelijk via de samenspelen de liefhebbers informeren. Toch hebben we begrepen dat de gedacht onder een klein deel van de liefhebbers  leeft dat er geheimzinnig gedaan wordt over de plannen. Laat dit nu juist totaal niet de insteek zijn van het bestuur. Om dit duidelijk te maken plaatsen we alle plannen nu ook nog eens op de website, om een en ander zo transparant mogelijk te maken. Nogmaals, als het goed is heeft u de informatie al via samenspel en vereniging ontvangen, maar beter dubbel dan helemaal niet. Kijk kritisch naar de voorstellen en geef zo nodig feedback aan uw samenspel. Binnen een paar weken zal het afdelingsbestuur opnieuw met de samenspel besturen vergaderen om alle input uit de samenspelen te evalueren. Aan de hand van die evaluatie gaan we verder met deze plannen, al dan niet aangepast, of verdwijnt alles in de prullenbak en blijft het bij het oude ( niet toekomstbestendige) vertrouwde.

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/werkgroep2019.pptx

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/herindeling2019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie12019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie22019.pdf

We rekenen op uw positief kritische en onderbouwde feedback.

Het bestuur

 

 

Beste liefhebbers,

Zoals u weet is er 30 september een informeel overleg geweest tussen de samenspel besturen en het bestuur van de afdeling. Een van de agenda punten was de uitwerking van een plan voor een mogelijke herindeling. Tijdens deze avond is er een optie besproken en naar aanleiding daarvan is er door diverse samenspelen gevraagd om nog een andere optie uit te werken. Dat is inmiddels gedaan.

De complete presentatie van de herindeling en de 2 uitgewerkte opties zijn naar alle samenspelen gestuurd, uiteraard met de vraag om dit naar alle verenigingen door te sturen. Inmiddels is op facebook de discussie alweer losgebroken over dit onderwerp, terwijl de meeste liefhebbers nog geen idee hebben van de onderbouwing van de plannen of de voorgestelde herindelingen. Sterker nog, men denkt te weten waarom deze herindeling er komt, blijkbaar hebben de bestuurders van afdeling 5 er voordeel bij. We hopen dat u als liefhebber deze zwartmakerij naast u neerlegt en kritisch kijkt naar de voorstellen en de onderbouwing. En ja, u zult dan verder moeten kijken dan uw eigen hok, maar we hebben er vertrouwen in dat dat lukt.  De intentie is om begin november weer met de samenspelen te vergaderen en dan te inventariseren wat de reacties uit de verschillende samenspelen zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Aankondiging afdelings en sectie vergaderingen

Beste liefhebbers,

Nog 1 weekje en dan ziet het officiële vliegseizoen er weer op. De tijd van vergaderen is weer aangebroken. Wij willen u hierbij op de hoogte brengen dat de najaars ALV gepland is op maandag 25 november. De samenspelen kunnen tot 28 oktober hun voorstellen inleveren, zorg dat ook binnen uw club overleg wordt gepleegd.

Naast deze vergadering heeft het bestuur ook een informeel overleg gepland met de samenspelen op 30 september, we zullen daar met elkaar de richting moeten uitzetten die we in 2020 willen koersen.

Naast de vergadering die de afdeling organiseert staan er nog meer vergadering op de rol, onder andere die van de secties. Als u inlogt op uw NPO account kunt u zien van welke secties u lid bent (onder “mijn gegevens”). Op 5 oktober vergaderen de secties op Papendal.  Ja we weten het, niet om de hoek maar als u uw stem wilt laten horen adviseren we u er wel heen te gaan. Onder andere het voorstel voor een nieuwe indeling van de vlieggebieden zal daar op tafel komen ( sectie dagfond). Dit voorstel roept uiteraard een aantal vragen op. In het voorstel gaan de leden van afdeling 5 de sectorale dagfond vluchten in 3! Verschillende sectoren vliegen. Wat betekent deze indeling voor de toekomst van de afdelingen. Erg belangrijk om daar uw licht over op te gaan opsteken. Vorig jaar stemden welgeteld 34 leden van de sectie Jonge duif over een voorstel voor een JD programma, voor heel Nederland wel te verstaan. Dat is volgens het bestuur niet de bedoeling.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven, bent u nog geen lid van een sectie dan kunt u dat ook direct regelen.

https://gallery.mailchimp.com/cdc091021783866d425a7c32f/files/709dcbad-570c-4fa2-b883-9002841932f2/uitnodiging_sectievergadering_5_oktober_2019.pdf

Het bestuur.
Waar zijn ze in afdeling 5 nu allemaal mee bezig?!

Beste liefhebbers,

Zoals u alleen weet is het niet de intentie van uw bestuur om te reageren op alles wat er op social media, lees Facebook, wordt uitgebraakt. Maar uitzonderingen bevestigen de regel, toch? Ook dit weekend weer een hoop gekrakeel over wel of niet lossen en speculaties met betrekking tot de reden van overstaan. Om maar te beginnen met het laatste.

In afdeling 5 is er vastgelegd dat er geen concoursen op zondag worden georganiseerd, concreet betekent dit, dat er niet op zaterdagavond ingekorfd mag worden om een vlucht zondag te vervliegen. Deze afspraken zijn gemaakt toen de zaterdag en zondagvliegers in het verleden samen zijn gegaan. Daarnaast is er afgesproken dat we wel met alle duiven overstaan wanneer er op zaterdag niet gelost kan worden. P leden zullen dan niet klokken op deze zondagsvlucht. Dus overstaan en een concours op zondag organiseren is niet hetzelfde, u kunt dit vreemd vinden maar zo is het nu eenmaal. Los van de achtergrond van deze afspraak moet het ook praktisch wel mogelijk zijn om op zaterdag duiven op te gaan halen. Niet alle vrijwilligers die op vrijdagavond uw duiven op willen halen zijn ook bereid om dit op zaterdag avond te doen. Niet alle chauffeurs die op de ophaalroutes zitten gaan ook mee naar de losplek, dat zal u allen duidelijk zijn.

Dus ondanks het feit dat het bestuur al in de loop van de week heeft gemeld dat het met grote zekerheid een zondagvlucht zou worden, betekent dit dus niet dat we op zaterdag kunnen inkorven.

Maar als we veel liefhebbers mogen geloven is het niet de eerder genoemde reden dat we overstaan, nee de kas van de afdeling moet gespekt worden. Als we de heren deskundigen mogen geloven levert dit goud geld op. Ook hier willen we duidelijk over zijn, de werkelijk gemaakte kosten van het overstaan ( voer en vergoeding convoyeurs en eventueel ingehuurde externe transporteurs) worden doorberekend , niet meer en niet minder. Dus overstaan levert de kas van de afdeling niets op.

Om over die “prutsers” van de LC maar niet te spreken. Hoe is het mogelijk dat iedereen lost , maar alleen afdeling 5 niet? Gelukkig zijn ze er nog, liefhebbers die verder kijken dan hun eigen hok. Die hebben gezien dat het aan de kust vanaf s ochtends vroeg windkracht 6/7 waaide. Geen weer om duiven te lossen in onze ogen, dus een volledig terechte beslissing van de LC. Inmiddels hebben we Pontoise en Meer achter de rug en we hebben begrepen dat deze vluchten overal vlot en nagenoeg zonder verliezen zijn verlopen, terwijl we helaas uit andere afdelingen die gisteren gelost hebben andere berichten ontvangen. Ja zelfs een aantal complimenten hebben we als bestuur en LC ontvangen over de communicatie vooraf over de vluchten en de keuze om uit te stellen. Die positieve berichten krijgen we per mail en als persoonlijk bericht, de negatieve gaan via social media. Probeer het eens andersom zouden we willen zeggen en probeer de feedback die u dan geeft een positieve lading mee te geven. ( de eerste hebben we al gezien, super ga zo door !)

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, dat doen we maar niet en we hopen dat dit stukje uitleg een deel frustratie en onwetendheid bij de liefhebbers weg kan nemen. Wel is er 1 ding wat het bestuur blijft verbazen. Er zijn blijkbaar heel veel mensen die precies weten wat er anders moet volgend jaar in de afdeling. Maar steeds als er gevraagd wordt om vrijwilligers en bestuursleden voor samenspelen en het afdelingsbestuur ( er zijn nog meerdere vacatures) kunnen we genieten van een oorverdovende stilte. Uiteraard begrijpen we dat, niemand zit erop te wachten wekelijks uren van zijn/haar vrije tijd op te offeren en als dank daarvoor vooral negatieve kritiek en commentaar te krijgen. Dus denk daar even over na wanneer u weer uw mening op facebook gaat ventileren. We vragen u deze tijd beter te gebruiken en met onderbouwde en uitgewerkte voorstellen te komen die u kunt indienen bij uw samenspel. Zij zullen er dan voor zorgen dat dit bij het bestuur terecht komt zodat het op de agenda kan komen te staan van de ALV.  Maar minstens zo belangrijk, stuur deze voorstellen ook naar de secties, zij zijn degene die uiteindelijk met de voorstellen komen voor bijvoorbeeld een nieuw vliegprogramma 2020. En u kunt daar rechtstreeks invloed op uitoefenen! Succes

Het bestuur
Opstappen Bas Verkerk uit Concourscommissie

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u meedelen dan Bas Verkerk afgelopen weekend besloten heeft uit de concourscommissie (CC) te stappen. Belangrijke reden hiervoor is het in diverse bronnen systematisch zwart maken van zijn persoon aangaande beslissingen die hij persoonlijk zou hebben beïnvloed.

Vooropgesteld, Bas is een aantal jaar geleden door het toenmalige bestuur gevraagd in de CC plaats te nemen. Dit om ervoor te zorgen dat alle liefhebbers in onze afdeling mee konden doen aan allerlei kampioenschappen waaronder de Olympiade. Op basis daarvan is er al een aantal jaar een programma gemaakt wat aan de bij de diverse competities opgestelde eisen voldoet.  De CC, waar Bas onderdeel van uit maakte, heeft zich ervoor ingezet dat ook de liefhebbers op de kortste afstanden een eerlijke kans kregen.

Dat er inmiddels gebleken is dat zo`n programma, zeker gezien de weersomstandigheden van de laatste seizoenen, eigenlijk niet uitvoerbaar is, is ook wel duidelijk. Hier heeft het bestuur van Afdeling 5 het NPO bestuur ook op gewezen tijdens de laatste Ledenraad.

Als je de social media mag geloven zijn de beslissingen met betrekking tot Argenton en Vierzon onder invloed van Bas tot stand gekomen. De aandachtige lezer heeft gezien wat het bestuur hierover heeft gepubliceerd op de website, deze verdachtmakingen zijn dus nergens op gebaseerd. Het bestuur begrijpt dat Bas het zat is om onterecht de kop van jut te zijn, maar betreuren het dat deze beslissing genomen is.

Wij willen Bas bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem nog veel succes de rest van dit seizoen.

Het bestuur
Analyse dagfondvlucht Vierzon

Beste liefhebbers,

Zoals bekend heeft er gisterenavond een evaluatie plaatsgevonden van de dagfondvlucht Issoudun, die uiteindelijk gelost is in Vierzon.

Uiteraard waren er 2 zaken van belang, ten eerste hoe we tot de beslissing gekomen zijn de duiven te lossen en ten tweede wat we ervan geleerd hebben en hoe we dit in de toekomst willen voorkomen. Wat we met deze analyse en de verklaring op de website ook willen bereiken is ervoor te zorgen dat de liefhebbers niet gaan speculeren of invullen wat er nu gebeurt is en wie er nu welke beslissingen heeft genomen.

Zaterdag is er besloten tot uitstellen. Vervolgens is er overleg geweest binnen LC, CC en bestuur wat te doen. Na dit overleg, en met de informatie van de meteoroloog dat een lossing in Issoudun 50/50 kans had, is besloten om in Issoudun te blijven staan en het zondagmorgen vroeg aan te kijken.

Zondagochtend 05:00 is besloten om vanuit Issoudun naar een kortere losplaats te gaan rijden. Toen het in Vierzon nog goed weer bleek te zijn, is er contact geweest tussen de LC en de mannen ter plaatsen en is besloten hier te gaan staan en is de lossing voorbereid. De duiven werden dan ook uiteindelijk om 06:40 gelost.

Bij het nemen van beslissingen , zeker bij het lossen van duiven onder lastige omstandigheden, is het van het grootste belang dat de juiste mensen voorzien zijn van de juiste informatie. Daarvan was in dit geval op zondagochtend geen sprake is gebleken tijdens de analyse. Buiten dat de communicatie slecht was en er uiteindelijk beslist is om te lossen zonder goed overleg zijn er nog een aantal zaken die van invloed geweest zijn op het verloop van de vlucht. Het vroeg, in het schemerdonker rijden met de duiven en het snel lossen na het aankomst op de losplek is meestal niet bevorderlijk voor een goed vertrek van de duiven na de lossing.

Ter verduidelijking van de situatie hebben we een analyse toegevoegd die wij op zondag al gevraagd hebben van onze meteoroloog. Deze kunt u vinden door op de volgende link te klikken. Hierin kunt u lezen, dat de omstandigheden niet ideaal waren, maar dat er geen negatief advies is gegeven. Wel is uit de evaluatie met de meteoroloog gebleken dat er ruis was tussen de meteoroloog en de LC over de exacte plek waar de duiven stonden. Bij goed weer is een verschil van enkele kilometers geen enkel probleem, echter met aankomend of vertrekkend front maakt dit uiteraard wel degelijk uit. Al met al hebben deze factoren  ertoe hebben geleid dat er een inschatting is gemaakt die achteraf fout bleek te zijn.

Dat er rekening is gehouden met de afstanden om alsnog een dagfond vlucht te houden staat buiten kijf. De druk die er op het programma staat om alle criteria te voldoen is groot en heeft mede geleid tot de genomen beslissing. Zoals u weet heeft het bestuur dit probleem al meermalen bij de NPO aangekaart tot aan een officieel voorstel voor de ledenraad toe.

Naar aanleiding van de gang van zaken zijn er een aantal beslissingen genomen die deze problemen in de toekomst moeten voorkomen. Ten eerste bepaald de LC zonder overleg met de CC of er wel dan niet verplaatst of terug gereden wordt en waarheen. Hierbij zullen de afstanden nooit meer leidend zijn. Daarnaast zijn de afspraken hoe de communicatie binnen de LC en met de adviseurs en meteoroloog moeten lopen aangepast en vastgelegd.

Ondanks het feit dat de LC verantwoordelijkheid neemt voor de genomen beslissingen heeft ook het bestuur nagelaten in te grijpen en de LC in dit geval te overrulen in hun keuze voor overstaan in Issoudun. Al met al heeft dit geleid tot een matige lossing met bijzonder slecht verloop. We gaan ervan uit dat de gemaakte afspraken in de toekomst wel nagekomen worden en alle beslissingen echt in het belang van de duiven wordt genomen.

Tijdens de analyse speelde het item “afstanden/criteria” een grote rol. Zoals al eerder aangegeven vindt het bestuur dat het een te grote rol speelt. We hebben gisterenavond de eerste plannen in de week gelegd om volgend jaar het programma anders in te gaan richten waarbij niet de afstandscriteria leidend zijn, maar de haalbaarheid van het programma. Hier zal de CC commissie mee aan de slag gaan.

Conclusie van de analyse is dat door slechte communicatie er met onjuiste informatie adviezen zijn gegeven waarop beslissingen zijn genomen. Dit is te wijten aan een collectief falen. Waar dit toe heeft geleid is bij een ieder bekend en dit geeft de Zuid Hollandse duivensport een behoorlijke tik, niet alleen de duiven en de liefhebbers, maar ook de betrokken LC, convoyeurs en het bestuur. De genomen beslissingen kunnen we niet meer terug draaien en daar willen we onze excuses voor aanbieden. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten voor de duivensport en blijven hierin rekenen op uw steun, ondanks de frustraties over de gang van zaken.

Wij gaan ervan uit u hiermee een eerlijk en open beeld geschetst te hebben van de gang van zaken het afgelopen weekend.

Het bestuur ( iom het vervoer, de LC en de CC)
Nieuwe jeugd commissieleden stellen zich voor

Beste (jeugd) liefhebbers,

Sinds kort is de jeugdcommissie uitgebreid met een aantal jeugdleden die het voortouw gaan nemen om de jeugd van afdeling 5 wat meer voor het voetlicht te krijgen. Ze zullen proberen ook wekelijks een kort blog te maken over hun duiven belevenissen, samen met de andere jeugdleden uit de afdeling.

Klik op de volgende link om kennis te maken met deze mannen!

Veel succes jongens!

Het bestuur
Wijziging gepubliceerde uitslagen

Beste liefhebbers,

Op verzoek van het bestuur gaat de Compuclub dit jaar een aantal uitslagen niet meer publiceren. Het gaat om uitslagen die voor geen enkel kampioenschap in de afdeling tellen. Denk hierbij aan de uitslagen per lossingsgroep en de afdelingsuitslagen voor de Midfond vluchten. De Midfond kampioenschappen zijn namelijk per rayon en niet op afdelingsniveau. De uitslagen van deze vluchten zullen uiteraard wel per rayon gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor de midfond JD vluchten, de 3 sectorale vluchten worden natuurlijk als sectoruitslag gepubliceerd.

De enige vluchten die op afdelingsniveau (of sectoraal niveau) worden gepubliceerd zijn de E en de A vluchten. We gaan er weer vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag ALV 28 januari jl.

Beste liefhebbers,

Wat later dan de bedoeling was ontvangt u hierbij de notulen van de laatst gehouden ALV, met als hoofd agendapunt de stemming over het vliegprogramma. Via de volgende link kunt u het verslag lezen.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Verslag ALV en overige belangrijke info

Beste liefhebbers,

 

Via de volgende link kunt u het verslag lezen van de 4 maart jl gehouden leden vergadering van onze afdeling. Tevens willen we ook een kanttekening maken bij de informatie die er vandaag verspreid is via "Op de Hoogte" van de NPO. U kunt daar lezen welke voorstellen er wel en niet zijn aangenomen. Er staat onder andere dat het het verhogen van het aantal leden is aangenomen. Dit klopt niet, het is afgewezen. Wel moet iedere afdeling in kaart gaan brengen waar de verenigingen zitten die zich in de "gevarenzone" bevinden en met hen in gesprek gaan om een eventuele fusie te bespreken. Daarnaast staat er dat ons voorstel om de FCI eisen aan te passen is afgewezen. Ook dit klopt niet, over het voorstel is niet gestemd. De voorzitter van de NPO heeft toegezegd dat hij dit probleem wel wil aankaarten, maar niet op de wijze zoals voorgesteld. We hebben hiervan melding genaakt bij het NPO.

Tevens willen we u meedelen dat we in de week van 25 maart met afdeling 6 om tafel zitten om de sectorale vluchten (dagfond en JD) in te vullen. Dit doen we samen met het bestuur van de NPO. Dit is veel te laat naar onze zin echter de voorzitter van het NPO kan aanstaande week niet ivm andere verplichtingen. We gaan dit op deze wijze doen omdat we een nieuwe "Sezanne" willen voorkomen. We willen ervoor zorgen dat alle vluchten voor de liefhebbers van afdeling 5 voldoen aan de Olympiade eisen, maar ook aan die van de Nationale Kampioenschappen.

En als laatste en zeker niet onbelangrijk, lever op tijd uw hoklijsten en N-lijsten in bij onze 2e secretaris, bij voorkeur digitaal via secretaris2@afdeling5.nl Daarnaast vezoeken we de ledenadministateurs van de verenigingen ervoor te zorgen dat alle gegevens goed in de NPO ledenadminstratie staan. Ook het doorgeven van de P- leden in uw vereniging is belangrijk, dit kunt u doen via voorzitter@afdeling5.nl

Als dit allemaal in orde is kunnen we zonder al te veel problemen beginnen aan het nieuwe seizoen

Het bestuur
Verslag afstemmingsoverleg 21 november en toelichting stemgedrag op 1 december.

Beste liefhebbers,

Woensdag, 21 november, heeft het bestuur deelgenomen aan het afstemmingsoverleg tussen de secties, afdelingen en het NPO bestuur aangaande het nationaal vliegprogramma.

Voorafgaand aan dit overleg is er een bijeenkomst geweest tussen de secties en de afdelingen, zonder het NPO bestuur. Dit overleg was een initiatief van afdeling 5 en de sectie vitesse/midfond. De reden voor dit overleg was om nader kennis te maken en om de kou uit de lucht te halen die er duidelijk was tussen de secties en de afdelingen. Het is een constructief gesprek geweest waarbij alle partijen hun zegje hebben kunnen doen. Belangrijkste punt van kritiek vanuit de afdelingen naar de secties ging over het feit dat de secties geen toenadering hebben gezocht tot de afdelingen. De afdelingen zijn van mening dat er veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als dit wel was gedaan. Uiteraard zijn de secties van mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook is er door de afdelingen nogmaals aangegeven dat we eventuele discussie punten niet via de social media moeten uitvechten en dat het onaanvaardbaar is dat afdelingsbestuurders daar zwart worden gemaakt. Hier waren de secties het unaniem over eens.

Ook zijn de secties en de afdelingen het eens dat de hele communicatie rondom GPS2021 niet bepaald de schoonheidsprijs verdient, dit had breder en duidelijker uitgedragen moeten worden. Maar wat vooral niet duidelijk is op dit moment, waar willen we met GPS2021 nu precies naar toe en op welke manier? Gezamenlijk hebben de afdelingen en de secties het NPO bestuur gevraagd om op korte termijn met een stappenplan te komen, zodat duidelijk is waaraan we met z`n allen aan het werk zijn. Wij hopen hier uiterlijk begin januari 2019 meer over te horen.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met het vliegprogramma, de meeste knelpunten zijn eruit gehaald omdat iedereen bereid was water bij de wijn te doen.

Over dit vliegprogramma is vandaag , 1 december, gestemd en zoals u heeft kunnen zien heeft afdeling 5 tegen gestemd. Wij horen u denken, hoe kan dit nu als je zelf mee hebt geholpen aan het tot stand komen van dit programma. Wij zullen u dit proberen uit leggen.

Primair zijn we niet tegen het nationaal programma als zodanig, onze concours commissie is inmiddels bezig met de invulling hiervan. Waar we wel tegen zijn is de wijze waarop er gewerkt wordt in het traject GPS2021. Dit werd nog eens versterkt door een stuk in het Spoor van 23 november, waar op de pagina`s 45 en 48 wordt gesproken over de 10 V`s waarop GPS2021 gestoeld is. We hebben daarbij vooral problemen met de V`s 4,5 en 6

V4 Vliegprogramma`s en kampioenschappen

“Vliegprogramma en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO ledenraad.”

Het bestuur is van mening dat dit in strijd is met het huidige wedvluchtreglement.

V5 het vervoer

Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend, De sectie stelt het ideale vluchtprogramma voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

Het bestuur ziet hier grote bezwaren in. Ten eerste willen we er nog maar eens op wijzen dat het vervoer eigendom is van de rechtspersoon afdeling 5. En je wilt toch graag zelf bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Daarnaast zien wij nog te veel onduidelijkheden, hoe kunnen we transportkosten berekenen als we niet eens weten waar we heen moeten of waar we duiven op moeten halen in Nederland. Het risico van vluchten die niet rendabel zijn ligt dan wel bij de afdelingen, want de secties zijn geen rechtspersoon. De vraag is zelfs of vrachtprijzen niet landelijk gelijk getrokken gaan worden, gezien de verschillen die er bestaan binnen het vervoer in de afdelingen onderling lijkt dit voor het bestuur geen haalbare kaart.

V6 Veiligstellen van afdelingsvermogens

Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden: het vermogen wordt geoormerkt en veiliggesteld.

Het bestuur vraagt zich af wat de achterliggende reden van deze V is. Op papier kun je van alles veilig stellen, echter wie draait er op voor een eventueel verlies? Rechtspersoon Afdeling 5 dus..

Wij kunnen niet voldoende benadrukken dat wij eerst duidelijkheid willen over deze zaken voordat we voor een nationaal vluchtprogramma stemmen wat niet volgens de regels tot stand komt. Stem je nu voor dan ben je het in feite eens met deze manier van werken en stellen de statuten die de autonomie van de afdelingen waarborgen ook weinig of niets meer voor. Om die reden heeft uw bestuur besloten tegen te stemmen om niet in een later stadium in de problemen te komen.

We willen ook benadrukken dat het bestuur ook niet anti- GPS2021 is, echter we zijn wel tegen de manier waarop er uitvoering aan wordt gegeven.

We hopen binnen een paar weken het vliegprogramma klaar te hebben, deze wordt dan ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Het bestuur.